(12.30 hodin)
(pokračuje Stropnický)

Působení v zahraničních operacích má významný přínos pro udržení a obnovu mezinárodního míru a bezpečnosti a zkušenosti získané v operacích jsou pak využívány k dalšímu zvýšení kvality výcviku našich sil a významně se promítají do přípravy nových jednotek, vysílaných do zahraničních operací.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi obrany Martinu Stropnickému. Než budeme pokračovat, budu jen konstatovat došlou omluvu pana poslance Radka Vondráčka, se který od 12.30 omlouvá z pracovních důvodů z dalšího jednání dnešní den.

Pokračujeme zpravodajskou zprávou pana poslance Antonína Sedi, když usnesení výboru pro obranu nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 523/1. Žádám tedy pana zpravodaje, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás přeruším, pane poslanče. Prosím o klid ve Sněmovně! Já chápu, že předsedové klubů mají práci vzhledem k našemu večernímu jednání, ale ostatní, kteří diskutují jiná témata, prosím také, aby je přesunuli do předsálí, aby mohl pan zpravodaj přednést zpravodajskou zprávu. Děkuji.

Pokračujte prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením č. 93 výboru pro obranu z 20. schůze, uskutečněné dne 24. června tohoto roku k Informaci o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2014, sněmovní tisk 523.

Po odůvodnění předneseném náměstkyní pro řízení sekce právní Ministerstva obrany Alenou Netolickou, náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky genpor. Josefem Bečvářem, zpravodajské zprávě poslance Antonína Sedi a po obecné a podrobné rozpravě výbor pro obranu

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby Informaci o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2014, sněmovní tisk 523, vzala na vědomí.

Výbor pro obranu 2. vyslovuje poděkování příslušníkům Armády České republiky za jejich působení v zahraničních operacích v roce 2014.

Výbor pro obranu 3. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Výbor pro obranu 4. ukládá předsedovi výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Tolik k usnesení i ke zpravodajské zprávě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak, rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Protože zájem o závěrečné slovo není. do podrobné rozpravy pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k informaci o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2014: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2014."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodajovi a končím podrobnou rozpravu, protože do ní nemám žádnou přihlášku a nikdo se do podrobné rozpravy nehlásí. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak.

 

Můžeme tedy hlasovat o usnesení v hlasování pořadové číslo 48, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 48, z přítomných 145 pro 96, proti 26. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Pana ministra čeká ještě šest bodů, takže zůstává u stolku zpravodajů.

 

Zpravodaje vyměníme pro bod

185.
Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu
v operaci NATO "Active Fence" v Turecké republice
/sněmovní tisk 544/

Požádám pana Alexandra Černého, aby jako zpravodaj zaujal místo u stolku zpravodajů, a zároveň žádám pana ministra obrany Martina Stropnického, aby tisk 544 uvedl. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládaný materiál informuje o působení nasaditelného spojovacího modulu Deployable Communication Module, DCM, v operaci NATO "Active Fence" v Turecké republice.

Působení Armády České republiky v misi vláda a obě komory Parlamentu schválily v říjnu 2014 v rámci mandátu pro zahraniční operace v letech 2015-2016 s tím, že v případě konkrétního nasazení o něm budou informovány, bod 1/9 usnesení Senátu Parlamentu ČR ze dne 23. října 2014 č. 635.

Operace je zaměřena na posílení protivzdušné a protiraketové obrany tureckého území a populace v kontextu konfliktu v Sýrii a byla spuštěna v lednu 2013. Od začátku operace se jedná již o třetí působení českého DCM v Turecku. První dvě se uskutečnila v letech 2013 a 2014. Česká republika byla zapojena skupinou sedmi příslušníků DCM v období od 28. dubna do 7. září tohoto roku s tím, že operační úkol plnila od 1. května do 31. srpna 2015. Jejich úkolem bylo kromě jiného zajišťovat spojení jednotek jak v prostoru působení, tak i mezi velitelstvím operace a nadřízenými aliančními velitelstvími.

Financování působení příslušníků DCM v Turecké republice je pokryto z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany. Celkové náklady jsou odhadovány na 5,663 mil. korun.

Materiál vzala vláda na vědomí dne 24. června 2015 svým usnesením číslo 500.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru obrany Martinu Stropnickému a konstatuji, že usnesení výboru pro obranu bylo doručeno jako sněmovní tisk 544/1. Žádám, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Alexander Černý, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Alexander Černý: Děkuji, pane místopředsedo. 98. usnesení výboru pro obranu z 21. schůze ze dne 3. září 2015 k Informaci o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO "Active Fence" v Turecké republice, sněmovní tisk 544.

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstka pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany Mgr. Koštovala, náčelníka Generálního štábu Armády České republiky genpor. Josefa Bečváře, zpravodajské zprávě poslance Černého a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se usnesla, že

1. bere na vědomí Informaci o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO v Turecké republice,

2. žádá vládu, aby informovala Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o výsledcích působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO v Turecké republice, a to nejpozději do 30. června 2016,

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu,

III. ukládá předsedovi výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak, rozpravu tedy končím. Přistoupíme k podrobné rozpravě. Nepředpokládám vystoupení pana ministra nebo pana zpravodaje. Pan zpravodaj se hlásí do podrobné rozpravy. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Alexander Černý: Dovolte, abych vás seznámil s návrhem usnesení.

Poslanecká sněmovna

1. bere na vědomí Informaci o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO "Active Fence" v Turecké republice obsaženou v předkládací zprávě pro Parlament,

2. žádá vládu, aby informovala Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o výsledcích působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO v Turecké republice, a to nejpozději do 30. června 2016.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dále v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím.

 

O návrhu usnesení v těch dvou bodech budeme hlasovat jedním hlasováním v hlasování pořadové číslo 49, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 49 z přítomných 147 poslanců pro 116, proti 1. Návrh byl přijat. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi. Končím bod 185. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP