(16.20 hodin)

 

Poslankyně Ivana Dobešová: Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, dovolte mi, abych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu číslo 3306. Tento pozměňovací návrh má dvě části. První část se zabývá paragrafem 68 odst. 1 písm. d), kde se doplňuje "možnost uznání částečného vzdělání v souladu s oborem, který student chce studovat na vysoké škole". A dále se v druhé části doplňuje §78a o odst. 2 písm. b), kde se hovoří o standardech pro akreditace, kde do těchto standardů se doplňuje "specifické požadavky studijních programů v cizím jazyce, spolupráce se zahraničními vysokými školami a začlenění standardů pro uznávání částečného vzdělání vyšších odborných škol".

Jako odůvodnění uvádím materiály, které přijala současná vláda, je to Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 a dále materiál, který přijala vláda v srpnu 2014, který zní Reforma školství učňovského a technického vzdělávání. Tento můj pozměňovací návrh právě je v souladu s oběma dokumenty a pokouší se naplnit toto prohlášení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Tejce. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte, abych se přihlásil k sněmovnímu dokumentu číslo 3265. Jedná se o velmi úspornou změnu zákona. V § 60a odst. 1 se zrušuje slovo "zahraniční".

Velmi krátce odůvodním, jinak krátce odkážu na písemné odůvodnění, které je tedy v tomto dokumentu obsaženo. Jedná se o to, že veřejné vysoké školy mohou poskytovat v rámci své vzdělávací činnosti ať už bezplatně, nebo za úplatu vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu orientovaném na zvýšení odbornosti studentů nebo absolventů zahraničních vysokých škol. Jedná se o ty celkem už dnes známé kurzy MBA, případně LL.M, a jsou to kurzy, které jsou poměrně dobře navštěvované. Navíc jsou prováděny ve spolupráci se zahraničními vysokými školami, které ty programy validují. Problém podle mého názoru je v tom, že tyto programy mohou navštěvovat na těchto našich veřejných vysokých školách pouze studenti a absolventi zahraničních vysokých škol. Myslím, že k tomu není žádný důvod. Není důvod, abychom našim absolventům veřejných vysokých škol neumožnili na těchto školách pokračovat a studovat v těchto programech, které jim zlepšují pozici na pracovním trhu, a to i na trhu mezinárodním.

Takže tento dokument, tato změna je tedy pod výše uvedeným číslem a já si dovoluji tedy požádat o její podporu ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Mám zde faktickou poznámku pana poslance Pletichy, ale předpokládám, že to byl asi omyl. Ano, tak vás mažu.

Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, tudíž podrobnou rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Prosím.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Děkuji za proběhlou rozpravu. Jenom chci říct, že budeme v rámci školského výboru samozřejmě přítomni a budeme pokračovat v odborné debatě tak, abychom maximálně přiblížili možnost podpory jednotlivých pozměňovacích návrhů. Pokládám za klíčové avizovat, že rozhodně předpokládám debatu o Národním akreditačním úřadě, o jeho kompetencích, o vyváženosti jeho nezávislosti. Stejně tak předpokládám, že bude ještě velká debata ohledně personálních kompetencí rektorů versus děkani. Samozřejmě budu ráda reflektovat i další pozměňovací návrhy v debatách v rámci školského výboru.

Děkuji za proběhlou rozpravu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, paní ministryně. Paní zpravodajka nemá zájem o závěrečné slovo, tudíž končím druhé čtení tohoto návrhu.

Dříve než přikročíme k dalšímu bodu, načtu omluvu z dnešní schůze od 17 hodin do konce jednacího dne se omlouvá pan ministr Jurečka z resortních důvodů.

Pro stenozáznam - pan předseda Sněmovny Hamáček hlasuje s náhradní kartou číslo 20.

S přednostním právem pan poslanec Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, jménem dvou poslaneckých klubů ČSSD a ANO 2011 si dovoluji vznést procedurální návrh, abychom dnes jednali a meritorně i procedurálně i hlasovali o všech návrzích i po 19. hodině.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S přednostním právem pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chci vyzvat kolegy, aby to nepodpořili. Říkáme - máme nějaký harmonogram, když to splníme, půjdeme dál. V původním harmonogramu jsme dneska měli mít tři návrhy zákonů. Ten bezesporu překročíme. Překročíme, určitě projednáme víc než tři návrhy zákonů. Je to také díky tomu, že proti zvyklostem jsme poměrně zkrátili svá vystoupení v druhém čtení státního rozpočtu, kdy obvyklá doba byl celý den, a my jsme to zvládli za dopoledne.

Jenom připomínám, že jsme od devíti - na rozdíl od ministrů, kteří se střídají, tak my tady jsme pořád a nepovažuji to za produktivní. Jestli má být důvodem, že chcete v prvém čtení projednávat zákon o zadávání veřejných zakázek - je to důležitý zákon bezesporu, ano. Čeká ho ještě dlouhá cesta a nemusíme ho tady začínat v noci. Stejně ho dneska nedoděláme.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nicméně procedurální návrh zde padl. Svolám kolegy z předsálí. Všechny vás odhlásím. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Zahajuji hlasování o předneseném procedurálním návrhu, aby Sněmovna dnes jednala i po 19. i 21. hodině (Nesouhlas z lavic.) - po 19. hodině, výborně.

Mám tady houf faktický poznámek, které ruším.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 27, do kterého je přihlášeno 147 přítomných. Pro 84, proti 48. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat dalším bodem a tím je

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 462/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova. (V sále je hluk.)

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Vážená paní místopředsedkyně, poslankyně a poslanci, předkládám zde ve druhém čtení tento zákon s tímto dlouhým názvem. Jenom stručně zopakuji to, co už jsem řekla v prvním čtení, že se vlastně jedná o takovou technickou zpřesňující novelu, která reaguje na zkušenosti uživatelů novelizovaných předpisů z uplynulých let.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní ministryně, já se omlouvám, ale hluk je tady opravdu velký. Prosím kolegy, pokud si mají co říct, aby tak učinili v předsálí a nerušili ostatní, kteří chtějí poslouchat v sále. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Takže navrhované změny vycházejí zejména z výsledků kontrol Státního úřadu inspekce práce, z výsledků dvou projektů, které se týkaly této oblasti, z požadavků zástupců odborné veřejnosti, různých lidí, kteří se zabývají bezpečností a ochranou zdraví při práci. Takže se jedná zejména o precizaci zavedených pojmů, úpravu kvalifikačních předpokladů a také o některá zpřesnění, která souvisí i s evropskými předpisy.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP