Středa 25. listopadu 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jaroslava Jermanová)

124.
Návrh poslanců Martina Kolovratníka, Jana Birkeho, Zbyňka Stanjury,
Františka Laudáta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb.,
o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
(zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 628/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 628/1. Ještě jednou upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Paní předsedající, vážení členové vlády, děkuji za slovo, přeji dobré odpoledne, děkuji a pokusím se být, jak se vždy snažím, stručný. Předně chci říci, že je to pro mě velká a důležitá chvíle, že se nám tenhle zákon nebo návrh zákona podařilo takto dojednat a připravit opravdu ve shodě koalice i opozice.

Já vás asi nebudu zatěžovat dlouhou historií, dlouhým vyprávěním, snad jen stručně připomenu, že se jedná o zákon, který v té zkratce řeší tzv. výkupy pozemků, resp. ceny za výkupy pozemků, pokud stát, státní investoři se chystají vykoupit pozemky od občanů, většinou tedy za účelem stavby silnic, dálnic nebo silnic první třídy, ale samozřejmě např. i železnice nebo další infrastruktury. Ta historie byla poměrně dlouhá, kdy do 1. února 2013, to si řada z vás bude pamatovat, ty speciální bonusové ceny nebyly zákonem upraveny, používala se tzv. cena zjištěná a zemědělská půda byla vykupována za cenu stavebních pozemků. Ty ceny často dost kolísaly.

Naši předchůdci, a řada z vás tehdy byla přítomna, se rozhodli od 1. února 2013 cenu regulovat takzvanou cenou obvyklou, navýšenou v případě zemědělské půdy až o 100 %, tedy o dvojnásobek. Bohužel v té době nebo po této změně se výkupy pozemků prakticky zastavily. Já sám jsem tu situaci začal sledovat právě ve východních Čechách, v mém regionu, kde se staví ta důležitá silnice R35.

Už tady v této sněmovně jsme poté začali chystat další novelu. Bylo to ještě za ministra dopravy Prachaře. Novela byla odsouhlasena tady ve Sněmovně loni na konci jara a od září 2014 vstoupila v platnost. Bohužel je potřeba férově říci a přiznat, že ta konstrukce nebyla ideální. Platí tedy včetně dneška do těchto dnů a je tam řečeno, že cena je až 16násobek. A právě tento obrat, možnost toho intervalu až 16krát, se ukázala jako problematická, protože především ŘSD nabízelo majitelům pozemků, ať soukromníkům, nebo obcím, většinou pevně 8násobek, který byl vydiskutován, ale pochopitelně majitelé se snažili bojovat o víc a začaly se řešit výjimky atd. atd.

Takže jsme se rozhodli a dohodli připravit novou novelu formou poslaneckého návrhu, která v tuto chvíli je před vámi. Prosíme v návrhu o schválení ve zrychleném čtení podle § 90, jak už bylo řečeno. Je to návrh jak nás, zástupců koalice, tedy můj, pana poslance Birkeho, kolegy z KDU Klašky, Kudely. A za co chci velmi poděkovat a vážím si toho, opravdu, pod tím návrhem jsou podepsáni i páni poslanci Zbyněk Stanjura za ODS a František Laudát za TOP 09. Právě kolegové přišli s tou pobídkou, pokud to tak mohu říci, na konci léta, že budou ochotni a pomohou nám s tímto zpřesněním. Opravdu ještě jednou jim za to chci poděkovat a velmi si vážím, že k té dohodě došlo, protože to není až tak obvyklé a časté při projednávání našich zákonů.

Takže stručně a zjednodušeně sečteno a podtrženo, v této novele zákona č. 416/2009 Sb. kromě několika dalších zpřesnění jako hlavní navrhujeme, že výkupy za pozemky budou stanoveny pevně jako 8násobek ceny obvyklé, kterou posoudí znalec. A je to v případě dobrovolného vykoupení ze strany prodávajících.

Jinak chci říci v poslední větě, že lidé v praxi jsou na tento zákon již připraveni, již s ním počítají. Pokud se vše povede, měl by vyjít ve Sbírce zákonů od Nového roku. Účinnost bude odložená z technických důvodů o dva měsíce, tzn. na 1. březen 2016, tak aby ŘSD mohlo ještě zpracovat a dojet smlouvy, které už v tuto chvíli jsou v terénu a jsou mezi lidmi rozjednány. Takže žádný konflikt by tam neměl být a věřím, že nebude ani tady ve Sněmovně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji, pane poslanče. A poprosím kolegy... (Sál se ztišuje.) Klid. Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Michal Kučera. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, předem mého vystoupení bych chtěl poděkovat panu předkladateli, že byl jako obvykle stručný. A nyní mi dovolte, abych vás taky stručně seznámil s návrhem zákona, o kterém budeme dnes jednat, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě.

Já bych řekl nejdříve pár slov k odůvodnění tohoto zákona, protože je myslím důležité vědět, že tento návrh není úzce zaměřený na jeden dominantní problém, tzn. na váznoucí výkupy zemědělských pozemků, tak jak to bylo v těch předcházejících novelách, ale reaguje i na více dílčích problémů, které jsou spojeny s majetkovou přípravou staveb. Vychází samozřejmě i z těch praktických zkušeností, jak už o nich mluvil pan předkladatel, které má Ministerstvo dopravy i investoři, zejména Ředitelství silnic a dálnic. To znamená, praxe s tou předcházející novelou je promítnuta právě do této novely současné.

Návrh vychází z principu sjednocení postupů u pozemních komunikací ve vlastnictví státu, tedy dálnic a silnic první třídy. V oblasti konstrukce kupní ceny v návrhu nedochází ke změnám v základních principech v zákonu obsažených, tj. navýšení kupní ceny oproti ceně odhadní, ale v návrhu je obsažená změna způsobu, kterým se toto navýšení určuje.

Chtěl bych ještě říct, že navrhovaná právní úprava odstraňuje problémy, na něž naráží majetkoprávní příprava staveb dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu. Tyto problémy buď nelze odstranit beze změny zákona, nebo se řešení prostřednictvím administrativních kroků v rámci platného zákona ukázalo jako nedostatečně efektivní příp. zbytečně nákladné.

Chtěl bych říct, že předkladatelé navrhují projednat tento zákon již v prvním čtení... (Odmlčuje se pro hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, pane kolego. Já vnímám ten hluk ve sněmovně. Hloučků je sice méně, o to halasnější ovšem jsou. Takže počkáme... Děkuji.

 

Poslanec Michal Kučera: Je to myslím důležitá informace. Předkladatelé navrhují projednat tento zákon již v prvním čtení, tzn. ve zrychleném čtení, podle § 90, odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, tzn. dnes rozhodneme o platnosti či neplatnosti této novely.

Závěrem mi dovolte, abych vás seznámil se stanoviskem vlády k tomuto návrhu. Vláda na své schůzi dne 9. listopadu 2015 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, a vyslovila s tímto návrhem souhlas. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Eviduji přihlášku s přednostním právem pana poslance Laudáta a poté pana poslance Stanjury. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. K některým protagonistům, kteří se tam podepsali dodatečně, bych měl výhrady, protože pro to neudělali vůbec nic.

Já jenom tady připomenu. My jsme si na hospodářském výboru... Já jsem požádal, i když jsem dopředu věděl, že výkupy à la Prachař nefungují, o nějakou analýzu - ta byla poměrně briskně dodána - ze které bylo jasné, že výkupy podle Prachaře a Babiše nefungují, protože oni oba na tom ukazovali, jak předchozí reprezentace byly při výkupech neschopné. Ale nebudu tu debatu tady extendovat, protože pachatel Babiš tady není, tak to nemá asi smysl. Ale sami víte tu mediální kampaň, jak teprve teď se začnou stavět dálnice.

Bohužel ač jsem tlačil na to, abychom novelu schválili rychle, protože mohla být i jednodušší, začátkem července, kdy ještě byla sněmovna, jsme se nedočkali. Já jenom podotýkám, že ve stejném duchu tu klíčovou část, tzn. že to musí být pevná částka s tím, že jsme upozorňovali se Stanjurou, že jinak se nedá vyvlastňovat, protože na vyvlastnění musíte vyčerpat všechny možnosti. Tomu jste se tady někteří posmívali a arogantně jste dva návrhy smetli ze stolu. A já jenom jako hrozivé memento toho chci říci, Stanjura napsal ve dvou verzích tento pozměňovací návrh, i když je tam něco ještě nabaleno, z pondělka na úterý. Vy jste na to potřebovali od května do 25. listopadu. Ale říkám, jsem rád, že to tady je. Bohužel jsem se včera musel doslova doprošovat, aby jako priorita to sem bylo zařazeno na projednání, i když jsme nabízeli už od července, že umožníme, resp. chceme devadesátku, aby to bylo rychlé. Tak propříště bych byl rád, aby i koaliční poslanci naslouchali, že část opozice to myslí s touhle zemí dobře. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já myslím, že návrh zákona dokládá to, co tady říkám poměrně pravidelně, že doprava není úplně politický resort, že tam jsme schopni nalézt shodu, a tu jsme našli. Mohl bych ironicky říkat už zase jsme měli pravdu a pravda se ukázala, ale dělat to nebudu. Jenom chci říct, že to budeme řešit potřetí. Jednou jsme to zkusili my, pak obdobný návrh neprošel v Senátu. Ale já jsem skutečně rád, že jsme shodu našli napříč politickým spektrem, že jsme se domluvili s vládními stranami a že kromě kritiky jsme byli schopni společně něco připravit.

Jestli si vzpomenete na debatu před více než rokem, tak jsme se nelišili v názoru, jestli to máme zvednout, lišili jsme se v nástroji. Myslím, že byl společný pohled jak koalice, tak opozice, že se to řešit musí, že ceny jsou nízké. My jsme prostě upozorňovali na rizika, která návrh přináší. Tehdejší ministr dopravy to chtěl řešit nějakým interním předpisem, že to bude rozhodovat sám. Pak se logicky, protože těch případů, jak jsme předpokládali, narůstaly desítky a stovky, zejména jednatelé a statutární orgány právnických osob, aby jednali s péčí řádného hospodáře, se museli pokoušet získat tu nejvyšší cenu. A když jsme dneska vstřícní, chtěl bych poděkovat ministru Ťokovi, protože jsem běh zákona sledoval a vím, že z Legislativní rady vlády přišel návrh pro vládu, aby vláda vyslovila negativní stanovisko, a nemám důvod nevěřit potom zprávám z médií, že pan ministr Ťok navrhl vládě opačný postup a vláda jeho návrh schválila. Za to mu chci opravdu poděkovat, protože zcela jistě na každém návrhu zákona jste schopni najít nějaký nedostatek, nepřesnost, nedomyšlenost. (V sále je velký hluk a neklid.)

Tady kromě toho, že jsou jasná pravidla pro všechny a bude to jednodušší i pro úředníky našich investorských organizací, nikdo nebude obviňovat, jestli nabídl více či méně, proč začal na čtyřce nebo na osmičce, tak je tam zpřesněn ještě jeden důležitý princip, který musím připomenout. To, že bonifikujeme majitele, dostanou více peněz, aby byli motivováni přispět k tomu, aby stát mohl budovat svou infrastrukturu, na které se shodne, tak zvýšená cena se ovšem nebude počítat do ceny obvyklé v daném katastrálním území, protože to by samozřejmě zkreslovalo směrem nahoru hodnotu všech ostatních pozemků a taky by se mohlo stát, že jeden rok vykoupíme něco za osminásobek, budou to jediné obchody v daném katastrálním území, tím se -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se moc omlouvám, ale slyším tady některé kolegy dokonce křičet a já musím slyšet, co říkáte, abych měla evidenci vašich případných návrhů k hlasování. Jestli se kolegové opravdu neztiší, na chvilku sněmovnu přeruším, aby si to mohli v klidu povědět a abychom pak v klidu mohli jednat dál.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: To je tak, když se shodujeme. Potom je to nuda. Když se řežeme argumenty pro a proti, tak dáváme podle mě větší pozor, ale občas ani shoda není špatná.

Jenom tu myšlenku dokončím. Teoreticky by se mohlo stát, že je to krát osm, žádné jiné obchody se v daném území neudělají. Za rok se základem stane tato navýšená cena a budeme počítat zase krát osm. Takže i to je zpřesněno, aby veřejný zájem, který stát projevuje tím, že dá vyšší cenu, než je obvyklá, a to přesně osmkrát, neovlivňoval cenu ostatních pozemků při stanovování ceny obvyklé v katastru. To je myslím dobře. A logicky tím, že jsem jeden z předkladatelů, tak i za náš klub říkám, že podporujeme projednání a schválení v prvém čtení. Pokud to stihneme dneska a stihnou to kolegové v Senátu a pan prezident, pak si myslím, že účinnost bude takřka ihned po zahájení nového roku. Určitě to přispěje ke zrychlení výkupu nejen na pětatřicítce, kterou já dodneška považuji za prioritu číslo jedna v dopravním systému České republiky, přestože důležitých komunikací je hodně, ale druhé spojení českých a moravských krajů opravdu považuji za prioritu číslo jedna v silniční dopravě a myslím, že by to bylo dobře. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji dvě faktické poznámky pana poslance Pilného a pana poslance Adamce. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, chyby dělá každý. My jsme o šestnáctinásobku a jeho podmínkách vedli vzrušenou debatu na klubu, kde pak převážil názor pana ministra. Bylo to evidentně špatně. Já bych chtěl poděkovat za vstřícné kroky opozici, která nám umožní tuhle věc napravit, protože je to opravdu v zájmu České republiky a budování její infrastruktury. Doufám, že příště budeme opatrnější, ale chyby prostě děláme. A tohle chyba podle mého názoru, a já jsem také hlasoval pro ten zákon, určitě byla. Znovu děkuji opozici za to, že se postavila k tomu, že můžeme urychleně zákon opravit, velmi vstřícně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Adamce. (V sále je stále hluk.) Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, já si velmi cením postoje svého předsedy hospodářského výboru pana poslance Pilného. Já jsem také rád, že se to dostalo dneska na pořad, a doufám, že to schválíme v prvním čtení, protože opravdu čas nás tlačí.

Já jsem chtěl ve své poznámce říct něco jiného. Spíše jsem se chtěl opětovně zeptat, dneska už to tady padlo, pánů ministrů životního prostředí a dopravy, jak to vypadá s EIA na úseky, které už jsou dávno zpracované, kde EIA proběhla. Nám hrozí, že EIA se bude muset dělat podle nového zákona znovu. Já si myslím, že to je sice pěkný krok, který uděláme, věřím pevně, že schválíme výkupy pozemků podle jasných pravidel, ale pak mě zajímá, jaká budou pravidla v EIA, protože já osobně a myslím, že všichni z nás chceme, aby se dálnice, železnice a liniové stavby obecně stavěly, nikoliv nestavěly a jenom jsme o nich mluvili. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Prosím s faktickou pana poslance Fiedlera. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, paní předsedající. Jen krátce, protože to tady už zaznělo od předřečníků. Řekl to pan zpravodaj velmi správně, že to je konsenzus mezi koalicí a opozicí, že to není obvyklé, což má také bohužel pravdu. Já bych se chtěl obrátit na koalici, aby i v jiných případech, kdy opozice argumentuje, abyste nás více poslouchali. Já si poměrně dobře vybavuji, jak jsme tady zákon projednávali, bylo to ještě za minulého pana ministra. Dneska už je tady pan ministr Ťok. Pamatuji si ty argumenty, jak jste to prosadili vahou koaličních hlasů, a neslyšeli jste argumenty. Já bych vás chtěl vyzvat, abyste více a častěji poslouchali názory opozice, protože věřte tomu, že naše jediná možnost, jak to prezentovat před veřejností, je uvádět reálné a pravdivé argumenty, jako to bylo v tomto případě. Za poslanecký klub Úsvit deklaruji, že návrh podpoříme, podporujeme i projednávání ve zkráceném režimu devadesátky. Nebudeme to rozporovat. Naopak, to je naše stanovisko a věřím, že takto rozhodne celá Sněmovna. A ještě jednou bych chtěl vyzvat i poprosit koalici, abyste více poslouchali opoziční názory. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Šidlo. Prosím, máte slovo. (Hluk v sále trvá.)

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi jenom několik poznámek k tisku 628. Já nebudu žádným způsobem v naší politické frakci v Poslanecké sněmovně evokovat něco proti zrychlenému projednání podle § 90 odst. 2, byť mě velice mrzí, že to půjde tímto zrychleným jednáním a má být tato novela přijata již v prvním čtení, protože se musím připojit k částečné kritice, která zazněla.

Já si nejen vzpomínám na argumenty, které jsme měli k předchozí novele zákona, kde se vytvářela stanovená cena a její až šestnáctinásobek v rukou ministra, osminásobek v rukou státních organizací vykupujících pozemky a připravujících stavby, ale já si také vzpomínám na to, že jsme se domlouvali s předchozím panem ministrem, že dostaneme jednoznačně argumenty do rukou pro případ dalšího vývoje ohledně zákonů o urychlení dopravní infrastruktury a další infrastruktury v České republice. A ten argument nebyl jenom v tom, co jsme obdrželi na hospodářském výboru, tam bylo potvrzeno to, že výkupy pozemků se zastavily. To je pravda, že z nevypořádaných skoro 9 tisíc pozemků se podařilo vypořádat jenom 1 500, což považuji za velmi málo, a je to v pořádku, že je snaha cokoliv změnit. Ale my jsme také chtěli vidět ekonomicky zdokladováno, co znamenal šestnáctinásobek a případně osminásobek ve výkupech pozemků vůči původně stanoveným cenám a původním variantám zákona ve vztahu až 100 % u zemědělských pozemků a 15 % u stavebních pozemků.

My jsme nikdy kalkulaci neviděli ani při tom malém počtu pozemků, co to vlastně dělalo, aby se dalo ekonomicky dovodit, jaká změna bude při pevně stanovené ceně, která je dneska nabízena na osminásobek stanovené ceny.

Dneska předkladatelé pouze uvedli, že cena nebo náklady rozpočtu na výkupy pozemků se žádným podstatným způsobem nezvýší. My ale nevíme, jaké ve skutečnosti jsou, protože jsme ty argumenty do rukou nedostali. Nebrání to ale, abychom tu věc nepodporovali, protože si myslíme jenom prostým odhadem, že osminásobek jako fixně stanovená částka určitě zjednoduší výkupy pozemků a případně ten vedlejší produkt ve snížení nákladů na výkupy pozemků se tam může objevit. Ale rádi bychom to už jednou také jako poslanci viděli hmatatelně, jak to vypadá z ekonomického hlediska.

A ještě jeden argument, který mě velice mrzí a vadí, je to, že tím, že dneska tato novela projde zrychleným projednáním a schválením v prvním čtení, tak jsem při minulé novele zákona č. 416/2000 Sb. tvrdil a přednášel i pozměňovací návrh, že na výkupech pozemků pro dopravní a další infrastrukturu se nepodílí pouze stát prostřednictvím svých organizací, ale že se na tom podílejí i města a obce v České republice. A velmi mě mrzí, že nyní, když je nastartován poměrně jasný ukazatel způsobu výkupu pozemku a pevně stanovený osminásobek, proč toto nemohou mít umožněno i obce a města, aby se mohly spolupodílet na přípravě jednotlivých staveb, když to běžně dělají.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím dalšího přihlášeného. Vidím zde faktickou poznámku pana poslance Andrleho a poté s řádnou přihláškou pan poslanec Stanjura. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Dobrý podvečer. Jsem z Vysokého Mýta a tam vlastně se jedná o R35. Několik desítek let se řeší tato situace: Každý den si můžete poslechnout na Radiožurnálu, že v oblasti Vysokého Mýta směrem na Litomyšl nebo na Hradec je dopravní nehoda. Každý den je tam nějaká nehoda. Ročně je tam v průměru 22 smrtelných nehod. Je to nejtěžší úsek mezi Holicemi a Litomyšlí, nejtěžší úsek vůbec na dopravu.

A k věci. Vítal jsem ten šestnáctinásobek. Ředitelství silnic a dálnic i v Pardubickém kraji tvrdilo, že na výkupy šestnáctinásobku je dostatek finančních prostředků. Pořád jsme žili v přesvědčení nebo v domnění, že je dostatek finančních prostředků. Teď z ničeho nic se jedná o osminásobek. A já se naopak domnívám, že to neurychlí výstavbu, že to zpomalí, protože lidi to za ten osminásobek neprodají. Takže se budeme soudit donekonečna. A neurychlí to výstavbu R35. To je můj názor.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru s řádnou přihláškou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jenom krátká reakce na poslední dvě vystoupení. Opak je pravdou. Řekneme si to za rok, ať se tady nepřeme. Jasná pravidla, dobrá cena - urychlí. Ten šestnáctinásobek se skoro nepoužíval, protože bylo velmi složité odůvodnit, proč tomu vyhovět. Osminásobek skutečně nejsou malé peníze, já bych řekl, že to je spravedlivá cena. Není to tak, že to chce stát zadarmo, a současně ti normální rozumní vlastníci, kteří podporují například vznik dvojité R35, to určitě za tuhle tu cenu prodají.

K tomu, co říkal pan poslanec Šidlo - nic tomu nebrání. Jsem jeden z předkladatelů. Já sám jsem to nepovažoval za potřebné. Myslím si, že byl chybný postup bývalého ministra dopravy, který říkal: má vykupovat jenom stát, ne města a obce. Myslím si, že je mnohem lepší zapojit města a obce, protože ty mají jednu hroznou výhodu i proti tomuto zákonu. V odůvodněných nebo v konfliktních situacích mohou samosprávným rozhodnutím zvýšit cenu nebo vykoupit část pozemku jinou než potřebnou pro ŘSD či SŽDC, protože třeba některý majitel nechce prodat jenom pás toho pozemku, ale chce prodat celé to pole. A na to právě máme samosprávu. Mnohé radnice i mnohé kraje to dělají. Nepotřebují k tomu... Naopak když potřebují osminásobek a některá neuvážená opozice by je například napadala, že ta cena není adekvátní, tak se mohou opřít o tuto dikci zákona a říct: vždyť stát taky za osminásobek vykupuje, tak neříkejte, že to nebylo hospodárné využití ze strany města.

Ale mohli bychom tady říkat desítky případů, kdy skutečně pomohl zásah samosprávy, například že vykoupil dům za vyšší hodnotu, než mohl stát nabídnout, koupil vnitřek kruhového objezdu, související pásy, a tím se pomohlo. Takže úloha samosprávy je v tom velmi důležitá. Podle mě k tomu to nepotřebují. Naopak jasná cenová pravidla mohou zjednodušit projednávání v zastupitelstvech a případně zdůvodňování vyšší ceny, než je cena podle znaleckého posudku či cena v místě obvyklá.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele či zpravodaje, zda mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

Nyní tedy rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Přednesu návrh usnesení. Dříve, než tak učiním, vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Nyní tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 628 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 31, do kterého je přihlášeno 151 přítomných, pro 125, proti 1. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu. Jenom upozorňuji na to, že v podrobné rozpravě nelze podat pozměňující nebo jiné návrhy a lze pouze navrhnout opravu data účinnosti v návrhu zákona a jeho legislativně technických, gramatických, písemných nebo tiskových chyb. Žádnou přihlášku neeviduji, tudíž končím podrobnou rozpravu. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova - pana navrhovatele. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Pardon. Pana zpravodaje, pana navrhovatele.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nedá mi to, jednu větu řeknu. Ještě jednou chci moc poděkovat za podporu napříč Poslaneckou sněmovnou. Trochu to zlehčím. Původně jsem chtěl říct, že bude stoprocentní, tak byla téměř stoprocentní, možná devadesáti pěti. Opravdu si toho, kolegové, moc vážím a děkuji za to.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní tedy přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Martina Kolovratníka, Jana Birkeho, Zbyňka Stanjury, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 628."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 32, do kterého je přihlášeno 153 přítomných, pro 131, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a jeho projednávání tímto končím.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP