(18.40 hodin)
(pokračuje Farský)

Jak velké to provinění bude muset být, abych ji mohl vyloučit? Kde budou ta pevná kritéria? A když si dnes zadavatelé netroufnou soutěžit na nic jiného než na cenu, tak si myslíme, že tady najednou budou odvážní a budou vylučovat firmy. Já si myslím, že po prvním, maximálně druhém prohraném sporu, kdy firma zažaluje zadavatele za ušlý zisk, přestanou. A opatření možná pomůže tomu, že ten zákon tady Sněmovnou projde relativně rychle a bez potíží, ale vlastně nebude použitelný.

Nejsem ve svých připomínkách sám. Pan ministr Dienstbier tady není, tak připomínky, které dával k návrhu na vládu, tady za něj přečtu, protože si myslím, že jsou zásadní a že je nelze přehlédnout. Jsou z 20. října letošního roku, kdy sám píše jako představitel Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, uplatňuje k návrhu zákona následující stanovisko:

Za prvé. Návrh zákona o veřejných zakázkách nenaplňuje obecné požadavky na tvorbu právních předpisů stanovené legislativními pravidly vlády, podle nichž je třeba mj. dbát, aby byl právní předpis koncipován přehledně a formulován jednoznačně, srozumitelně, jazykově a stylisticky bezvadně. Navrhovaná struktura zákona je nepřehledná a text je místy málo srozumitelný, přičemž ke srozumitelnosti v mnoha případech nepřispívá ani text zvláštní části důvodové zprávy. Některá ustanovení jsou výstižněji upravena ve stávající úpravě. Složitě a značně nepřehledně je sepsaná např. navrhovaná úprava kvalifikace a technických podmínek zadávací dokumentace a zadávacích podmínek smíšených zakázek, obecných výjimek nebo sektorových veřejných zakázek. S ohledem na cíle nové úpravy, mezi nimiž je posílení srozumitelnosti, jednoznačnosti a zpřístupnění zakázek malým a středním dodavatelům, působí komplikované pasáže týkající se právě povinností a kvalifikace uchazečů spíše kontraproduktivně. - To je podepsaný názor člena vlády.

Takovýchto bodů je zde sedm. Já je nebudu všechny číst, na to si příliš vážím vašeho času. Jenom řeknu, v čem jsou ty další. Připomíná, že v zákoně chybí definice užívaného pojmosloví, které nově zákon zavádí. Také připomíná, že jsou přílišně rozvolněna pravidla pro veřejné zakázky malého rozsahu a v případě, že byly ponechány ty vysoké limity 2 a 6 milionů, tak ale zároveň mělo být přistoupeno k tomu, že o těch zakázkách, které jsou pod tento limit, má být nějakým způsobem informováno. Vrací se k předběžným opatřením. Zmiňuje chybějící seznam subdodavatelů. Chybí odůvodnění veřejné zakázky. Odkazuje se na to, že chybí zákon o vnitřní kontrole ve veřejné správě a bez něho je složité toto projednat.

Co bych kvitoval, je, že vláda na svém jednání ustoupila z těch 50 % možných víceprací a vrátila se zpátky k 30 %, které jsou. Z toho důvodu bylo také místopředsedou vlády panem ministrem Dienstbierem řečeno, že pokud toto nebude upraveno, tak nedoporučuje schválit zákon. Minimálně ten odstavec, který jsem četl, samozřejmě upraven být nemohl, protože zákon by musel být přepsán.

Závěrem bych chtěl navrhnout, aby tento zákon byl projednán i v ústavněprávním výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Farskému. Nyní faktická poznámka pana poslance Michala Kučery a poté pan kolega Grospič. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já se v mnohém připojuji k tomu, co tady říkal pan kolega Farský. Nicméně bych chtěl dodat ještě následující věc, a to čím je ta soutěž jako taková deformovaná. Je to dotační politikou, resp. dotačními tituly a jejich podmínkami. Tady nemluvím samozřejmě o těch podmínkách, které jsou u evropských fondů, ale u národních dotací. A my sami sobě si celou situaci ještě více zhoršujeme. Místo abychom šli cestou navýšení rozpočtů obcím pomocí rozpočtového určení daní, tak naopak jdeme cestou speciálních dotací, které nás samozřejmě nutí, abychom vždy danou zakázku pasovali na tu vypsanou dotaci. A těch příkladů bohužel máme dost i v tomto volebním období a bohužel i z této vlády. Jsou to věci větší, jsou to věci menší. Z těch menších připomenu - třeba jsme tady projednávali školský zákon a řešili jsme tady mateřské školy a podporu obcím na výstavbu mateřských škol. Tak samozřejmě ta podpora nebude tím, že se navýší rozpočtové určení daní. To mimochodem bylo koaličními poslanci zamítnuto, to dvoumiliardové navýšení rozpočtového určení daní. Ale bude speciální dotací. To znamená, obec se bude muset napasovat na tu speciální dotaci, na ty podmínky atd. To znamená, obec se nebude moct samostatně rozhodnout, jak chce celou situaci řešit, ale bude muset vstoupit do těch dotačních podmínek. To znamená, já bych tady řekl - méně dotací a více peněz obcím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Nyní pan poslanec Stanislav Grospič, připraví se pan poslanec Petr Bendl. Pan kolega Grospič? Je připraven. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Abych řekl pravdu, mám z předloženého návrhu zákona smíšené pocity. Trošičku mám pocit, že vyléváme vaničku, protože dnes tato Poslanecká sněmovna odsouhlasila registr smluv, který přináší poměrně velké povinnosti ve vztahu k obcím, byť nějakým způsobem chce šanovat obce malé. A nyní máme před sebou poměrně velký kodex návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek.

Já bych chtěl říci, že vnímám tu skutečnost velice reálně, že ten stávající zákon o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb., vyhlášený v úplném znění pod č. 40/2015, byl celkem 21krát novelizován, což za dobu platnosti od roku 2006 do roku 2015 je poměrně úctyhodné číslo a samozřejmě nijak nepřispívá k tomu, aby se v něm obce, zvlášť malé obce, kde není nikdo uvolněn, orientovaly. A samozřejmě že nahrává velkým firmám nebo firmám, které se soustřeďují na to, že vlastně na zakázku na základě finančních prostředků se živí tím, že pro obce tyto veřejné zakázky připravují, zpracovávají a navrhují.

Myslím si sám o sobě, že ten zákon má řadu věcí a řadu momentů, a moji předřečníci je tady řekli, o kterých by bylo dobré vést diskusi, o kterých by bylo dobré polemizovat. Už jenom o té skutečnosti výběrových komisí a postavení starosty obce, ale samozřejmě i o objemu finančních zakázek a o vlastním mechanismu. Nicméně si myslím - a proti tomu bych se chtěl ohradit, aby byl tento kodex projednáván ve zkrácené lhůtě, tzn. aby to bylo zkráceno na 30 dnů, protože mám takový pocit, že bychom se dopustili toho, čeho jsme se dopouštěli třeba i u jiných kodexů, které byly poměrně obsáhlé. Tento kodex, jenom chci připomenout, má 278 paragrafů, i s důvodovou zprávou a předloženými tabulkami je obsažen na 676 stránkách a to samo o sobě vyžaduje nějaký čas: přečtení, seznámení se s tím, analýzy a samozřejmě kladení otázek a odpovědí příslušného ministerstva, příp. Legislativní rady vlády nebo někoho dalšího, kdo se tímto bude věcně zaobírat. A samozřejmě to bude vyžadovat a bude zcela určitě a logicky následovat i vyjádření řady občanských aktivit a samozřejmě svazků spojujících obce. Nemyslím teď jenom Svaz obcí a měst. Takže v této souvislosti si myslím, že by naopak u tohoto návrhu zákona měla být prodloužena lhůta na projednávání například na 90 dní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP