(12.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo 188 a to je

188.
Informace o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR
a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních
na území ČR za období leden - červen 2015
/sněmovní tisk 631/

Požádám pana poslance Alexandra Černého, aby zaujal místo u stolku zpravodajů jako zpravodaj výboru pro obranu, a zároveň žádám ministra obrany Martina Stropnického, aby tisk uvedl. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, stručně o obsahu této informace. Jednotky našich ozbrojených sil se v tomto období zúčastnily 68 vojenských cvičení se zahraničními partnery. Z toho na našem území bylo uskutečněno 28 cvičení. Celková finanční částka potřebná k provedení těchto cvičení činila 54,5 milionu korun. Mezi nejdůležitější cvičení realizovaná ve sledovaném období patřila cvičení pro přípravu jednotek do bojového uskupení Evropské unie postavené na bázi států V4. Jednalo se o cvičení MEDICAL MAN na našem území. Dále potom šlo o cvičení CAPABLE LOGISTICIAN v Maďarsku ke sladění a certifikaci logistického modulu tohoto uskupení. Do třetice bych jmenoval cvičení sil velmi vysoké pohotovosti NATO pod názvem NOBLE JUMP. Cíle uvedených cvičení byly jednotkami AČR naplněny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a konstatuji, že usnesení výboru nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 631/1. Žádám zpravodaje výboru Alexandra Černého, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Alexander Černý: Děkuji, pane místopředsedo. 119. usnesení výboru pro obranu z 24. schůze ze dne 12. listopadu 2015 zní takto. K Informaci o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2015, sněmovní tisk číslo 631.

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstka ministra obrany pro řízení sekce branné politiky dr. magistra Jakuba Landovského, náčelníka Generálního štábu Armády České republiky generála poručíka Ing. Josefa Bečváře a zpravodajské zprávě poslance Alexandra Černého a po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby Informaci o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2015, sněmovní tisk číslo 631, vzala na vědomí. Pověřuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Sněmovnu, a ukládá předsedovi výboru, aby předložil usnesení předsedovi Sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za zpravodajskou zprávu. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Pak asi není zájem o závěrečná slova. Pokračujeme v rozpravě podrobné. Do té také nemám žádnou přihlášku, ale žádám pana zpravodaje, aby přednesl návrh usnesení, který se týká Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Alexander Černý: Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a o účasti jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2015.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Rozhodneme v hlasování 52, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Děkuji vám. V hlasování pořadové číslo 52 z přítomných 145 pro 118, proti nikdo. Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno a končím bod číslo 188.

 

Pan ministr zůstává ještě na dva body. A požádám na tyto dva body pana poslance Karla Černého, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože dalším bodem je bod číslo 189. Je to

189.
2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních
mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států
na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015
/sněmovní tisk 632/

Pan ministr obrany Martin Stropnický uvede tento materiál a já mu dávám slovo. Prosím, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Duji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládaný materiál upřesňuje údaje o cvičeních se zahraničními partnery přesahujících rámec schválený vládou České republiky v předchozích usneseních. Jedná se celkem o jedno cvičení na našem území a deset cvičení v zahraničí. Nejvýznamnějším cvičením upřesněným tímto druhým doplňkem je cvičení Trident Juncture 2015, jehož cílem bylo certifikovat velitelství pohotovostních sil pro rok 2016. Cvičení se zúčastnilo 34 zemí v počtu 35 tisíc vojáků. Uvedený materiál schválila vláda svým usnesením ze dne 23. září 2015.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a konstatuji, že usnesení výboru pro obranu bylo doručeno jako sněmovní tisk 632/1. Žádám pana zpravodaje výboru, pana poslance Karla Černého, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Černý: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte, abych vás, vážené kolegyně, vážení kolegové, seznámil se 120. usnesením výboru pro obranu z 24. schůze ze dne 12. listopadu 2015 ke sněmovnímu tisku číslo 632.

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstka ministra obrany pro řízení sekce obranné politiky dr. Jakuba Landovského, zpravodajské zprávě poslance Karla Černého a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičení na území České republiky v roce 2015, sněmovní tisk číslo 632 vzala na vědomí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Nikoho nemám přihlášeného. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Není tomu tak, rozpravu končím. V tom případě není zájem o závěrečné slovo. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Pan zpravodaj jistě rád přednese tu část, kterou budeme hlasovat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Černý: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. "Poslanecká sněmovna bere na vědomí 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji vám. Rozhodneme v hlasování 53, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Děkuji. V hlasování číslo 53 z přítomných 144 pro 108. Proti nikdo. Návrh byl přijat, usnesení schváleno. Končím bod 189.

 

Posledním bodem pana ministra obrany je bod číslo 190. Je to

190.
Třetí doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních
mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států
na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015
/sněmovní tisk 633/

Pan ministr Martin Stropnický jistě rád uvede i tento třetí doplněk. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, děkuji za možnost projednat i tento doplněk, který asi nepatrně přetáhne 13. hodinu.

Předkládaný materiál obsahuje informaci o cvičení Balaton 2015, které je organizované na základě bilaterální dohody mezi Českou republikou a Maďarskem o provedení společného cvičení ozbrojených sil k posílení schopností společné ochrany vnějších hranic schengenského prostoru. Toto cvičení bylo naplánováno v reakci na aktuální vývoj uprchlické krize v Evropě. Uvedený materiál schválila vláda České republiky svým usnesením ze dne 5. října 2015.

Děkuji vám za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk číslo 633/1. Žádám pana zpravodaje Karla Černého, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení. Prosím, pane zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP