(16.40 hodin)
(pokračuje Fiala)

Nutnost souhlasu opatrovnického soudu s ukončením stavebního spoření založeného na jméno nezletilé osoby má zhruba tři následující negativní důsledky na práva a na svobodný život. Zaprvé zasahuje do svobody rozhodování a autonomie rodinného života a jde proti potřebám dítěte, které nejlépe dokáže posoudit rodina. Neexistuje žádný důvod, proč mají aktuální potřeby dítěte, což je třeba rekonstrukce pokoje, pořízení nového vybavení místnosti, ve které dítě žije, a tak dál -.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, je mi to líto, že vás přerušuji, ale hluk je tady opravdu velký a já si myslím, že by bylo od kolegů ohleduplné, aby si svoje věci řešili v předsálí a ne nahlas tady přímo v sále.

 

Poslanec Petr Fiala: Děkuji. Tedy neexistuje jediný důvod, proč bychom měli předpokládat, že soud zná tyto potřeby dítěte lépe než jeho rodiče. Navíc není výjimkou, že rozhodnutí soudu trvá rok, v některých případech i dva roky. Soud tedy má, nebo dokonce musí rozhodovat o chodu rodiny, rozhoduje o tom, kdy si rodina smí nebo nesmí plánovat rekonstrukci místa pro život, pro studium dítěte, prostě věci, které z logiky věci mají rozhodovat rodiče a nemá je rozhodovat stát prostřednictvím soudu.

Druhý důvod je, že stávající stav nepřímo nutí měnit vlastnické vztahy v rodině. Při zdůvodnění žádosti k soudu totiž zpravidla nestačí obecná formulace o potřebě investice do nemovitosti rodičů, ale kladnému vyjádření soudu, jak ukazuje praxe, nahrává například to, že dítě má na té nemovitosti alespoň minimální podíl. Ale ani tady není důvod, abychom tímto způsobem rozhodovali o tom, jaká je struktura vlastnických vztahů v jednotlivých rodinách.

A ten třetí důvod, ten také není zanedbatelný. Toto opatření, nebo ta současná praxe je další byrokratickou zátěží a může samozřejmě rodiče od tohoto druhu spoření odradit a to určitě není něco, co by společnost nebo stát měly chtít. Rodiče, kteří potřebují ukončit smlouvu nezletilého dítěte, tak musí sepsat návrh, přiložit kopii smlouvy o stavebním spoření, předložit oddací list, kopii rodného listu dítěte, zároveň se musí písemně vyjádřit k tomu, na co budou finanční prostředky dítěte použity. To všechno ukazuje, že s tou žádostí je spojena poměrně velká a nesmyslná míra administrativy a byrokracie, která je úplně zbytečná. A to jistě uznáte, že takováto byrokratická zátěž a vlastně i jakási apriorní nedůvěra ze strany státu může ovlivnit rodiče, negativně motivovat ty, kteří chtějí pravidelně spořit, kteří chtějí investovat do budoucnosti svého dítěte a takto se cítí určitým způsobem demotivováni.

Jsou to tyto tři hlavní důvody, které nás vedou k tomu, abychom zákon o stavebním spoření přidáním jednoho slova upravili a umožnili návrat k zdravému rozumu a k normální praxi, kdy o tom, co se stane s penězi nezletilého dítěte, které našetřili rodiče, rozhodují rodiče a nezasahují do toho opatrovnické soudy.

Dámy a pánové, jak všichni víte, stavební spoření je osvědčený, hodně využívaný produkt, který motivuje lidi, aby si spořili, a usnadňuje jim cestu k bydlení. Když se podíváte na statistiku, tak téměř každá šestá smlouva o stavebním spoření v České republice se zakládá na jméno nezletilé osoby. Z tohoto údaje můžeme odhadnout, že ta povinnost soudního rozhodnutí o ukončení stavebního spoření se v podstatě dotýká nějakých 650 tisíc smluv. Takže pokud bychom v 650 tisících případech mohli pomoci rodičům a rodinám k tomu, aby se stavebním spořením mohli nakládat jednodušeji, tak tato úprava určitě stojí za to. Občanská demokratická strana je toho názoru, že novela, která zařadí ukončení smlouvy o stavebním spoření dítěte mezi běžné záležitosti správy majetku, k čemuž není nutné rozhodnutí soudu, je návratem k zdravému rozumu a především je krokem, který podporuje rozvoj rodiny. Z tohoto hlediska vás žádám nejenom o to, abyste projednávání tohoto bodu věnovali náležitou pozornost právě proto, že se dotýká 650 tisíc rodin, ale abyste také náš návrh bez ohledu na stranickou příslušnost podpořili, protože je to návrh rozumný, který pomůže mnoha rodinám v České republice.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, pane poslanče. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Vlastimil Vozka. Dříve než tak učiní, opět vyzvu své kolegy, aby na sebe nepokřikovali, pokud si mají co vyřídit, aby tak učinili v předsálí. Děkuji. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, tak jak již bylo uvedeno, projednávaným tiskem 425 se má novelizovat zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření v duchu následujících zákonů. Návrh, tak jak pan předseda Fiala v roli předkladatele nás seznámil, mění § 5 odstavec 12, kde se slova "nebo změně" rozšiřují na "změně nebo ukončení". Touto změnou se navrhuje umožnit zákonným zástupcům provést mimo dosavadních změn i ukončení smlouvy o stavebním spoření bez rozhodování v této věci soudem.

Ke sněmovnímu tisku se vyjádřila vláda na svém jednání 8. dubna 2015. S tímto návrhem nevyslovila souhlas a podrobné zdůvodnění je uvedeno ve sněmovním tisku 425/1.

Organizační výbor navrhuje, aby garančním výborem pro tento tisk byl ústavněprávní výbor, a já se s tímto návrhem ztotožňuji. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych jenom v krátkosti okomentoval to negativní stanovisko vlády. Nejprve chci připomenout, že jsme před několika týdny schválili velkou většinou hlasů napříč politickým spektrem podobnou úpravu, která se týká penzijního spoření, takže předpokládám, že budeme postupovat konzistentně, a že když jsme to umožnili u jednoho typu spoření se státní podporou, tak to umožníme u tohoto typu spoření se státní podporou.

Ten nesouhlas vlády není opřen o žádné legislativní chyby nebo nesoulad. Prostě vláda vyjádřila svůj názor, že na rozdíl od založení smlouvy, posílání peněz, změn smlouvy, to je všechno běžná činnost, tak ukončení už nelze pokládat za právní jednání v běžné záležitosti. Já si myslím, že tomu tak prostě není. Jestli chceme podporovat soudržnost rodiny, a to chceme podporovat, tak je velmi dobře, pokud rodiče zakládají spoření s podporou státu i pro své nezletilé děti. A docházíme k absurdním situacím, kdy rodiče chtějí tyto peníze využít ve prospěch dětí, a musí o tom rozhodovat soud. Znám osobně případy, kdy ti rodiče prostě k tomu soudu nešli, přestože peníze chtěli použít pro své děti, protože to považovali za dehonestující. Já si myslím, a to číslo je vypovídající, pokud zjednodušíme život více než 600 tisícům rodin, tak je to dobře. Bezesporu nebudou všichni, kteří budou chtít ukončit smlouvu před zletilostí toho dítěte, to určitě nebude, ale mohou to být řádově desetitisíce. A říkám, když už jsme jednou ten princip podpořili, tak jsem pro to, abychom ho mohli podpořit i zde. Já vím, že tam je jedna třetina a tak dále, je to prostě trošku jinak, ale to stavební spoření, ten samotný produkt úplně neodpovídá tomu názvu. Je to vlastně bezúčelové spoření, tzn. to, že je stavební, je hezké, ale ten účel může být libovolný. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP