(11.40 hodin)

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Já si dovolím v podrobné rozpravě za prvé přihlásit se k pozměňovacímu návrhu, který je legislativně technické povahy, právě k usnesení ústavněprávního výboru, a to pod číslem 3239.

Přihlásím se také ke svému pozměňovacímu návrhu, který vznikal po dohodě s Ministerstvem zahraničí, pod číslem 3251. Chci upozornit na to, že nepřijmeme-li tento návrh, dojde k navýšení prostředků podle odhadů Ministerstva zahraničí pro příští rok, které bude nutné vynaložit na zahraniční službu, přibližně o 350 mil. korun. To znamená, přijetím toho návrhu zabráníme tomu, aby došlo k navýšení prostředků o 350 mil. korun pro zahraniční službu. A z hlediska odůvodnění - návrh je písemně předložen, takže si dovoluji odkázat na to odůvodnění. Týká se to osobního příplatku, který je možno přiznat, zvýšit, snížit nebo odejmout též v souvislosti s vysláním zaměstnance k výkonu zahraniční služby.

Poslední věc, ke které bych se chtěl vyjádřit, je otázka délky projednávání. Já bych chtěl navrhnout v souladu s § 90 zákona o jednacím řádu, abychom zkrátili lhůtu mezi druhým a třetím čtením na sedm dní právě s ohledem na to, že část ustanovení, o kterých se hlasovalo i na ústavněprávním výboru, postrádá smysl, bude-li ten zákon projednán a přijat s účinností po 1. 1. 2016. Takže z těchto důvodů si dovoluji požádat o to, abychom lhůtu pro garanční výbor zkrátili na sedm dnů. Myslím si, že ani ty pozměňovací návrhy, které byly a budou dnes načteny, nejsou takového rázu, že bychom nebyli schopni to v této zkrácené lhůtě učinit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Tejcovi a eviduji návrh na zkrácení lhůty na sedm dní. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Jana Hnyková.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu vloženému do systému pod číslem 3262, který se týká § 151, který ustanovuje zvláštní ustanovení o odměně za služební pohotovost - a výše odměny za služební pohotovost činí... A tam doplňuji slovo - minimálně - 10 % průměrného výdělku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Hnykové. Další řádně přihlášenou do podrobné rozpravy je paní poslankyně Jana Pastuchová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu vloženému do systému pod číslem 3050. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Pastuchové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ladislav Velebný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Dobrý den, dámy a pánové. Pane předsedající, já bych se chtěl přihlásit ke sněmovnímu dokumentu, který je pod číslem 3266. A to je všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Velebnému. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Paní poslankyně Fischerová - pan poslanec Stanjura je džentlmen, dá jí přednost. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Já také děkuji za slovo. Já jsem zde jako zpravodajka zahraničního výboru, protože jsem v obecné rozpravě poukázala na to, že ještě v podrobné rozpravě odkážu na sněmovní tisk pod číslem 613/2, což je stanovisko zahraničního výboru, které se odkazuje na garanční výbor ústavněprávní. To je vše a děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Fischerové. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se chci formálně přihlásit ke třem pozměňovacím návrhům, které jsou v systému pod čísly 3308, 3309, 3310.

Já osobně nemám problém s tím zkrácením lhůty. Myslím, že i naše pozměňovací návrhy nejsou nijak zásadní. Jenom bych poprosil pana zpravodaje, který je současně předsedou ústavněprávního výboru - pokud by se mu podařilo najít čas na jednání výboru, na které by mohla přijít paní předsedkyně Úřadu pro jadernou bezpečnost, bylo by to bezesporu dobře. Jinak tu debatu určitě mohou reprodukovat buď pan předseda, nebo členové hospodářského výboru. Takže to je skutečně reakce na to, jak ten zákon v praxi funguje. I ty další dva jsou poměrně jednoduché a podle mě se poslankyně a poslanci mohou poměrně jednoduše rozhodnout, zda ten návrh podpoří, či nikoliv.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Jestli se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje, případně paní ministryně. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jenom velice stručně. Jednak bych chtěla velmi za ministra zahraničních věcí podpořit návrh pana předsedy ústavněprávního výboru na zkrácení lhůty. Skutečně z hlediska zájmů naší zahraniční služby a diplomacie by to bylo velmi třeba. Takže si dovolím zdvořile vás požádat o podporu.

A protože jsem slíbila velmi stručnou reakci na ty hlubší záležitosti netýkající se přímo zahraniční státní služby, tak k panu poslanci Stanjurovi jenom velice krátce. U úřadu pro jadernou bezpečnost chci říct, že ta debata souvisí celkově s otázkou postavení regulátorů. A z hlediska předchozích jednání s regulátory se ta jednání vyvíjela tak, že regulátoři by měli mít do budoucna samostatný zákon a do té doby že budou mít speciální úpravy v rámci služebního zákona. To se také stalo. Problém, na který pan poslanec upozorňuje, je problém skutečně reálný z hlediska možnosti získat experty v jaderné problematice pro výkon činností v tomto úřadu. Je tedy otázkou, jestli by to nemělo být ještě řešeno možná takovouto speciální úpravou a prostřednictvím jiné dílčí novely. Totéž se týká otázky politických a odborných náměstků, kde se domnívám, že spíše jde o otázku třístupňové či čtyřstupňové úrovně výkonu řízení a správních činností. A poslední otázka - funkce představených v politických stranách. Tak zase, dá se detailnější rozbor, o jaké funkce se jedná. Ale nechci už zdržovat, takže jenom takový krátký komentář.

Předpokládám, že ministerstvo zahraničí bude podrobněji reagovat v rámci výboru. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Ještě se závěrečným slovem pan zpravodaj, předseda ústavněprávního výboru, pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já jsem přesvědčen, že zahraniční služba nemůže mít stejná pravidla jako státní služba. Má skutečně řadu specifických činností, takže v tomto smyslu je třeba zákon upravit.

A pokud se týká té zkrácené lhůty, pokud dnes bude ten zákon projednán, tak 2. prosince ve 13 hodin bude tento bod zařazen na jednání ústavněprávního výboru. Myslím, že jsme schopni zajistit účast všech, kteří budou chtít na to téma diskutovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji za závěrečné slovo panu zpravodaji. Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty na sedm dnů, tak jak je navrhl pan zpravodaj. Ještě předtím oznamuji, že pan poslanec Vondráček má náhradní kartu č. 13, pan poslanec Kasal má náhradní kartu 1. Dále se z dnešní sněmovny omlouvá pan poslanec Vladislav Vilímec z pracovních důvodů, pan ministr Chovanec se omlouvá dnes od 11 do 15 a od 17.30 do konce jednacího dne z důvodu naléhavých pracovních povinností. Paní poslankyně Kristýna Zelienková se omlouvá dnes do 12.30 (je přítomná) a to je zatím všechno.

Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás tedy všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů, tak jak je navrhl zpravodaj pan poslanec Jeroným Tejc.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 43, přihlášeno je 143 (na tabuli 144) poslankyň a poslanců, pro 111 (podle tabule 112), proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji paní ministryni za její zastoupení velmi odborné i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

209.
Dotační program K2015 - Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů
pro rok 2015, poskytovaná podle § 1 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 648/

Nyní prosím pana ministra zemědělství Mariana Jurečku, aby předložený materiál uvedl. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP