(16.50 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Snahy, které se pravidelně objevují, o zavedení účelnosti, nezískaly dostatečnou podporu, takže mám pocit, že takový návrh se zde nakonec ani neobjevil, nicméně si myslím, že je to rozumné.

Není to politický návrh, není to klasický střet koalice a opozice, je to jenom náš dlouhodobý postoj a dlouhodobý názor, že rodina má držet pohromadě, že rodina ví lépe než stát a než opatrovnický soud, jak ty peníze využít. Takže já bych vás chtěl poprosit o propuštění do druhého čtení. Samotné projednávání může být velmi rychlé. Já jako jeden z předkladatelů navrhuji zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dnů, protože tam se skutečně jedná o vsunutí jednoho slova. Nechceme žádným způsobem rozšiřovat debatu, měnit parametry stavebního spoření, chceme řešit tuto jednu praktickou věc. A pokud mluvíme velmi často o tom, že soudy jsou přetížené, tak v tomto případě máme šanci odebrat potenciálně množství rozhodnutí tak, aby se mohly opatrovnické soudy věnovat důležitějším věcem, které jsou důležitější pro děti a pro rodinu jako celek.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, váš návrh samozřejmě eviduji, budeme ho hlasovat nakonec. Nyní poprosím pana poslance Votavu jako dalšího přihlášeného.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Kolegyně a kolegové, já bych chtěl opravit pana kolegu předřečníka Stanjuru, pana poslance Stanjuru. Ono je to trochu jinak. On se odvolával na přijetí pozměňovacích návrhů k doplňkovému penzijnímu spoření, ale tam není možnost výběru nebo ukončení smlouvy, aby mohli rodiče provést bez souhlasu soudu nebo přivolení soudu. Podívejte se na to, pane kolego. Tam jsme dali možnost, aby se uzavíralo penzijní doplňkové spoření bez souhlasu, tedy přivolení soudu, a aby mohlo docházet ke změnám těch smluv, ale nikoliv aby v době nezletilosti mohli zákonní zástupci, rodiče, ty prostředky vybrat. To, co říkáte o té jedné třetině, to je ale při dosažení zletilosti účastníka spoření. V podstatě stavební spoření už má možnost bez přivolení soudu, aby zákonný zástupce, rodič, mohl uzavírat smlouvu, měnit smlouvu. Vy chcete samozřejmě, aby se ty prostředky mohly i vybrat.

Musím říci, že se ztotožňuji s tím, co uvedla vláda ve svém rozhodnutí nebo ve svém stanovisku k tomuto zákonu. Je to samozřejmě na diskusi, ale v podstatě teď jsou rovnocenné oboje. Jak tedy stavební spoření, co se týká nezletilých, tak doplňkové penzijní spoření. Jen pouze, a znovu zdůrazňuji, možnost zákonného zástupce bez přivolení soudu uzavírat smlouvu a smlouvu měnit, nikoli ty prostředky vybírat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ano, omlouvám se za tu nepřesnost, pan předseda Votava má pravdu, o tom není žádný spor. Já jsem si teď ještě ověřil přesný text toho pozměňovacího návrhu, který jsme mimochodem podpořili, ale také je třeba říci, že je úplně jiná doba toho spoření. U stavebního spoření je běžná doba pět let nebo dosažení cílové částky nebo poloviny částky atd., myslím, že to mnozí z nás vědí, mnozí z nás jsou klienty. A já si prostě myslím, že názor rodiny a rodičů v tomto případě je prostě rozhodující a nemusíme tím zatěžovat opatrovnické soudy. To je všechno. U toho doplňkového penzijního spoření se smlouvy uzavírají na úplně dlouhou dobu, teď jsme tam dávali nějaké věkové limity, ale nikdy to není pět let, takže ani ten nezletilý účastník nemůže po pěti letech... Já se za tu nepřesnost skutečně omlouvám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se, zda pan navrhovatel má zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj? Také ne.

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Dříve než tak učiníme, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 29, do kterého je přihlášeno 147 přítomných, pro 142, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Já se táži, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání. Není tomu tak.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu pana poslance Stanjury na zkrácení projednání ve výborech na 30 dnů.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 30, přihlášeno 151 přítomných, pro 112, proti 17. Konstatuji, že návrh byl přijat, a končím první čtení tohoto návrhu.

 

Dříve než přikročíme k dalšímu bodu, dovolte mi načíst omluvu paní poslankyně Matušovské, která se omlouvá od 17 hodin do konce dnešního jednacího dne z osobních důvodů.

 

Jsme v bodě

124.
Návrh poslanců Martina Kolovratníka, Jana Birkeho, Zbyňka Stanjury,
Františka Laudáta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb.,
o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
(zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 628/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 628/1. Ještě jednou upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Paní předsedající, vážení členové vlády, děkuji za slovo, přeji dobré odpoledne, děkuji a pokusím se být, jak se vždy snažím, stručný. Předně chci říci, že je to pro mě velká a důležitá chvíle, že se nám tenhle zákon nebo návrh zákona podařilo takto dojednat a připravit opravdu ve shodě koalice i opozice.

Já vás asi nebudu zatěžovat dlouhou historií, dlouhým vyprávěním, snad jen stručně připomenu, že se jedná o zákon, který v té zkratce řeší tzv. výkupy pozemků, resp. ceny za výkupy pozemků, pokud stát, státní investoři se chystají vykoupit pozemky od občanů, většinou tedy za účelem stavby silnic, dálnic nebo silnic první třídy, ale samozřejmě např. i železnice nebo další infrastruktury. Ta historie byla poměrně dlouhá, kdy do 1. února 2013, to si řada z vás bude pamatovat, ty speciální bonusové ceny nebyly zákonem upraveny, používala se tzv. cena zjištěná a zemědělská půda byla vykupována za cenu stavebních pozemků. Ty ceny často dost kolísaly. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP