(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám všeobecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku a nevidím ani nikoho hlásit se z místa, rozpravu tedy končím. V tom případě nevím, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Přistoupíme k rozpravě podrobné, do níž nemám také žádnou přihlášku, ale požádám pana zpravodaje, aby zopakoval návrh na usnesení, protože o rozhodnutí vlády podle článku 43 odst. 5 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, informuje vláda neprodleně obě komory Parlamentu. Parlament může rozhodnutí vlády zrušit, ke zrušení rozhodnutí vlády postačuje nesouhlasné usnesení jedné z komor přijaté nadpoloviční většinou všech členů komory podle článku 43 odst. 6 Ústavy. Prosím tedy pana zpravodaje, aby přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, pane předsedající. Já si, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím zopakovat, že výbor pro obranu na 17. schůzi uskutečněné 15. dubna 2015 doporučil v bodě 1 svého usnesení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby Informaci o rozhodnutí vlády o průjezdu jednotky ozbrojených sil Spojených států amerických přes území České republiky ve dnech 29. března až 1. dubna 2015, sněmovní tisk číslo 427, vzala na vědomí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, a to v hlasování pořadové číslo 46, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 46, z přítomných 139 pro 97, proti 24. Návrh byl přijat, tedy usnesení bylo schváleno. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 182.

 

Pokračujeme bodem

183.
1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních
mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států
na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015
/sněmovní tisk 522/

Děkuji panu ministrovi, že zůstal u stolku zpravodajů. Než panu ministrovi udělím slovo, požádám pana poslance Václava Klučku, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládaný materiál obsahuje informaci o cvičeních se zahraničními partnery, která nebyla zařazena do materiálu Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015, schváleného usnesením vlády ze dne 19. ledna 2015 číslo 41, a upřesňuje některé informace o cvičeních tímto usnesením již schválených. Mezi nejvýznamnější cvičení uvedená v 1. doplňku patřilo společné cvičení zemí visegrádské skupiny a USA pod názvem SLOVAK SHIELD 2015. Cvičení bylo společnou demonstrací odhodlání zemí V4 dostát svému závazku kolektivní ochrany v rámci Severoatlantické aliance.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi obrany Martinu Stropnickému. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 522/1. Žádám zpravodaje výboru pro obranu pana poslance Václava Klučku, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Václav Klučka: Velmi pěkně děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, kolegové, je mi ctí, abych vás seznámil s usnesením číslo 92 výboru pro obranu z 20. schůze uskutečněné dne 24. června 2015 k prvnímu 1. doplňku k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015, sněmovní tisk 522.

Výbor pro obranu

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015, sněmovní tisk číslo 522, vzala na vědomí;

2. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením - což dnes činím - seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky;

3. uložil předsedovi výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak, všeobecnou rozpravu končím. Asi nebude zájem o závěrečné slovo, když nikdo nevystupoval.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Také nemám žádnou přihlášku do podrobné rozpravy. Návrh na usnesení nemusíme opakovat, protože v rozpravě padl. Jde o usnesení, nejde o zákon. Ptám se, jestli se někdo jiný hlásí do rozpravy, navrhuje něco jiného? Není tomu tak, končím i podrobnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, který zpravodaj přednesl ve všeobecné rozpravě.

Zahájil jsem hlasování 47 a ptám se, kdo je pro toto usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 47, z přítomných 145 pro 125, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že usnesení bylo schváleno. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod 183.

 

Pokračovat budeme bodem

184.
Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany
v zahraničních operacích v roce 2014
/sněmovní tisk 523/

Děkuji panu ministrovi, že stále zůstává u stolku zpravodajů, ještě to bude chvilku trvat. Nyní požádám kolegu Seďu - už přišel ke stolku zpravodajů, mohu tedy požádat pana ministra obrany Martina Stropnického, aby informaci uvedl. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaný materiál informuje o politických, vojenských a finančních aspektech působení českých jednotek v Afghánistánu, Kosovu, Bosně a Hercegovině, na Sinajském poloostrově, ve Velké Británii, na Islandu a v Malijské republice.

Česká republika se v minulém roce významně angažovala především v Afghánistánu v operaci AISAF, naše působení bylo zaměřeno do tří oblastí: 1. výstavba afghánských bezpečnostních sil; 2. ochrana spojeneckých sil; 3. podpora nasazených sil.

Součástí materiálu je také informace o realizaci projektů rychlého dopadu v Afghánistánu, které jsou určeny na podporu výstavby civilní infrastruktury v zemi. V roce 2014 bylo uskutečněno celkem 29 těchto projektů v celkové hodnotě 1,89 milionu korun, byly zaměřeny především na oblast školství. Na zapojení našich sil a prostředků do zahraničních operací jsme v roce 2014 vynaložili celkově 1,43 miliardy korun, což znamenalo 3,4 % obranného rozpočtu na příslušný rok. Tato částka byla v plném rozsahu hrazena z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP