(18.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi. Eviduji jeho návrh na prodloužení lhůty na projednání - na sto dnů? U obou tisků? (Odpověď mimo mikrofon.) Přesně tak. Děkuji za upřesnění. Ptám se, kdo další se hlásí do sloučené obecné rozpravy? Pakliže se nikdo další nehlásí do sloučené obecné rozpravy, končím sloučenou obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, pane předsedající. Jménem předkladatele s prodloužením lhůty na sto dnů souhlasím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi s tímto souhlasem. Já přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování u tisku 554, u bodu 45, tak jak to navrhla paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová.

45.
Vládní návrh zákona o některých přestupcích
/sněmovní tisk 554/ - prvé čtení

Je tady žádost o odhlášení, odhlašuji vás všechny, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 320, přihlášeno je 121 poslankyň a poslanců, pro 29, proti 68, návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat na přikázání výboru k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

 

Zahajuji tedy hlasování o přikázání tohoto návrhu ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Kdo je, pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 321, přihlášeno je 121 poslankyň a poslanců, pro 116, proti žádný. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, mám tady návrh pana poslance Bendy na přikázání tohoto návrhu zákona k přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Má někdo ještě nějaký jiný návrh? Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro přikázání tomuto výboru, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 322, přihlášeno je 121 poslankyň a poslanců, pro 117, proti 2, návrh byl přijat.

 

Posledním návrhem, kterým se budeme zabývat, se kterým pan navrhovatel souhlasil, bylo prodloužení lhůty k projednání na sto dnů, tak jak to navrhl pan poslanec Benda.

Zahajuji hlasování o prodloužení lhůty k projednání na sto dnů. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 323, přihlášeno je 121 poslankyň a poslanců, pro 120, proti 1, i tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že jsme vládní návrh zákona o některých přestupcích, sněmovní tisk 554, přikázali ústavněprávnímu výboru jako garančnímu, dále výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a prodloužili jsme lhůtu na projednání ve výborech na sto dnů. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi a končím projednávání bodu číslo 45.

 

Zahajuji dále projednávání přerušeného bodu

46.
Vládní návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
/sněmovní tisk 555/ - prvé čtení

I tady budeme hlasovat nejprve o návrhu na vrácení předloženého návrhu k dopracování. Pakliže nemáme k tomuto bodu jiná závěrečná slova, pana ministra, případně pana zpravodaje. Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu paní poslankyně Aulické Jírovcové na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vrácení předloženého návrhu k dopracování, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 324, přihlášeno je 121 poslankyň a poslanců, pro 30, proti 66, návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl tento návrh taktéž přikázat k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému garančnímu výboru? Není tomu tak.

Zahajuji hlasování o přikázání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 325, přihlášeno je 122 poslankyň a poslanců, pro 118, proti žádný, konstatuji, že návrh byl přikázán ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, pan poslanec Benda navrhl i tento návrh přikázat výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Má ještě někdo nějaký jiný návrh? Není tomu tak.

Zahájil jsem tedy hlasování o přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 326, přihlášeno 122 poslankyň a poslanců, pro 118, proti žádný. Návrh byl přijat. Přikázali jsme tento návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj k projednání.

 

Dále je tady návrh pana poslance Bendy na prodloužení lhůty k projednání na sto dnů.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu na prodloužení lhůty k projednání na sto dnů. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 327, přihlášeno je 122 poslankyň a poslanců, pro 119, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh jsme přikázali ústavněprávnímu výboru jako garančnímu, dále výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a prodloužili jsme lhůtu na sto dnů. Končím projednávání bodu číslo 46. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem dnešního jednání je

73.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 564/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr Jiří Dienstbier. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, cílem předloženého návrhu zákona je odstranit dosavadní roztříštěnost a tím způsobenou neefektivnost právní úpravy střetu zájmů. Uvedeného cíle má být dosaženo změnami a doplněními zákonné úpravy v několika oblastech.

Tou první je elektronizace majetkových přiznání a zavedení jednotného registru oznámení podle zákona o střetu zájmů, který povede Ministerstvo spravedlnosti. Tím by mělo dojít k odstranění nežádoucí roztříštěnosti současné právní úpravy a její neefektivity. Jedná se především o vysoký počet evidenčních orgánů, nejednotný a nedostatečný přístup k takto vedeným informacím, chybějící vstupní data při nástupu do funkce, resp. snížená možnost efektivní kontroly po nástupu do funkce, prakticky nulové metodické a dozorové činnosti, nejednotná rozhodovací praxe o přestupcích v předmětné oblasti a celkově nízká vymahatelnost povinností založených platnou právní úpravou. Zakotvení kompetence Ministerstva spravedlnosti coby ústředního správního úřadu pro oblast střetu zájmů přinese dlouho chybějící kvalitní kontrolní dohledovou a metodickou činnost. Zřízení centrálního registru za účelem odstranění nedostatků v informacích, oznámeních podávaných podle zákona a zlepšení možnosti jejich kontroly stejně jako zpřehlednění a ujednocení přístupu k těmto informacím prostřednictvím jejich zpracování identickým způsobem v jednotném formátu přinese větší možnost veřejné kontroly.

Další podstatnou změnou je zavedení povinnosti podávat přiznání již ke dni vzniku funkce. Tato novinka je výslovně uvedena v programovém prohlášení vlády a přináší možnost kontroly výkonu funkce veřejného funkcionáře již od okamžiku, kdy se veřejný funkcionář ujal funkce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP