(15.50 hodin)
(pokračuje Fiala)

Zůstala by zachována všechna pravidla hry, tzn. udělení akreditace, oprávnění vysoké škole realizovat jmenovací řízení. Nic by se proti stávajícímu stavu nezměnilo včetně toho, že profesura platí na celém území České republiky. Jediné, co by se změnilo, že by to definitivní jmenování neprováděl prezident republiky, ale prováděl by ho rektor příslušné vysoké školy tak, jak je tomu v případě jmenování docentů na základě habilitačního řízení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane předsedo. Nyní požádám řádně přihlášeného pana poslance Karla Raise o jeho příspěvek do podrobné rozpravy. Připraví se pan poslanec David Kasal. Máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu k tisku 464 a číslo mého návrhu je 3275. Týká se v podstatě situace, kdy předpokládám, že před 31. 6. 2016 začne fungovat nový akreditační úřad a budeme tady mít ještě členy Akreditační komise, kteří budou lidově řečeno dojíždět. Takže jde o to, aby bylo toto přechodné období nějak kryto, aby tito lidé v podstatě v tom přechodném období, aby byla zajištěna vlastní akreditační činnost, protože se předpokládá, že zákon nabude účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. A nevíme samozřejmě, kdy to bude. Takže toto je pozměňovací návrh č. 3275, ke kterému se hlásím.

Co se týká mojí diskuse, co jsem taky vedl, ke jmenování řízení profesorem, k tomu tam žádný pozměňovací návrh nemám.

Dále v systému mám pozměňovací návrh 2867, ale tento se týká, to je technická věc, která rozšiřuje sousloví "vzdělávací a tvůrčí činnost a souvisejících činností" bylo nahrazeno souslovím "vzdělávací, tvůrčí a s nimi související činnosti". Tento byl zahrnut do komplexního návrhu, takže k tomu se nepřihlašuji.

Podobně do komplexního návrhu byl přijat můj názor, který je taky uveden pod číslem 2679, ohledně vědecko-výzkumných institucí, takže je také zbytečné, abych se k němu přihlašoval.

Poměrně rozsáhlý pozměňovací návrh jsem dal do záležitosti, kdo bude garantem magisterského studijního programu, aby to byla osoba také ze zahraničí. Ten byl plně uplatněn v rámci toho pozměňovacího návrhu, takže taky není potřeba se k němu přihlašovat.

Velký pozměňovací návrh byl 2868. Týkal se úpravy a vlastního akreditačního procesu. Tam nedošlo ke shodě na výboru, takže předpokládám, že může být využit tenhle návrh v rámci tvorby podzákonných norem.

A ke zbývajícím návrhům se také nepřihlašuji, protože buď v průběhu doby - protože to tam bylo vloženo od srpna - v průběhu doby došlo k řadě diskusí, kdy jsou v podstatě ty návrhy redundantní.

Takže opakuji, přihlašuji se k dokumentu číslo 3275. Jeho zdůvodnění jsem řekl předtím. Jedná se o překrytí členství stávajících členů Akreditační komise s platností nového zákona. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Přečtu omluvenku, která ke mně dorazila. Od 15.30 do 17 hodin se omlouvá pan poslanec Josef Uhlík.

Nyní vystoupí v podrobné rozpravě pan poslanec David Kasal a připraví se paní poslankyně Berdychová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych se rád přihlásil ke sněmovnímu dokumentu, který je vložen do elektronického systému pod číslem 3276 k tisku 464. Je to modifikace, kterou tady přednesl částečně pan profesor Fiala. Je to malý pozměňující návrh, já si ho dovolím přečíst.

Za prvé, v části 1 čl. 1 bodu 203 se v § 73 za odst. 3 vkládá nový odst. 4., který zní: "Nejmenuje-li prezident republiky profesorem toho, kdo byl podle odst. 1 na jmenování profesorem navržen, do 60 dnů ode dne, kdy mu byl návrh na jmenování profesorem prostřednictvím ministra doručen, platí, že navržený uchazeč byl jmenován profesorem poslední den uvedené lhůty. O jmenování profesorem podle věty první vydá ministr navrženému uchazeči osvědčení." Dosavadní odstavce 4. a 5. se označují jako odstavce 5. a 6.

Za druhé, v části 1. čl. 1 se za dosavadní bod 282 vkládá nový bod 283, který zní: V § 95 odst. 7 písm. e) zní: "e) plní úkoly ministra uvedené v § 73." Následující body se přečíslují.

Ve svém odůvodnění vysvětluji tento návrh následujícím způsobem. Navrhuji ustanovení doplnit o případ, kdy ze strany prezidenta republiky nedojde ke jmenování navrženého uchazeče profesorem. Vzhledem k tomuto postupu, který prezident republiky uplatnil vůči některým návrhům vědeckých rad vysokých škol postoupeným mu po projednání ve vládě ke jmenování profesorem, navrhuji doplnit příslušné ustanovení zákona o vysokých školách o řešení takovéto situace. Tento návrh by v budoucnu řešil stav, kdy prezident republiky je v této věci v rozporu s právními předpisy nečinný. Pokud do 60 dnů od doručení návrhu prezident republiky navrženého uchazeče nejmenuje, byl by tento uchazeč jmenován ze zákona, a to poslední den této lhůty s tím, že osvědčení o takovém jmenování by vydával ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Stejně tak by byla upravena působnost ministra vnitra a ministra obrany, pokud jde o návrhy vědeckých rad Policejní akademie ČR v Praze a Univerzity obrany v Brně.

O návrzích je třeba hlasovat společně jedním hlasováním. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy paní poslankyně Berdychová, připraví se paní poslankyně Halíková.

 

Poslankyně Martina Berdychová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych se přihlásila ke dvěma pozměňovacím návrhům. Jedná se o pozměňovací návrhy nepřítomného poslance pana Jiřího Zlatušky.

První pozměňovací návrh je v systému vložen pod číslem 2978 a týká se vícenásobných pracovních poměrů. Protože tyto vícenásobné pracovní poměry, ať už z důvodu vícenásobného zaměstnání, nebo vykazování dílčích úvazků podle zdrojů financování uvnitř institucí, vzniká potenciálně nerovnoměrná distribuce aktivního i pasivního volebního práva do akademických senátů mezi různými členy akademických obcí. Tato úprava zajišťuje uplatnění zásady "jedna osoba - jeden mandát - jeden hlas".

Tato úprava se týká § 70, do kterého se doplňuje nový odstavec, který říká, že zastává-li osoba místo akademického pracovníka ve více pracovních poměrech, zvolí si právě jeden z nich jako pracovní poměr, který určuje jednu vysokou školu a její součást, kde je oprávněna volit a být volena do akademického senátu vysoké školy nebo její součásti.

Druhý pozměňovací návrh je do systému vložen pod číslem 3270 a týká se akademických pracovníků. Také se týká § 70, kde se doplňuje další odstavec, že místo akademického pracovníka může zastávat pouze osoba, která nezastává místo akademického pracovníka na jiné vysoké škol, nebo získala na kalendářní rok, ve kterém takové místo zastává, předběžný písemný souhlas rektora každé vysoké školy, na které zastává místo akademického pracovníka. A v článku 2 se za dosavadní bod 2 doplňuje nový bod 3, který zní, že na pracovní poměry akademických pracovníků vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se po dobu jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nevztahuje ustanovení § 70 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb.

Děkuji za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP