(17.50 hodin)
(pokračuje Pleticha)

Také by se mělo zlepšit řízení v případě, že někdo bude rozporovat průběh veřejné zakázky, zadání veřejné zakázky u Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. I když tam si myslím, že to má ještě rezervy, uvidíme, budeme se o tom bavit ve výborech, jak to dále dopadne. Myslím si, že debata bude určitě i o limitech, jak o nich mluvila paní ministryně. Možnosti máme daleko širší a jsem přesvědčen, že minimálně pro komunální potřeby bychom se měli zabývat i zvýšením těch limitů ze současných 30 % u víceprací a převzít třeba tu evropskou úpravu. Tady nevidím za sebe důvod, proč bychom měli tady vymýšlet na sebe něco přísnějšího.

To jsou myslím jenom takové ty stěžejní body, které kromě toho, co už bylo řečeno, mě zaujaly.

A protože je to zákon, o kterém nepochybuji, že se zde bude dlouze a velice obšírně debatovat, zde i na výborech, tak já už budu jenom velice stručný a z důvodu procesní ekonomie si dovolím navrhnout sloučit rozpravu i s následujícím sněmovním tiskem, který se týká vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek, abychom z důvodu procesní ekonomie o tomto jednali najednou, protože oboje dvoje spolu souvisí. Takže to je můj návrh a já si dovolím v tuto chvíli svoji zprávu ukončit a pojďme na tu další obecnou rozpravu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji, za vaši zpravodajskou zprávu a procedurální návrh o sloučení rozpravy k bodu 66 a 67 budu hlasovat bez rozpravy. Pokud s tím budeme souhlasit, přeruším bod číslo 66, zahájím bod 67 a potom bychom zahájili rozpravu jako celek.

Tak o sloučené rozpravě k bodu 66 a 67 rozhodneme v hlasování číslo 33, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro sloučení takové rozpravy. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 33, z přítomných 155 pro 113, proti nikdo.

 

Budeme tedy jednat v rozpravě sloučené ke dvěma bodům, a proto přerušuji vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek a otevírám bod číslo

67.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
/sněmovní tisk 638/ - prvé čtení

Prosím paní ministryni Karlu Šlechtovou, která z pověření vlády návrh uvede. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Těch zákonů, které se mění v souvislosti s vládním návrhem zákona o zadávání veřejných zakázek, je několik. Jedná se o změnu zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, změnu zákona o ochraně hospodářské soutěže, změnu zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, změnu zákona o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, změnu zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, správní delikty objednavatele, změnu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Toto jsou klíčové zákony, které jsou předkládány v souvislosti s návrhem nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni pro místní rozvoj Karle Šlechtové a prosím zpravodaje pana poslance Lukáše Pletichu, abych přednesl zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, nemám k tomu co dodat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a zahajuji sloučenou rozpravu k tisku 637 a k tisku 638.


Sloučená rozprava k bodům 66 a 67
/sněmovní tisky 637 a 638/

Faktickou poznámku k vystoupení pravděpodobně zpravodaje má pan kolega Jan Klán. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezký podvečer, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Všimněme si, máme tady zákon o zadávání veřejných zakázek. Toto je skutečně první protikorupční zákon. První! To je ten ex ante, na co jsem tady včera poukazoval. Kde jsou všichni ti podporovatelé boje proti korupci? Já tam nikoho nevidím na té galerii. Ale nikde. Já jsem nedostal žádné ani e-maily, na to, že prostě tohle je důležitý zákon. Pořád se řešil registr smluv, na tohle se zapomnělo? Na tohle se zapomnělo, že tohle je skutečně protikorupční zákon? Jestliže tohle bude špatně, tenhle zákon, tak bude úplně špatně všechno! Takže dejme si na tom záležet - na tomhletom zákoně, ne na registru smluv! Děkuji. (Krátký potlesk se souhlasnými výkřiky z levé části jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Klánovi, ovšem vyvolal faktickou poznámku paní poslankyně Jany Černochové. Já věřím, že se dostaneme do normálního provozu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce. (Neklid a šum v jednací síni.)

 

Poslankyně Jana Černochová: Hezký večer. (Předsedající: Klid, prosím!) Já jenom možná navážu na to, co tady řekl můj předřečník. A velmi mne mrzí, že ty ministerské řady za námi jsou velmi prořídlé, protože včera nebo dneska dopoledne jsme tady vedli širokou diskusi na téma rozpočet a snažíme se všichni přidat bezpečnostním a ozbrojeným sborům finanční prostředky. A jestli někde narážel právě problém s veřejnými zakázkami, tak to bylo zejména v těchto resortech. Tečou tam skutečné miliardy peněz daňových poplatníků a já bych velmi ráda slyšela ubezpečení od jak pana ministra obrany, tak pana ministra vnitra na toto téma, že skutečně tento zákon o veřejných zakázkách umožní těmto resortům proinvestovávat ty finanční prostředky, které jim tam možná Poslanecká sněmovna navrhne zvýšit. To je pro mě nejdůležitější. Já bych vám tady mohla vyprávět sáhodlouze o tom, jaké problémy nám ten zákon přinese na radnici. Nebudu zdržovat, myslím si, že si to můžeme potom vykomunikovat s paní ministryní separé. Ale chtěla bych ubezpečit od ministrů této vlády, že skutečně tímto zákonem dojde ke zlepšení a nebude se dít to, co se dělo v loňském roce, kdy v resortu Ministerstva obrany zbyly 4 miliardy právě z důvodů, že je nebylo schopné ministerstvo proinvestovat díky špatnému zákonu o veřejných zakázkách.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Janě Černochové i za dodržení času k faktické poznámce a v otevřené rozpravě jako první je přihlášen pan poslanec Leo Luzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážená vládo, faktické, konkrétní připomínky si nechám na druhé čtení tohoto zákona. Co mě přimělo k debatě, je vystoupení paní ministryně, která nás hned v začátku vystrašila. Vystrašila nás, co všechno se na nás chystá, když to nezrychlíme. Já chci tady paní ministryni připomenout její úvodní slova, s kterými přišla do této Sněmovny po jmenování ministryní, kdy si tento konkrétní zákon vzala jako svou vlajkovou loď, jako to, kde chce prezentovat svůj úspěch ministryně. To pozdní - zdůrazňuji pozdní - zařazení tohoto bodu na jednání Sněmovny - někde to skřípe. Čili tady paní ministryni bych rád prostřednictvím nás všech, nejenom osobně, ale nás všech vzkázal, že bychom se jako Sněmovna neměli dostat do této situace, že se po nás žádá, abychom urychlili projednávání zvlášť tohoto důležitého zákona. Možná by stačilo spíše apelovat na předsedy výborů, aby jednání výborů, které projednávají tento zákon, harmonogramem upravili, aby se stihly termíny. Ale začít tím, že nás žádáte, abychom zkrátili jednání, nepovažuji za správný taktický krok. Proto také budu proti tomuto návrhu, byť není až tak markantní, hlasovat. A doporučuji tedy všem, abychom hlasovali, abychom se nedostali pod ten tlak, že prostě tento zákon budeme projednávat v nějakém stresu.

Co se týče tvorby tohoto zákona, chci upozornit ještě na pár věcí z projevu paní ministryně, které považuji za důležité a je možné je připomenout. Proč vznikl zákon o zadávání veřejných zakázek, tak jak doposud platný je. Tady to je určitě voda na mlýn kolegům z ANO. No protože se kradlo, protože obrovské peníze mizely na obcích, na krajích, ve státní správě, všude tam, kde platila výběrová řízení. Zázračné zbohatnutí starostů, primátorů a různých jiných představitelů všichni známe a média za posledních dvacet pět let jsou toho plná. To byl důvod, proč se neustále zpřísňoval tento zákon, proč se dostal do stavu, kdy sice podle mého názoru je docela korupčněschopný zabránit různým lumpárnám, ale dosti výrazně také zbrzdil a zesložitil projednávání veřejných zakázek.***
Přihlásit/registrovat se do ISP