(16.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, paní poslankyně, a prosím k mikrofonu paní poslankyni Halíkovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Milada Halíková: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, přihlašuji se tímto k pozměňovacímu návrhu, který je v systému uveden pod číslem 3243. Tento pozměňovací návrh je velice jednoduchý a stručný a týká se skutečnosti, kdy v článku I dosavadního bodu 294 se vkládá nový bod 33 přílohy č. 3 k zákonu č. 111/1998 Sb a tento bod zní: Veřejná správa.

Důvodem je skutečnost, že současné zařazení studijního oboru veřejná správa pod program hospodářská politika a správa ve vzdělávací oblasti V - Ekonomie je nedostatečné a nevyhovující. Vzhledem k tomu, že přibližně 70 tisíc pozic ve státní správě je regulováno služebním zákonem, který je jistě významným přínosem k profesionalizaci státní správy, bylo by vhodné, aby soustava vzdělávacích oblastí, v důsledku toho i studijních programů, na tuto skutečnost reagovala odpovídajícím způsobem, tedy právě zařazením veřejné správy do stávajícího systému. Ostatní body v uvedeném článku by se pak přečíslovaly.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, paní poslankyně. Poprosím k mikrofonu pana poslance Seďu, připraví se pan poslanec Zahradník. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážení ministři, vážené kolegyně, kolegové, přihlašuji se tímto ke sněmovnímu dokumentu č. 3302. Důvodová zpráva je uvedena v dokumentu. Jenom pro vaši informaci, týká se § 73 Jmenování profesorem.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Zahradníka, připraví se pan poslanec Svoboda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážená paní předsedající, já se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který jsem představil v obecné rozpravě a který se týká vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu a uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání pro soukromé a státní vysoké školy. Tento návrh byl vložen do sněmovního systému jako sněmovní dokument 3305 a já se k němu tímto přihlašuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Svobodu, připraví se pan poslanec Laudát. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji, vážená paní předsedající. Přihlašuji se tímto ke svému pozměňovacímu návrhu k tisku 464, který je ve sněmovních dokumentech uveden pod číslem 3256. Odůvodnění zaznělo v obecné rozpravě, ale navíc je součástí sněmovního tisku.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Laudáta a připraví se paní poslankyně Dobešová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, já tady v zastoupení pana kolegy Váchy a paní docentky Putnové načtu pozměňovací návrhy k této novele zákona 111. Takže načítám pozměňovací návrh, který je v systému veden pod číslem 2969. Opakuji - 2969. Odůvodnění. Text tam máte: Do § 8 odst. 4 se do druhé věty vkládá za slova "rektor nebo v jeho zastoupení prorektor," výraz "děkan fakulty,".

Odůvodnění: Akademické senáty projednávají zásadní dokumenty týkající se fakult vysokých škol, a tak by mělo být zajištěno právo děkanů jako zvolených zástupců zodpovědných za fungování fakult, svobodné vystoupení na zasedání akademického senátu vysoké školy. To je tedy pozměňovací návrh pana kolegy Františka Váchy.

Delší budou pozměňovací návrhy paní kolegyně Putnové, které jsou dva. V systému je máte vloženy pod čísly 3232 a 3240. Takže prosím, pozměňovací návrh, který je veden v systému a ke kterému se přihlašuji pod číslem 3232. Nebudu asi číst konkrétní změny paragrafu. Mění se článek I, dosavadní bod 10 se mění a v článku I se mění bod 80 a v článku II se na konec textu doplňuje nový bod 20.

Odůvodnění k tomu prvnímu, tj. změna článku I bod 10, a k bodu dvě, což je článek I bod 80. Po více než 15 letech účinnosti zákona o vysokých školách je zřejmé, že v řadě akademických senátů veřejných vysokých škol převažují mezi akademickými pracovníky asistenti, odborní asistenti, lektoři, případně další akademičtí pracovníci, kteří dosud nebyli jmenováni docenty či profesory. Může to souviset s představou, že profesorům a docentům je zásadně vyhrazen prostor ve vědecké radě a participaci na činnosti akademického senátu je tak vhodné či z důvodu osobního vytížení účelné přenechat ostatním akademickým pracovníkům. Tím dochází k tomu, že se akademičtí pracovníci, kteří dosáhli privilegovaného postavení - například pouze držiteli titulu profesor je zákonem vyhrazeno předsedat habilitační nebo hodnoticí komisi a pouze docentovi nebo profesorovi je ze zákona umožněno zkoušet při státní zkoušce, aniž by k tomu byl potřebný předchozí souhlas vědecké rady; též pouze profesor nebo docent může dle současného znění § 79 odst. 1 písm. c) zákona garantovat kvalitu a rozvoj studijního programu uskutečňovaného danou vysokou školou nebo její součástí, resp. pouze docent nebo profesor, který je akademickým pracovníkem vysoké školy, může dle novelizovaného § 44 odst. 6 garantovat magisterský nebo doktorský studijní program - pokračuji - se na rozhodování akademického senátu podílí v minoritní míře, a to navzdory tomu, že jsou to právě oni, na nichž vědecko-výzkumná a vzdělávací činnost vysoké školy v převažující míře spočívá.

Tak je faktickým dopadem stavu aprobovaného současným zněním zákona, že akademičtí pracovníci, kteří svým působením vysokou školu tvoří, tedy profesoři a docenti, přebírají v minimální míře odpovědnost za její spoluřízení, za kontrolu či dozor, které akademický senát veřejné vysoké školy vykonává vůči rektorovi a jednotlivým fakultám, resp. vůči děkanovi, a tím přenechávají uvedené těm, kteří jsou ve stěžejní činnosti veřejné vysoké školy méně zkušení či méně úspěšní. Mnohdy jsou navíc ve svém postavení ve vztahu ke kontrolovanému rektorovi či děkanovi více zranitelní, neboť je to právě rektor, resp. děkan, který vykonává podstatné kompetence v řízení předcházejícím získání privilegovaného postavení - docent nebo profesor.

Vzhledem k tomu, že postavení akademického senátu, v němž nezastávají relevantní úlohu profesoři a docenti, lze považovat za nedostatečné, neodpovídající zákonem stanovené roli, kterou má akademický senát plnit, jeví se ustanovení, které jej umožňuje, jako nežádoucí. Proto se navrhuje zakotvit požadavek na to, aby alespoň jedna třetina akademického senátu veřejné vysoké školy byla povinně složena z akademických pracovníků, kteří již dosáhli hodnosti profesor či docent. Stanovení nejméně jedné třetiny reflektuje zákonný požadavek na nejnižší možné - jednotřetinové - zastoupení studentů. Jelikož vedle studentů tvoří profesoři a docenti relativně specifickou skupinu členů akademické samosprávy, je zcela legitimní, aby i ona měla své povinné zastoupení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP