(10.50 hodin)
(pokračuje Bendl)

Kapitola 329 přiznává - a já jsem se tady minule ptal pana ministra financí, zdali na to bude umět odpovědět a zdali s tím nějak počítá, předpokládám, že buď teď, nebo aspoň ve třetím čtení se nějaké odpovědi dočkám, protože v materiálu je přímo napsáno, že se nedostávají peníze na kapitolu, a to v objemu zhruba 1,5 mld. Kč. Já to přečtu, aby bylo všem jasno, o čem mluvím. Je to na straně 9 v závěru: Návrh rozpočtu na rok 2016 však plně nepokrývá veškeré finanční potřeby resortu zejména v oblasti národních dotací do zemědělství, které jsou potřebné k zajištění postupného vyrovnávání rozdílů mezi Českou republikou a zakládajícími státy Evropské unie. V oblasti národních dotací do zemědělství nemá resort pokryty dotační programy částkou 1 mld. a pro programy PGRLF akciové společnosti chybí půl miliardy. To znamená, že i vládní materiál přiznává, že tady tato částka chybí. Chci se zeptat, zdali počítá ministr financí s tím, že ji dokryje, anebo odkud bude tato částka dokryta. Na jednání zemědělského výboru padl návrh, nebo padla jakási informace, že zde jsou některé nespotřebované nároky. Je otázka, jak budou velké a zdali toto bude stačit.

Můj pozměňovací návrh, přestože bych měl a mám tisíce výhrad k jednotlivostem kapitoly 329 Zemědělství, ale je mi jasné, že vládní většinový koaliční válec zkrátka nepropustí nic, co opozice navrhne, ale pokusím se alespoň přijít s návrhem, který by snad mohl být průchozí a který by trochu usměrňoval Ministerstvo zemědělství v možné chuti plýtvat zbytečně prostředky tam, kde priority České republiky nejsou.

Můj pozměňovací návrh zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá ministra zemědělství, aby nespotřebované výdaje roku 2015 a zjevně nepotřebné a nespotřebované výdaje v průběhu roku 2016 prioritně alokoval na řešení problematiky sucha a rozvoje lesního hospodářství.

O suchu jsem mluvil. Ještě k tomu lesnímu hospodářství. Proč lesní hospodářství? Už podruhé ministr zemědělství předkládá do Sněmovny návrh, kterým snižuje výdaje na podporu rozvoje lesního hospodářství obecně. Mluvím o nestátních lesích. Vzhledem k tomu, že i řada krajů bohužel v České republice, přestože jim stát v minulých volebních obdobích převedl finanční prostředky na podporu rozvoje lesa a nestátních lesů, tak tyto finanční prostředky ve prospěch rozvoje lesa nepoužívá a nevyužívá a vzhledem k tomu, že k tomu začíná přispívat už druhým rokem i stát, tak je to podle mě z hlediska budoucích generací a z hlediska možná právě i udržení vody v krajině, o které se tady intenzivně bavíme, je to chyba a je to špatně. Proto bych chtěl, aby Poslanecká sněmovna vystavila ministru zemědělství alespoň nějaké limity, to znamená, aby řekla - všechny finanční prostředky, které neutratí Ministerstvo zemědělství v souladu s navrženým zákonem a bude je chtít převádět někam jinam, ať je převede do oblasti realizace boje se suchem, případně do rozvoje lesního hospodářství.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Jako další v pořadí je přihlášen pan poslanec Adámek. Připraví se paní poslankyně Zelienková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Adámek: Dobrý den, kolegové, kolegyně. Dovolil jsem si po dohodě s mými spolupředkladateli, což jsou kolegové Procházka, Kolovratník a Šincl, předložit vám pozměňovací návrh, který si dovolím nejdříve přečíst. Cítím povinnost jej odůvodnit jako člen vámi zřízeného orgánu, a to je podvýbor pro kulturu.

Je to sněmovní dokument 3286, který zní: Do výdajového bloku B5 kulturní služby, podpora živého umění, b) kulturní aktivity kapitoly 334 Ministerstvo kultury z částky 536 716 783 Kč závaznými ukazateli určit částku 44 985 000 Kč a rozdělit ji takto: 17 mil. pro mezinárodní hudební festival Pražské jaro, 8,070 mil. pro mezinárodní hudební festival Český Krumlov, 5,915 mil. pro mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl, 5 mil. pro mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha, 4 mil. pro mezinárodní divadelní a hudební festival Janáček Brno, 1,5 mil. pro mezinárodní hudební festival Janáčkův máj a 3,5 mil. pro mezinárodní hudební festival České dotyky hudby.

Myslím si, že je důležité - nechci vás dlouho zdržovat - odůvodnění, proč jsme já a moji kolegové, hlavně kolega Procházka, šli touto cestou. Dovolím si přečíst odůvodnění, které je součástí toho pozměňovacího návrhu: Ministerstvo kultury do dnešního dne nepředložilo program pro financování hudebních festivalů klasické hudby. Tento pozměňovací návrh předkládáme na základě usnesení podvýboru pro kulturu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a hlavně výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, který tento návrh téměř jednomyslně podpořil.

Rádi bychom ještě zdůraznili, že ministr kultury České republiky pan Daniel Herman při projednávání na výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny dodal k návrhu souhlasné stanovisko. Jedná se o festivaly klasické hudby, které jsou nejen hudebním fenoménem české kultury, ale také výrazně přispívají k rozvoji cestovního ruchu, služeb, zaměstnanosti a k propagaci České republiky.

Dovolím si vás chviličku ještě zdržet a zdůraznit některé aspekty, které jsou heslovitě uvedeny v pozměňovacím návrhu. Rád bych zdůraznil - a to já považuji za naprosto zásadní - to, že se nejedná o žádnou nahodilost, že tu hovoříme o dlouhodobém řekněme zájmu, a teď mi promiňte, o záchranu rodinného stříbra, tak jak se kdysi i v této Sněmovně o tom hovořilo. Protože já opravdu považuji Pražské jaro, když to budu říkat zkráceně, Český Krumlov, Smetanovu Litomyšl, Dvořákovu Prahu a koneckonců všechny ty další festivaly, jak jsou tam vyjmenovány, za rodinné stříbro, a obzvláště v dnešní době, nechci to blíže specifikovat, je potřeba dle mého názoru, a nejen mého, koneckonců, jak už jsem o tom hovořil, jednoznačně se k tomu přihlásil i výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu, podporovat tyto jedny ze základních atributů, nebo velkých atributů - zdůrazňuji - klasické hudby.

Možná je dobré říci ještě pár slov k systémovosti toho názoru. Jsou velké debaty, které se vedou na toto téma, jak už jsem říkal, přes dva roky o tom, zdali je systémové z pozice Poslanecké sněmovny ukládat prostřednictvím zákona o rozpočtu Ministerstvu kultury, kam má konkrétně ty peníze, o kterých hovoříme - a já bych v této souvislosti rád zdůraznil, aby to bylo všem naprosto jasné, že nehovoříme o žádné změně v rozpočtu, že jenom na základě jakýchsi kritérií, která jsme si dali na podvýboru, která si dal výbor a která, doufám, si osvojí i Sněmovna, chceme toto určit.

Ta kritéria jsou v podstatě naprosto jasná. Už jsem o tom částečně hovořil. Za prvé, dosud bohužel, i když vím, že ministerstvo na tom intenzivně pracuje, není ucelený program na financování takto významných festivalů. Víte, já mám někdy dojem, že my při přípravě programu a při názorech prostě směšujeme a spojujeme nespojitelné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP