(11.40 hodin)
(pokračuje Grospič)

Vím, že stávající železniční trať prošla velkou rekonstrukcí. Vím také - a interpeloval jsem pana ministra dopravy ve věci rekonstrukce, která měla proběhnout tento rok, tratě z Mladé Boleslavi do Nymburka. Bylo mi přislíbeno, že bude realizována ve dvou etapách, v letošním roce a v příštím roce včetně zabezpečovacího zařízení. Nicméně k tomuto zatím ještě plně nedošlo.

Chtěl bych v tomto smyslu předložit pozměňovací návrh k vládnímu návrhu státního rozpočtu, který by mohl usnadnit celý tento záměr nebo alespoň, pokud by event. nezískal podporu vás, kolegů poslanců, by mohl být impulsem k tomu, aby se Ministerstvo dopravy, Státní fond dopravní infrastruktury a samozřejmě i Správa železničních dopravních cest touto věcí začaly skutečně zabývat a ty zatím přípravné fáze vypracovávání a posuzování jednotlivých studií, které jsou v této věci vyhotoveny tuším ve čtyřech variantách a několika podvariantách, byly urychleny.

Navrhuji proto doplnit do kapitoly 327 Ministerstva dopravy ČR dotační titul pro Státní fond dopravní infrastruktury ve výši 200 mil. Kč pro přípravu a realizaci projektové přípravy a projektu tzv. Vlkavské spojky v úseku z města Milovice do obce Všejany, eventuálně do obce Čakovice, která by mohla být pojata jako prvá etapa zvažovaného nového spojení hlavního města Prahy se statutárním městem Mladá Boleslav a statutárním městem Liberec. Toto navýšení navrhuji pokrýt z rezervy kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa.

Tento pozměňovací návrh vám byl rozdán v elektronické podobě pod číslem 3297 a zároveň se omlouvám za tiskovou chybu, která v něm je, kde je napsáno pro Státní fond dopravy, ale správně tam samozřejmě má být pro Státní fond dopravní infrastruktury. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní s přednostním právem pan ministr Daniel Herman.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, chci v tomto případě poděkovat paní kolegyni Kovářové prostřednictvím pana předsedajícího za uspořádání výstavy v aktech Výstava ohrožených památek, která velmi plasticky ukazuje, jaký je stav některých zhruba 750 objektů na území Čech, Moravy i Slezska. Je to velmi důležité a ukazuje to, jak ani 26 let nestačí na to, abychom dokázali dát dohromady obrovské památkové dědictví, které bylo systematicky 40 let devastováno, kdy se kulturní památky měnily v traktorové stanice nebo teletníky, pokud vůbec nebyly vyházeny do povětří.

Na druhou stranu když projdeme jakýmkoli městem, obcí, tak vidíme, že se stav kulturních památek výrazně zlepšuje. Je to také díky významné podpoře státu, je to také díky významné podpoře evropských fondů. Ano, skutečně ty iropové programy, které do budoucna budou obhospodařovat také rekonstrukce kulturních památek, budou zúžené, jak zde zaznělo, pouze na některé kategorie národních kulturních památek, památek UNESCO a památek na tzv. indikativním seznamu. Nicméně i to jsou nezanedbatelná čísla. Ale k tomu je třeba také dodat, že máme celou řadu dotačních programů z Ministerstva kultury, kterými se snažíme zasáhnout i další objekty, které nemají možnost být spolufinancovány z evropských fondů.

Samozřejmě že tento pozměňovací návrh obsahuje potřeby, které by jistě obnově našeho památkového fondu výrazně prospěly a pomohly. Na druhou stranu jako člen vlády vnímám mantinely reálných možností. A musím říci, že ten fakt, že i na příští rok máme jen na obnovu památek vyčleněnu jednu miliardu na národní kulturní poklad, zhruba tři čtvrtě miliardy na další památkové dotační programy, tak je myslím hladina, která je velmi zajímavá. Jednání s Ministerstvem financí se vyvíjejí vždycky velmi pozitivně. Po této stránce oceňuji vstřícnost, se kterou se k této problematice stavíme. To znamená, rozumím tomuto návrhu, chápu jej, ale jako člen vlády rozumím také tomu, co možné je a co možné není. To znamená, s touto mírou racionality přistupujme k těm návrhům, které zde zaznívají, ač meritum a zájem, které vyslovují, je jistě dobrý. Ale znovu říkám, nemůžeme se pohybovat v nějakých kategorií nereálných možností.

Děkuji za podporu, děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. S přednostním právem pan zpravodaj. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Jenom bych chtěl znovu upozornit, protože se tady opět vyskytl pozměňovací návrh proti vládní rozpočtové rezervě, to už jsme si řekli, ale nelze ani uvést jenom, že pozměňovací návrh bude stavěn proti Všeobecné pokladní správě, protože tam je řada položek. Takže napsat jenom kapitola VPS prostě nejde. Je třeba tam uvést přímo položku. Říkám pro ty, kteří chtějí ještě podat pozměňovací návrh, aby toto vzali v potaz.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. A nyní tedy řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Ludvík Hovorka. Máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěl podpořit myšlenku, kterou tady přednesla paní kolegyně Kovářové, protože se domnívám přes to všechno, co tady bylo řečeno, že peníze, které jdou na obnovu kulturních památek, jsou nedostatečné. A je to z toho důvodu, že i programy, které máme, to programové financování je na tak nízké úrovni, že dovoluje v rámci programů dávat na památky zhruba částky kolem půl milionu, možná malinko více peněz, ale to znamená, že v zásadě všechny kulturní památky jsou opravovány velmi dlouho a že se opravy prodražují.

Já jsem opakovaně dával i v loňském roce návrhy na opravy některých kulturních památek. Někdy to neprošlo ani rozpočtovým výborem. A přestože ti uchazeči, kteří podávali tyto pozměňovací návrhy, to předkládali v rámci programového financování přes Ministerstvo kultury, tak opakovaně nebyli uspokojeni. Proto si dovolím i v současné době předložit pozměňovací návrh, který jsem vložil do systému pod číslem 3296, k návrhu státního rozpočtu, ke sněmovnímu tisku 617, ke kterému se tímto hlásím.

Dovolím si představit krátce tento pozměňovací návrh, který se týká kapitoly 334 Ministerstva kultury. A sice navrhuji:

Snížit výdaje kapitoly č. 396 Státní dluh, specifický ukazatel obsluha státního dluhu o 10 mil. korun nebo variantně snížení výdajů kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa, snížení specifického ukazatele dotace na podporu exportu - doplnění pojistných fondů EGAP, a. s., o 10 mil. korun a navýšení rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury v ukazateli podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, program 134D410 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základy církví a náboženských organizací o plus 10 mil. korun.

V rámci této částky zařadit nové akce. Za prvé, oprava farního kostela sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti plus 6 mil. korun.

Odůvodnění: Žadatel, římskokatolická farnost Uherské Hradiště, podal řádnou žádost o grant z fondů EHP, přesto žádost nebyla akceptována. Žadatel také opakovaně předkládá žádosti do programového financování na obnovu městských památkových zón, avšak z tohoto programu jsou uvolňovány částky v rozsahu do půl milionu korun, které umožňují třeba částečnou opravu jedné sochy na fasádě. Prostředky uvolňované z programu jsou na tak nízké úrovni, že neumožňují rozsáhlou opravu fasády, soch a dřevěných prvků. Ve svém důsledku se tak oprava prodražuje o vícenáklady na nutnost stavět lešení pro každou malou částečnou dílčí opravu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP