(19.10 hodin)
(pokračuje Dienstbier)

Účinnost tohoto zákona je navrhována k 1. lednu 2017. Tedy tolik k mé představě, kdy by měl zákon nabýt účinnosti, a i s ohledem na to, protože se pozdržela doba, než se dostal zákon do prvního čtení, tak já bych požádal asi, aby se pokud možno neprodlužovala ta lhůta. Nežádám o zkrácení, ale zase si nemyslím, že ten zákon je tak složitý, aby nešel projednat v normální lhůtě, protože má-li být účinnost k 1. lednu 2017, je potřeba pamatovat také na to, že tam musí být podstatnější legisvakance vzhledem k tomu, že Ministerstvo spravedlnosti musí zadat veřejnou zakázku na zřízení elektronického registru, což z hlediska bezpečnosti je tak aspoň osm měsíců, aby ten proces byl bez rizika zvládnutelný a doopravdy mohl zákon fungovat od 1. ledna 2017.

K námitce pana poslance Bendy, že to je zatěžování těch poctivých funkcionářů, já bych tady odkázal na předchozí řečníky, kteří mluvili před ním, kteří naopak vysvětlili, proč je to v zásadě zjednodušení pro ty, kteří už dnes podávají majetková oznámení. Protože tím elektronickým způsobem, kdy to bude sjednoceno, vlastně to bude i komfortnější pro ty, kteří mají povinnost oznámení podat. Ta procedura prostě bude jednodušší a samozřejmě umožňuje i veřejnou kontrolu v jednotném registru, což je druhá stránka této věci.

Vzal jsem to doopravdy velmi stručně. Vzhledem k četnosti dotazů bych tady o tom mohl mluvit déle, ale neb jsem byl požádán, abych nepřetahoval příliš 17. (správně 19.) hodinu, tak alespoň takto. A samozřejmě debatovat třeba i o důslednější úpravě, tak jak tady v některých připomínkách také zaznělo, bude nepochybně prostor především ve výborech a následně i v dalších čteních, případně na plénu Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho závěrečné slovo. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Pokud se týká diskuse, respektive vyjádření poslanců k návrhu zákona, sněmovní tisk 564, konstatuji, že většinou byly předloženy konstruktivní, respektive návrhy, které podle mého předpokladu tedy lze zdárně projednat v následujícím legislativním procesu. Proto jsem vyslovil hypotézu, že tedy je takto možné je projednat a propustit zákon do dalšího čtení. To se potvrdilo a vrácení zákona nebylo nikým navrženo. Bylo navrženo prodloužení lhůty na sto dnů a to je vše k mé zprávě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Taktéž neeviduji návrh na vrácení či zamítnutí přeloženého návrhu. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl předložený návrh přikázat k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o přikázání předloženého návrhu k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu.

Zahájil jsem hlasování o tomto přikázání. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 329. Přihlášeno 116 poslankyň a poslanců, pro 113, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo dalším výborům k projednání? Pan předseda Laudát. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec František Laudát: Vzhledem k tomu, že se bude týkat tisíců komunálních politiků, tak určitě regionálnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak pan poslanec Laudát navrhuje výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Pan poslanec Chvojka, prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Já si myslím, že tento tisk, tento zákon by měl ještě patřit na mandátový a imunitní výbor.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak. Jestliže nikdo nemá jiný návrh, tak nejprve návrh pana poslance Laudáta přikázat tento návrh zákona výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Zahájil jsem hlasování o tomto přikázání. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 330, přihlášeno 116 poslankyň a poslanců, pro 72, proti 30. Návrh byl přijat.

 

Dále se budeme zabývat přikázáním mandátovému a imunitnímu výboru.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 331, přihlášeno je 116 poslankyň a poslanců, pro 112, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Posledním návrhem, kterým se budeme zabývat, je návrh na prodloužení lhůty k projednání na 100 dnů. Zahajuji hlasování o prodloužení lhůty k projednání. Kdo je pro? Pardon. (Hovor mimo mikrofon.)

Aha. Pardon, omlouvám se, nepostřehl jsem. Pan ministr nesouhlasí s prodloužením lhůty? Ne, pan ministr nesouhlasí. Omlouvám se, nebudeme tedy prodlužovat lhůtu, proběhne to standardně ve standardních 60 dnech. Hlasování prohlašuji za zmatečné.

Tím jsme se vypořádali s prvním čtením tohoto návrhu zákona. Přikázali jsme jej ústavněprávnímu výboru, výboru pro veřejnou správu a mandátovému a imunitnímu výboru. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Ještě s přednostním právem pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane předsedající. Mě by jenom zajímalo, ten návrh tady padl o tom prodloužení lhůty a nějak jsem nepochopil, jestli byl zmatečný, nebo proč se o něm nehlasovalo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ne. V případě prodloužení o více než 20 dnů musí vyjádřit souhlas navrhovatel, což se v tomto případě nestalo. Je to dle jednacího řádu.

Tak děkuji a přeji vám hezký večer a přerušuji jednání této schůze Sněmovny do zítřejší deváté hodiny ranní, kdy budeme pokračovat písemnými interpelacemi. Hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 19.16 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP