(14.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Markétu Adamovou, připraví se pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážený pane premiére, v minulých měsících jsem byla v kontaktu se zástupci iniciativy 152 křesťanů v Erbílu, která vznikla s cílem pomoci komunitě křesťanů, která byla nucena uprchnout do utečeneckých táborů v Iráku. Iniciativa spolupracuje s Nadačním fondem Generace 21, jejíž představitelé v této věci jednali jak s vámi, tak se zástupci Ministerstva vnitra. V červenci byla podána Úřadu vlády ČR formální žádost o přijetí 153 uprchlíků, během té doby tam tedy přibylo jedno miminko.

Dne 27. října jste přijal duchovního syrské pravoslavné církve otce Benjamina. O setkání jste řekl, že jste se rozhodli pomoci těmto konkrétním křesťanským uprchlíkům z iráckého Erbílu, kteří se obrátili na naši zemi s žádostí o pomoc. Nadační fond Generace 21 proto dodal všechny materiály vyžadované úřady, aby vládě mohl být předložen projekt záchrany 153 iráckých křesťanů již 20. listopadu. Úřady však nestihly pro vládu připravit potřebné doklady s tím, že vláda bude o projektu jednat 2. prosince. Ani na tomto jednání však vláda nerozhodla, přičemž veřejnosti nebyly sděleny žádné výsledky jednání ani průběžný stav, tedy důvody, proč vláda o záchraně iráckých křesťanů nejednala a kdy se vláda k tomuto bodu vrátí. Současný stav je takový, že pracovníci Nadace Generace 21 ztrácejí v Erbílu důvěryhodnost. Někteří lidé čekají již tak dlouho, že se jejich dětem mezitím začíná blížit konec platnosti cestovních dokladů. Mnozí ztrácejí důvěru v český projekt a začínají se ohlížet po jiných možnostech, jak se dostat z Iráku. Nedokážou pochopit, proč v ČR trvá tak dlouho bez jasného výsledku úsilí, na které slovenské vládě a úřadům stačily necelé tři měsíce.

Vážený pane premiére, prosím vás o sdělení důvodů, proč vláda opakovaně odkládá projednávání záchrany těchto lidí. Hodláte dostát svému slibu, že pomůžete křesťanským uprchlíkům z iráckého Erbílu? Kdy bude vláda o této věci jednat? Předem děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu a prosím k mikrofonu pana poslance Tomio Okamuru. Připraví se pan poslanec Petr Fiala. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Pane premiére, dovolte mi prostou otázku. Když většina obyvatel ČR nesouhlasí s tolerancí imigrace muslimů do ČR, co vás jako zastupitele občanů opravňuje k tomu, abyste tuto imigraci vy a vaši ministři aktivně podporovali? A připomínám, že jste letos odsouhlasili ve vaší vládě přijetí prvních několika tisíců nezákonných imigrantů z muslimských zemí do ČR, z nichž první začnou do naší republiky přijíždět již příští rok. A to vše zcela proti vůli většiny občanů ČR a na úkor peněz pro jejich sociální zabezpečení.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Petr Fiala - který zde není, tudíž jeho přihláška propadá. Prosím k mikrofonu paní poslankyni Věru Kovářovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, také kouzlo mé druhé otázky na vás spočívá v tom, že bude zodpovězena bezprostředně. Tuto interpelaci proto stahuji.

A ještě k mé první interpelaci. Omlouvám se, paní předsedající, ale k tomu, že někteří ministři na interpelacích dlouhodobě chybějí, jsem se prostě musela vyjádřit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. Já jenom k panu ministru Babišovi, je v tuto chvíli v Senátu, kde obhajuje svoje zákony, a to bohužel ovlivnit nemůže.

Takže prosím dalšího v pořadí a to je pan poslanec Adamec.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, my jsme avizovali včera na jednání ústy našeho pana předsedy, že budeme interpelovat pana premiéra ohledně zákona č. 38/2015 Sb., což je zákon o posuzování vlivu na životní prostředí, tzv. EIA. My jsme upozorňovali už během schvalování tohoto zákona někdy v dubnu nebo v březnu, protože přišel v platnost 1. dubna, že tento zákon velmi negativně ovlivní stavbu nových infrastrukturálních děl, že je velmi problematický, a také jsme upozorňovali, že to může způsobit kolizi s dříve schválenými EIA podle zákona 244. Teď najednou vypadla informace, že se týká cca 60 staveb, které jsou ohroženy tímto novým zákonem, a finanční částka se pohybuje kolem 170 miliard korun.

Když jsme se dotazovali jak ministra životního prostředí, tak ministra dopravy, jak se ta záležitost bude řešit, tak máme pocit, že je to takový ping-pong mezi ministerstvy. Jezdí ministři, jezdí úředníci do Bruselu, nicméně byli bychom rádi, kdybyste se vyjádřil k tomu, zda vy osobně se zasadíte o to, aby ty dvěstěčtyřicetčtyřky platily na všech stavbách, nebo aspoň na většině staveb, protože škoda, která by mohla vzniknout českému státu je podle mě nedozírná.

Znovu položím otázku. Co provedete, aby v nejbližší době se tato překážka odbourala a aby ty stavby mohly být realizovány? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Martu Semelovou, připraví se pan poslanec Radim Holeček. Ten stahuje svoji interpelaci. Je tomu tak, pane...? Ano. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Vážený pane premiére. Podle dostupných informací pověřila vláda ministryni Marksovou přípravou sjednocení služeb pro ohrožené děti pod jeden rezort, tedy MPSV, přípravou snižování počtu umísťovaných dětí do sedmi let věku do ústavní péče a stanovením podmínek, kdy by to bylo možné výjimečně na dobu maximálně jednoho měsíce. Proti tomuto návrhu protestuje řada odborníků, pediatrické společnosti, odborné asociace a lidé z praxe, což však vláda nechce slyšet. Je pravda, že systém je v gesci tří rezortů - ministerstev školství, zdravotnictví a práce a sociálních věcí. Ale to vychází z potřeb těchto dětí. Pokud budou spadat pouze pod MPSV, zhorší se kvalita poskytované péče. Například u kojeneckých ústavů, které jsou nyní pod Ministerstvem zdravotnictví, nastane výrazné omezení zdravotní péče o děti, které si do života přinášejí různá rizika. O děti zdravotně či mentálně postižené, zanedbávané, týrané, vyžadující speciální psychologickou a rehabilitační péči, ale i děti s abstinenčními příznaky. Dětská centra, v něž se postupně transformovaly kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do tří let, poskytují dětem s popsanými rizikovými faktory komplexní odbornou péči včetně diagnostiky. To samé platí o dětských domovech, které by měly zůstat pod Ministerstvem školství už z důvodu nutného speciálního pedagogického vzdělání pracovníků.

Pokud jde o umísťování dětí do sedmi let věku, všichni bychom si samozřejmě přáli, aby byly děti ve svých rodinách, případně v rodině náhradní. Ale bohužel jsou případy, u nichž to není realizovatelné. Apeluji proto na vládu, aby neničila fungující systém a aby podporovala všechny formy, které dětem v takto těžké životní situaci mohou alespoň trochu pomoci.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a posledním vylosovaným, který chce interpelovat pana premiéra, je pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane premiére, vaši europoslanci aktivně podpořili diktát kvót pro přijetí migrantů do ČR při letošním dubnovém hlasování v Evropském parlamentu. A vy, pane premiére, jste minulý měsíc 17. listopadu, kdy v celé Praze vaši občané demonstrovali proti přijímání migrantů a demonstrovali svoje obavy z nepřátelského islámu a terorismu, tak vy namísto toho, abyste své občany podpořil a ubezpečil, že vláda se o nebezpečí země umí postarat, tak vy jste občany nejen ignoroval, ale osobně jste uděloval odměny organizacím pro pomoc imigrantům. Tedy těm, kdo migranty do Evropy a do ČR lákají. Styďte se! Jste nebezpečný extremista a vaše jednání je extrémní, jelikož váš názorový proud, který prosazujete, je ve společnosti okrajový a jde proti hlavnímu názorovému proudu ve společnosti.

Jak dlouho budete ještě pohrdat občany a jednat proti jejich vůli? Jediná cesta, jak občany nepohrdat, je referendum. Máte odvahu se na to zeptat občanů České republiky a zeptat se jich na jejich názor v referentu na přijímání imigrantů? Stejně tak je potřeba se zeptat v referendu občanů na jejich názor na vystoupení z EU. Tento návrh nám vaše vláda letos již třikrát ve Sněmovně zamítla. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP