(13.50 hodin)
(pokračuje Bezecný)

Hlavním příspěvkem k dosažení takového prostředí příznivého pro malé a střední podniky tedy musí být změna vnímání úlohy podnikatelů. Jinými slovy, političtí vůdci a sdělovací prostředky by za podpory státních správ měli více uznávat podnikání a s ním související ochotu podstoupit riziko.

Z důležitých cílů podpory malého a středního podnikání obsažené v tomto dokumentu vybírám alespoň: Vytvořit prostředí, v kterém budou podnikatelé a rodinné podniky moci vzkvétat a podnikání bude odměňováno. Nebo - přimět státní správy, aby reagovaly na potřeby malých a středních podniků. Nástrojem se má stát snížení administrativní zátěže podnikání.

Na souvislost návrhu zákona o elektronické evidenci tržeb s tímto a některými dalšími dokumenty Evropské unie upozornila ve svém stanovisku ze dne 28. května loňského roku Legislativní rada vlády. Z tohoto stanoviska cituji: "Na druhé straně návrhem zákona zaváděná povinnost evidence tržeb dopadá zejména na malé a střední podnikatele, které zatěžuje dalšími administrativními požadavky." V této souvislosti je třeba zmínit, že Evropská komise se vyjádřila v tomto smyslu, že malé a střední podniky jsou klíčovým hráčem evropského hospodářství, a v roce 2008 představila ucelený rámec jejich podpory, Small Business Act, který měl a má umožnit růst malého a středního podnikání. V roce 2011 pak Komise vydala zprávu, dle níž by mělo pro futuro dojít ke snížení regulační zátěže pro malé a střední podniky ve všech oblastech, kde je to možné. Též z judikatury Evropského soudního dvora vyplývá, že vnitrostátní opatření, která činí výkon základní svobody usazování méně atraktivním, musí být nezbytná a přiměřená.

Podpora rozvoje malého a středního podnikání je také jedním z bodů programového prohlášení vlády, která by měla v této souvislosti podnikat kroky směřující k maximálnímu snižování administrativní zátěže pro podnikatele. V tomto ohledu lze za správnou považovat alespoň snahu předkladatele o minimalizaci zátěže podnikatelů a spotřebitelů spojené se zavedením a následným provozováním systému evidence tržeb, a to například též v uvažovaném opatření, dle kterého náklady na evidenci tržeb budou moci být uplatněny formou slevy na dani z příjmů.

S ohledem na výše uvedené i po následném projednání návrhu zákona Legislativní rada vlády má nadále významné pochybnosti, zda zavedení povinnosti evidence tržeb a s ní souvisejících povinností je v souladu s principy zakotvenými v právních aktech Evropské unie uvedených výše, totiž s politikou podporování malých a středních podnikatelů, a zda opatření doprovázející jejich zavedení, která by měla minimalizovat související administrativní zátěž podnikatelů, jsou dostatečná. Pochybnosti tedy nezaznívaly jen z řad opozice, ale přímo z vládních řad. (V sále je silný hluk.)

Z výše zmíněného stanoviska Legislativní rady vlády se předkladatel nevyrovnal ani s další závažnou výhradou, která se týká zvýhodňování některých druhů tržeb pouze na základě vymezení subjektu, jemuž tyto tržby plynou. To považuje Legislativní rada vlády za diskriminační a ve svém důsledku za negativně dopadající na hospodářskou soutěž. S ohledem na výše uvedené a na proběhlou diskusi na toto téma Legislativní rada vlády, jak je uvedeno v jejím stanovisku, je toho názoru, že navrhovaná právní úprava by měla obsahovat co nejméně výjimek zcela vylučujících povinnost evidovat tržby, a to opravdu v odůvodněných případech.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se omlouvám, ale poprosím kolegy, aby se ztišili, protože se znovu zvýšila hladina hluku ve sněmovně. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Bezecný: Mně to tolik nevadí. Nakonec už je těsně před přestávkou a ve škole to tak bývá, že těsně před přestávkou bývají studenti neklidní. Takže těsně před ukončením jednání chápu, že kolegové se už také vidí spíše ve svých domovech. Nicméně na cestu ještě tedy k zamyšlení dva citáty.

"Vláda podpoří rozvoj malého a středního podnikání, které stále představuje nevyužitou rezervu růstu a zaměstnanosti. Za důležité považujeme také maximální snižování administrativní zátěže pro podnikatele." Cituji z programového prohlášení vlády v roce 2003. A ten námět na zamyšlení je, zda zavedení elektronické evidence tržeb opravdu povede k nižší administrativní zátěži, zda dosavadní kroky vlády vedou ke snížení administrativní zátěže pro malé a střední podniky, zda by řešením nebylo zavedení jednotného inkasního místa, jednotného kontrolního místa, sjednocení sazby DPH na 15 %, jak to navrhovala vláda minulá.

A pak ještě citát poslední: "Maximálně snížíme administrativní zátěž pro podnikatele. Budeme se přitom inspirovat zkušeností lídrů v této oblasti, například Nizozemskem." (Pane poslanče...) Cituji z předvolebního programu ANO roku 2013. Místo Nizozemska tady máme Chorvatsko.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Omlouvám se, že jsem vám skočila do řeči, ale ten hluk byl poměrně velký. Já poprosím ten hlouček vlevo...

 

Poslanec Zdeněk Bezecný: Já už se rozloučím, já jsem myslel, jak jste mě oslovila, že už jsem překročil svoji dobu. (Ne ne, omlouvám se.) Nebudu ale těch 15 vteřin už teď využívat, nechám si to na těch dalších 10 minut. Děkuji, na shledanou.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. A nyní eviduji dvě faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta, poté se připraví pan poslanec Vácha.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já už jsem se tamhle lekl, pan Chvojka tam mává červenými deskami a já myslel, že už je to prapor. Já se omlouvám, že už jsem takový trošku z toho všeho, co se tady dneska děje, rozpačitý.

Dámy a pánové, já bych přece jenom, protože pan ministr financí tady neustále opakuje některé věci dokola. Skutečností je, že za první dva roky vlády, protože on to používá i PR směrem k veřejnosti, nepostavili jste, nedokončili jste žádný ani kilometr dálnice. Teď už to jsou, ale v době dokončení to byly pouze rychlostní silnice. Takže není to pravda.

Druhá věc je, že pan ministr říká něco o výkupu pozemků. Já bych upozornil, že pokud to někomu není úplně jasné, to, co pan Prachař tady protlačil, bylo nefunkční, špatné. A byl jsem to já, kdo inicioval novelu toho zákona. Domluvili jsme se napříč politickým spektrem. Takže ať už se nechlubí tím, že to je jeho zásluha, jeho práce. Bude se vykupovat podle jiného zákona, než za který on se přimlouval a hlasoval. Kdyby býval tenkrát pan Prachař poslouchal naše pozměňovací návrhy, tak jsme si mohli rok ztráty výkupu pozemků odpustit. Bylo to nefunkční. A není pravda, že to bylo to, s čím přišel Babišův ministr. Byla to poslanecká iniciativa na základě toho, že pan Prachař způsobil ztrátu dvou stavebních sezon. To jenom tak na dovysvětlenou.

A k dalšímu. Já doufám, že dodržíte slovo, dohodu, kterou jsme uzavřeli mezi předsedy poslaneckých klubů. Dneska tady nikdo nezneužíval delší dobu přednostní práva. Vystupovali řádně přihlášení poslanci, za ty spršky technických, které v jednu chviličku byly, tak si nemyslím, že to bylo významné, a že projednávání tohoto bodu bude přerušeno do středy desátého tak, jak byla dohoda. Doufám, že tuto dohodu dodržíte. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, pane poslanče. Já tento návrh přednesu a nechám ho potom hlasovat. Počítám s tím. Nyní prosím s faktickou pana poslance Váchu. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP