(17.40 hodin)
(pokračuje Fischerová)

Protože chci říci, že i stanovisko, tak jak ten pozměňovací návrh byl připraven, tak to bylo konzultováno dokonce s hlavním architektem eGovernmentu ČR Ondřejem Felixem.

A jenom na závěr budu citovat vyjádření kraje Vysočina: "Zdravotnická záchranná služba by měla v odůvodněných případech poskytování účinné ochrany lidského života možnost přímého vstupu do registru obyvatel. Netrváme na úpravě konkrétního ustanovení, ale na začlenění tohoto principu do návrhu zákona. Domníváme se, že pokud mají přístup do základních registrů soukromé subjekty, jako například mojeID, CZ.NIC, je veřejný zájem na zřízení přístupu zdravotnické záchranné služby do registru obyvatel zejména v kritických případech záchrany života více než legitimní."

Takže tímto jsem vyjádřila svůj názor, pohled na tuto novelu zákona o základních registrech, a hlásím na dálku panu ministru Chovancovi, že ho tímto žádám, a celou vládu, i když to na vládě nebylo akceptováno, že o to budu bojovat, aby to tam bylo začleněno a poté odsouhlaseno. Děkuji poloprázdné sněmovně za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni za její vystoupení. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jiří Běhounek. Prosím, pane hejtmane, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, hezký večer. Kolegyně Fischerová řekla už hodně, to znamená, že já v podstatě jenom upřesním, o co se jedná.

V současné době se velmi intenzivně pracuje na elektronizaci zdravotnictví. Víte dobře, že máme i záležitosti eHealth v našich zájmech, a v podstatě při výjezdech zdravotnické záchranné služby jsou aktivně využívány již dneska v celé republice výměny informací přes takzvanou Emergency Card, v níž mohou jednotliví členové týmu, který vyjíždějí, čerpat kritické zdravotní informace o ošetřované osobě. Pokud však není možnost zjistit ony údaje, které tady byly řečeny paní kolegyní Fischerovou, posádka se k Emergency Card nedostane, a přestože jsou členové zdravotnických záchranných služeb výjezdových skupin ze zákona oprávněni vstupovat do... a vyžadovat data od těchto lidí, tak samozřejmě v případě nehod nebo bezvědomí tak učinit nemohou. Pokud by bylo možno propojit tyto registry, určitě by se ta záležitost usnadnila. V podstatě by se jednalo o dvě drobné úpravy.

Věřím, že na výboru bude tato záležitost projednána, protože odvolávka na závěry Evropské komise, které jsme dostali, nehovoří úplně přesně o tom, že by zdravotnická záchranná služba, zvlášť když bylo zde již řečeno, že mohou vstupovat do registru soukromé subjekty, tam vstupovat nemohla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. To byl poslední přihlášený do obecné rozpravy neboť pan poslanec Bendl svoji přihlášku stáhl. S faktickou poznámkou pan poslanec Štětina. Pardon. (Hovor mimo mikrofon.) Ano, určitě. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobrý večer. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo, budu velmi stručný. Jsem rád, že tady ta slova zazněla jak z pravé strany, tak z levé strany, protože to je věc naprosto potřebná. Zdravotnickou záchrannou službu jsem provozoval od roku 1980 a vím moc dobře, o čem oba dva kolegové hovořili. Takže bych se moc přimlouval, kdyby všechny záchranné složky měly přístup do registru. To je naprosto logické a myslím, že se nemusíme odkazovat na EU nebo na nějakou rozsáhlou legislativu, ale prostě to dá rozum. Takže oba dva návrhy samozřejmě podporuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci za jeho faktickou poznámku. To byl poslední řádně přihlášený do obecné rozpravy. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně paní zpravodajky. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já si samozřejmě nechci hrát na něco, co nejsem. Byl jsem pověřen zde přečíst tento návrh, zastoupit pana ministra, který se z vážných důvodů nemůže zúčastnit. A samozřejmě že se necítím povolán se vyjadřovat k jednotlivým poznámkám, které zde zazněly, ale mohu vás ujistit, že je budu panu ministrovi tlumočit, a celý tým Ministerstva vnitra, který je zde přítomen, toto sleduje a na výborech, případně i písemnou formou, kdyby bylo třeba, budou tyto podněty zodpovězeny. Děkuji vám za pochopení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Paní zpravodajka chce mít závěrečné slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vystoupilo v rozpravě pět poslanců a poslankyň, nastínili problematiku, kterou by rádi projednali ve výborech, a upozornili na to, že podají někteří z nich pozměňovací návrhy. Vzhledem k tomu, že zde pan ministr nebyl, tak ta hlavní debata by se měla odehrávat ve výborech, a proto vás kolegyně a kolegové prosím, abyste návrh novely propustili do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému garančnímu výboru? Není tomu tak, budeme tedy hlasovat. Nejprve vás ale všechny odhlásím, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Přistoupíme k hlasování. Kdo je pro, přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 316, přihlášeno je 103 poslankyň a poslanců, 104, pardon. Pro 98, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo jiný návrh na přikázání dalším výborům? Pan poslanec Klán. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Jak už jsem avizoval ve svém vystoupení, navrhuji hospodářský výbor a mohl by to být i bezpečností výbor z důvodu kybernetické bezpečnosti.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Mohl by to být, nebo jej navrhujete?

 

Poslanec Jan Klán: Navrhuji. Navrhuji i bezpečnostní výbor.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Tak, máme tu návrh na hospodářský a bezpečnostní výbor. Pokud nemá nikdo jiný návrh, budeme hlasovat nejprve o hospodářském výboru.

Zahájil jsem hlasování o přikázání tohoto návrhu hospodářskému výboru. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 317, přihlášeno je 109 poslankyň a poslanců, pro 35, proti 42. Návrh nebyl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o přikázání bezpečnostnímu výboru.

Zahájil jsem hlasování o přikázání bezpečnostnímu výboru. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 318, přihlášeno je 111 poslankyň a poslanců, pro 61, proti 35. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru a dále jsme tento návrh přikázali výboru pro bezpečnost. Děkuji panu ministrovi, že se výborně zhostil zastoupení, i paní zpravodajce.

 

Dalším bodem našeho jednání je

45.
Vládní návrh zákona o některých přestupcích
/sněmovní tisk 554/ - prvé čtení

I tady zastoupí nepřítomného pana ministra vnitra z pověření pana premiéra pan ministr kultury Daniel Herman. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP