(18.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Horáčkovi. Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Jana Klána. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Klán: Já bych reagoval jenom vaším prostřednictvím na kolegu Horáčka. Já s ním plně souhlasím. Já jsem tady už řekl, že tento zákon je první protikorupční, dokonce první protikorupční této vlády, takže on musí fungovat řádně. Pokud nebude fungovat řádně, tak budeme pořád na stejném místě. Takže to půjde jednoduchým tvrzením od ničeho k ničemu a výsledek bude stejně absolutní nula.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zejména za dodržení času. Nyní pokračujeme v rozpravě panem poslancem Ludvíkem Hovorkou. Než dojde k pultu, tak bych ještě konstatoval omluvu od 18 hodin do konce jednacího dne pana poslance Karla Fiedlera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, vážení kolegové, vážené kolegyně, já bych chtěl poděkovat za předložení tohoto návrhu zákona, který určitě je, myslím, správnou cestou zadávání veřejných zakázek.

Za důležité považuji zejména to, že se nesoutěží jenom na cenu. To byla podle mě velmi špatná podoba zákona, která vedla k tomu, že řada zakázek byla vysoutěžena firmami, které na to ani neměly dodávat kvalitně. Důležité také je, že je možné zakázku rozdělit. Dříve to možné nebylo a bylo to považováno za porušení zákona. Nyní, pokud se podíváte na zadávání v soukromé sféře, tak většinou soukromé firmy, které zadávaly zakázky, tak si je zadaly děleně, a tím získaly samozřejmě daleko nižší cenu ve výsledku. Čili to považuji za pozitivní.

Považuji ale za důležité lépe ošetřit takzvané společné zadávání. Mám zkušenost z toho, že když se zadávají zakázky ve výběrovém řízení nějakému konsorciu firem, tak třeba se k zakázce dostane firma, která v podstatě nemá ani autorizaci na oprávnění na určitou dodávku určitých staveb, ona se zaštiťuje vlastně kulatým razítkem jiné firmy a ve výsledku se tato firma na stavbě ani neobjeví. Čili toto je třeba zásadně vyloučit.

Co je ještě důležité a na co upozorňují firmy, které se účastní veřejných zakázek, je třeba podstatně ztížit účelové odvolávání a zkrátit proces odvolacího řízení, protože pokud si vezmeme situaci při čerpání nebo pomalém čerpání evropských fondů, tak v řadě případů investor, ať už je to obec, nebo jiný investor, který soutěží nebo podle současného zákona soutěžil, tak v zásadě se bál vyloučit zadavatele, který měl nejnižší cenu a u kterého měl pochybnosti, že je schopen splnit veřejnou zakázku, ale bál se současně odvolání, protože ten odvolací proces byl tak dlouhý, že by skutečně nebyl schopen v tom krátkém termínu vyčerpat dotace, které se poskytovaly s nějakým omezením. Čili já považuji za důležité, aby toto se ještě nějakým způsobem dořešilo.

Chtěl bych se ale dotknout ještě některých výjimek, konkrétně jedné výjimky, která v tomto zákoně je. Je třeba podle mě velmi opatrně přistupovat k navrhovaným výjimkám, které jsou obsaženy v § 29. Zejména jde o případ poskytování právních služeb, které jsou ve výjimce uvedeny v písm. k) návrhu. Vynětí ze zadávacího řízení pro právní služby, byť jenom ve vymezeném rozsahu, který dopadá zejména na právní služby, může mít výrazný dopad na zvýšení ceny poskytování právních služeb. Je pravdou, že návrh nepočítá s úplným vynětím právních služeb jako celku, ale vztahuje se zejména na zastupování advokátem před soudy nebo jinými orgány. Tato činnost ovšem tvoří základní kámen poskytování právních služeb a většina poskytovaných služeb se odehrává podle mého názoru právě v této rovině.

Důvodová zpráva uvádí, že sporná agenda, která by měla být zejména předmětem výjimky, je mnohdy ovlivněna specifickým důvěrným vztahem mezi zadavatelem a advokátem. Byť může takový vztah založený na důvěře pozitivně přispět k výsledku poskytování právních služeb a k výsledku sporu, je třeba mít na paměti zákon o advokacii a etický kodex advokátů. Podle těchto předpisů je advokát povinen k plné profesionalitě a kvalitnímu výkonu bez ohledu na to, jakou důvěru k němu zadavatel má. Výjimka v případě právních služeb by neměla být oproti stávající úpravě taková, že bude zcela opuštěno kritérium ekonomické výhodnosti a vhodnosti, tedy mimo jiné i to kritérium nejnižší ceny. Výsledkem v oblasti zadávání veřejných zakázek na právní služby by mělo být zajištění takového procesu zadávacího řízení, který zohlední profesní kvality advokáta a jeho zkušenosti, což lze určitě nastavit, a zároveň nebude klást takový důraz jenom na nízkou cenu. Dle mého názoru není přípustná naprostá cenová liberalizace při poskytování právních služeb zadavatelům dle zákona o veřejných zakázkách. Je pravdou, že problematickou se jeví otázka pružné reakce na vzniklý spor, kdy vyvstane potřeba akutního poskytnutí právních služeb, ale tento problém je třeba dále diskutovat. Nabízí se například řešení ve formě objemového zastropování ceny za akutní poskytnutí právní služby, kdy ale následně v tom mezičase proběhne řádný výběr. Samozřejmě lze uvažovat i o jiném řešení. Myslím si, že jisté omezení výjimky týkající se právních služeb nebude ani v rozporu s komunitárním ustanovením směrnice 2014/24/EU.

Tolik ve zkratce. Jinak si myslím, že skutečně takový obsáhlý zákon, který čítá, tuším, 700 stran, je třeba řádně prodiskutovat, a nejsem příliš nakloněn zkracování lhůty pro jeho projednání, byť jsem si vědom, že zákon musí vstoupit v platnost tak, jak řekla paní ministryně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Nyní bude jedna faktická poznámka poslance Michala Kučery a pak přednostní právo paní poslankyně zastupující předsedu klubu ODS. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já tady musím trochu reagovat na svého předřečníka. Musím nesouhlasit s tou démonizací soutěže na cenu. Soutěž na cenu funguje, no, může fungovat samozřejmě za předpokladu jedné nebo dvou podmínek. Ta první podmínka je, že musí být kvalitně zpracováno zadání zakázky, zejména technické parametry. Pokud jsou kvalitně zadány, tak samozřejmě nikdo nemůže tu cenu podstřelit, protože musí naceňovat to technické zadání, které je v té zakázce. To za prvé. Za druhé, potom se výběrová komise nesmí samozřejmě bát tu zakázku, která je evidentně podstřelená a nesplňuje to technické zadání, vyloučit. A to už dnes samozřejmě lze.

To, že se to neděje, to je samozřejmě způsobeno dvěma věcmi. Ta první je, že zejména některé menší úřady nemají dostatek kvalitních pracovníků na stavebním úřadě, že nejsou schopny to technické zadání připravit, nebo případně nemají tolik prostředků, aby si na to najaly firmu. Za druhé je to v tom, že komise mají obavu o vyloučení té zakázky, že za prvé tam dneska ta kriminalizace samozřejmě toho rozhodování je poměrně dost velká. To je jedna věc. Druhá věc je potom samozřejmě to časté používání toho odvolání k Úřadu pro hospodářskou soutěž. To je samozřejmě jasné.

Ale nicméně přesto si pořád myslím, že zakázka na cenu, soutěž na cenu, může být funkční, pokud samozřejmě parametry jsou nastaveny správně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Michalu Kučerovi. Ještě požádám o strpení paní poslankyni Černochovou. Ještě faktická poznámka pana poslance Ludvíka Hovorky. (Poslankyně Černochová hovoří ze svého místa mimo mikrofon.) Faktická poznámka. Přednostní právo vaše bude - já jsem vás vzal jako s přednostním právem, paní poslankyně. Prosím, pan kolega Hovorka a potom s přednostním právem bez časového limitu paní poslankyně Černochová. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP