(16.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, paní ministryně. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 462/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku paní poslankyně Radka Maxová, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila dle § 93 odst. 1. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, paní předsedající. Já nebudu dlouze hovořit. Paní ministryně představila novelu zákon o bezpečnosti a ochraně při práci. Doporučení výboru schválit tento zákon s drobnými technickými úpravami vám bylo doručeno pod číslem 462 a výbor pro sociální politiku doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona s přijatými změnami a doplňky, které byly odsouhlaseny Ministerstvem práce a sociálních věcí.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, tudíž obecnou rozpravu končím a zahajuji podrobnou rozpravu. Prosím k mikrofonu pana poslance Sklenáka.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Já se tímto přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je do systému vložen pod číslem 3237. Je to pozměňovací návrh, který reaguje na zvýšení minimální mzdy, a to i u osob zdravotně postižených a jejich zaměstnávání. Podrobné odůvodnění je součástí tohoto tisku.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, tudíž podrobnou rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Paní navrhovatelky? Není tomu tak. Paní zpravodajky? Také ne. Končím druhé čtení tohoto zákona.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 489/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. (Není přítomen v sále.)

S přednostním právem pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já nevím, proč pan vicepremiér tady není. Já jsem tedy řekl, že v případě, že bude konsenzus na tom, že přerušíme projednávání tohoto bodu, že nebudu citovat některé materiály, které mám k dispozici. Takže dávám procedurální návrh, a došlo k jistému posunu, a teď záleží na vás, zejména na koaličních poslancích, aby se tento bod přerušil do 11. prosince.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S přednostním právem pan poslanec Klaška.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Dobrý den. Děkuji za slovo. Já si dovolím dát také jeden procedurální návrh - resp. stahuji, už asi nebude třeba. (Do sálu vchází místopředseda vlády Bělobrádek.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já jsem nerozuměla. Aha, pan místopředseda vlády je zde, nicméně ten návrh tady padl, takže o něm budu muset nechat hlasovat. Já svolám všechny kolegy z předsálí. Všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. (Čeká na poslance, kteří se vracejí do sálu.)

 

V tomto okamžiku zahájím hlasování. Jen abychom věděli, o čem hlasujeme - hlasujeme o procedurálním návrhu pana poslance Laudáta na přerušení tohoto bodu do 11. prosince.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 28, do kterého je přihlášeno 146 přítomných, pro 96, proti 28. Konstatuji, že návrh byl přijat. Přerušuji projednávání tohoto bodu do 11. prosince.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je

100.
Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Pavla Blažka, Jany Černochové
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb.,
o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění
zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.
/sněmovní tisk 425/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 425/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Petr Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, Občanská demokratická strana navrhuje v tomto případě změnu ustanovení § 5 odst. 12 zákona o stavebním spoření. Cíl navrhované změny je velmi jednoduchý. Jde o to, aby se akt ukončení smlouvy o stavebním spoření dítěte zařadil mezi běžné záležitosti správy majetku, k čemuž není potřeba rozhodnutí soudu. Ta změna je fakticky úplně jednoduchá. Spočívá ve vložení jednoho slova, a to slova "ukončení", mezi činnosti, které se považují za běžnou správu majetku dětí. Za tyto běžné záležitosti považuje zákon o stavebním spoření třeba založení a změnu smlouvy.

Problém, který tady řešíme, se objevil poprvé v roce 2014, kdy dnes již mezitím zletilý v důsledku přiznání náhrady škody na státu, rodičích a spořitelně se domohl náhrady za rodiči prohospodařené spoření, které v době jeho zletilosti už neexistovalo. Toto precedentní rozhodnutí bylo také důvodem následného postupu stavebních spořitelen, které odmítají bez souhlasu soudu i přes oboustranný souhlas rodičů vyplácet zůstatky s tím, že nechtějí být spoluzodpovědné za výsledek, jakým bylo se zůstatkem naloženo. Náš návrh má tu nutnost, aby rozhodovaly soudy namísto rodičů, naše úprava má tuto nutnost odstranit.

Já bych tady přinesl několik argumentů, proč je ta stávající praxe, kterou jsme legislativně nezpůsobili, ale kterou můžeme legislativně napravit, proč je špatná. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP