(10.30 hodin)
(pokračuje Zahradník)

Dále bych se chtěl už konkrétně vyjádřit. Co tedy postrádám, v rozpočtu je poměrně vyšší finanční ohodnocení aktivit souvisejících se stále se zvětšujícím ohrožením v podobě sucha, peněz, které by byly vynakládány na tvorbu a zvyšování akumulační schopnosti krajiny tak, aby byla schopna akumulovat vodu, ať už tedy v podobě případných budoucích vodních nádrží, anebo tedy jenom přímých drobných opatření, která by zvětšovala absorpční schopnost krajiny. V programu podpory přirozených funkcí krajiny je pro budoucí rok navrženo pouhých 30 mil. Kč. Kdybychom si tedy řekli, jak je to třeba s rybníky a se zvyšováním jejich absorpční schopnosti, tak odbahnění hektaru rybníka stojí kolem milionu korun, takže tohle je tak na 30 hektarů. To ani nejsou všechny rybníky, které stát má ve svém přímém vlastnictví.

Zároveň ale dramaticky z roku na rok narůstá úroveň finančních prostředků pro podporu nevládních neziskových organizací a jejich neinvestičních aktivit. V roce 2014 bylo na této položce 10 mil. Kč, v roce 2015 20 mil. Kč a v roce 2016 navrhuje ministerstvo 32 mil. Kč. Pan kolega Zemek tady zmiňoval poměrně nejasný stav ve věci financování stanic pro zraněné nebo hendikepované živočichy. Když jsem se na to tázal, na účel oněch 12 mil., o které se navyšuje nevládním neziskovým organizacím v oblasti životního prostředí jejich neinvestiční dotace, tak mi nikdo z přítomných ministerských úředníků nebyl schopen přesně odpovědět, na co ty peníze budou. Snad možná říkali, že by to něco mohlo být na stanice pro hendikepované živočichy. Na druhé straně je možno nalézt, a kolega Zemek to již také provedl, že v dalších částech rozpočtu se nacházejí peníze pro financování této činnosti i v případě jiných subjektů. Samozřejmě že o hendikepované živočichy se starají i jiné než nevládní neziskovky, zejména tedy zoologické zahrady a další. Takže tam těch 12 mil. je možno jaksi určovat a je možno se obávat toho, že by to byly peníze pro další aktivity nevládních organizací, které nemůžeme nikdo z nás kontrolovat.

Včera tady slavili triumf aktivisté z Rekonstrukce státu, když jste schválili zákon o zveřejňování smluv. Před rokem tady triumfovaly ekologičtí aktivisté, když byl schválen zákon o posuzování vlivů na životní prostředí EIA, který jim dává obrovskou moc. Dneska všichni, kdo chtějí stavět, stojí v hrůze před povinností znova se vracet k již schváleným projektům a ke schváleným posouzením vlivů na životní prostředí. Tato posouzení se musí předělávat. Nyní opět vstupují do hry ekologičtí aktivisté a budou mít velký vliv na to, co se u nás bude stavět a co se stavět nebude. Naše varování nikdo tady nevyslyšel, zákon jste schválili v té podobě, že ekologové tady mají obrovský vliv.

Já si myslím, že by se tedy měl dotační titul pro neziskové organizace snížit, peníze by měly být vynaloženy na financování opatření pro zvýšení retenční schopnosti krajiny. Navrhl jsem pozměňovací návrh, který je evidován jako sněmovní dokument 3277 a který navrhuje, aby v kapitole 315 Ministerstvo pro životní prostředí na rok 2016, výdajový blok ochrana přírody a krajiny, výdajový okruh zlepšování stavu přírody a krajiny došlo k navýšení prostředků v programu 115 160 podpora obnovy přirozených funkcí krajiny o 12 mil. Kč a v téže kapitole, výdajový okruh ostatní činnosti v životním prostředí, výdajový okruh činnosti v ochraně životního prostředí v položce neinvestiční dotace neziskovým organizacím došlo ke snížení prostředků o 12 mil. Kč. Takže v jedné položce v téže kapitole dochází k navýšení prostředků, ve druhé položce v téže kapitole dochází ke snížení prostředků.

V podstatě jsem ve svém úvodním vystoupení před přednesením tohoto návrhu návrh zdůvodnil, čili tím pádem odůvodnění mám za sebou. Čili vzhledem k tomu, že se jedná o podrobnou rozpravu, formálně se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu pod číslem 3277. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Přeji pěkné dopoledne. Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Zemek, po něm pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já tedy musím reagovat na předřečníka pana kolegu Zahradníka ohledně toho navyšování v kategorii neinvestičních nákladů neziskovým organizacím o 12 mil. To jsou, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, právě ty prostředky, které byly domluveny, resp. které byly dojednány pro činnost stanic pro hendikepované živočichy, pouze byly zařazeny do jiné kategorie. Takže o těch 12 mil. se nenavyšují neinvestiční prostředky ekologickým organizacím, ale jsou to prostředky určené právě na ty stanice. A bohužel tedy tam došlo k tomu, že to skončilo v tomto šuplíku, místo toho, aby to skončilo v tom PPK, což vlastně tedy zabezpečuje můj pozměňovací návrh. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Dalším s faktickou poznámkou je pan poslanec Kučera a po něm pan poslanec Zahradník. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já se musím připojit ke svému předřečníkovi k panu poslanci Zahradníkovi s tím, že také považuji za nehoráznost, že rozpočet Ministerstva životního prostředí na výboru pro životní prostředí nepřišel hájit ani ministr ani žádný z jeho náměstků, nýbrž úředník. Ale to není hlavní důvod, proč jsem tady vystoupil.

Chci říct, že po formální stránce, a o tom tady už hovořil pan poslanec Zahradník, je předkládaný materiál naprosto tristní. Kdyby pan ministr Brabec jako manažer předložil tento materiál svému představenstvu, byl by zřejmě poslední materiál, který by ve své profesionální kariéře předložil - tabulky bez čísel, bez označení, nečitelné tabulky, stránky bez čísel, bez označení, grafy mimo fluktuační pásma. To jsou naprosto tristní záležitosti a to jenom dokumentuje, jak si Ministerstvo životního prostředí váží práce Sněmovny.

Nicméně to nejzásadnější. Já jsem dlouho přemýšlel, zda to mám řešit formou nějakých pozměňovacích návrhů, ale je to tak zásadní věc, že to samozřejmě formou pozměňovacího návrhu nejde řešit. Chtěl bych upozornit, kolik financí se věnuje ze státního rozpočtu na ochranu životního prostředí. Je to výrazně méně než v době hospodářské krize. Tady se ukazuje, jaké má vláda priority, jak si váží životního prostředí a jak ho chce chránit. Zatímco v roce 2009 to bylo 4,6 mld., v roce 2010, tedy v hluboké hospodářské krizi 4,1 mld., na příští rok to je 3,2 mld., to znamená o miliardu méně než v době krize, což považuji za skutečně nedostatečné a chci vyzvat ministra životního prostředí, aby v příštím rozpočtu se zasadil o to, aby rozpočet životního prostředí rostl, neklesal.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Zahradník. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP