(10.00 hodin)

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, brzy si budeme připomínat 26. výročí listopadových událostí z roku 1989 a také začátek naší cesty k demokratické společnosti. Připomenu, že nedílnou součástí tohoto procesu byla i částečná náprava některých křivd, kterých se dopustil bývalý předlistopadový režim na našich spoluobčanech. Těmito postiženými byli i bývalí vojáci z povolání či zaměstnanci resortu obrany, dnes sdružení do Vojenského sdružení rehabilitovaných.

Poctivé zdůvodnění návrhu zákona je uvedeno v důvodové zprávě, takže se nechci opakovat. Chci pouze zdůraznit, že návrhy na odškodnění byly v minulosti již podány, a to dvakrát, a oba minulé návrhy přijaty nebyly. Dnes předložený návrh je konstruován odlišně a zavádí kompenzační příspěvek k důchodu ve výši 1 500 korun pro osobu splňující podmínky zákona a 750 korun pro vdovy či vdovce po těchto osobách. Vyčíslené roční náklady uvedené v důvodové zprávě se vztahují na počet žijících oprávněných osob ke konci roku 2013, kdy byl návrh zákona zpracován. Chci doplnit, že ke konci minulého roku žilo pouze 1 956 držitelů osvědčení, a tím se náklady snížily pod 40 mil. korun ročně. A protože průměrný věk oprávněných osob překračuje 80 let, lze předpokládat další postupné snižování nákladů souvisejících s výplatou kompenzačního příspěvku k důchodu.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, připomínám, že stanovisko vlády je uvedeno v tisku 378/1 a je negativní. Protože existuje řada připomínek k předloženému návrhu zákona, vyjádřím se k nim v obecné rozpravě, do které se zároveň hlásím. Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Martin Sedlář. Prosím.

 

Poslanec Martin Sedlář: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové. Návrh zákona o odškodnění za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 1989 bývalým vojákům z povolání a zaměstnancům resortu obrany a o změně některých zákonů byl doručen poslancům 22. 12. 2014. Hlavní fakta k tomuto již řekl pan zástupce předkladatele kolega Antonín Seďa.

Dovolte mi zopakovat, že hlavním záměrem tohoto návrhu je vyplácení pravidelného měsíčního kompenzačního příspěvku, a to a) lidem perzekvovaným minulým režimem ztrátou zaměstnání v ozbrojených silách, a to 1 500 korun měsíčně, a b) vdovám a vdovcům po osobách perzekvovaných minulým režimem ztrátou zaměstnání v ozbrojených silách, a to částkou 750 korun. U státních občanů České republiky, bývalých vojáků a zaměstnanců resortu obrany, jejichž služební či pracovní poměr skončil z politických důvodů a u nichž byla deklarovaná účast na soudní rehabilitaci, již došlo k řádnému odškodnění, avšak u zbývajících skupin poškozených osob, které z politických důvodů (přišly?) o zaměstnání, přičemž nebyly zbaveny osobní svobody, se tomu tak nestalo. Tohle jsou hlavní důvody předložení tohoto návrhu.

A také mi dovolte znovu zopakovat informaci, že vláda vyjádřila 19. ledna nesouhlas s tímto návrhem, a to především proto, že se nepočítá s navýšením o uvedenou částku ve státním rozpočtu pro další rok, a dále z důvodu dalších možná nepopsaných nákladů spojených s případným vyplácením kompenzací. Tím je myšleno především nákladů, které by nesla administrace, evidence a samotné vyplácení.

Závěrem mi dovolte konstatovat, že samozřejmě s plným pochopením tohoto záměru by bylo dobré zvážit nejen reálné finanční možnosti České republiky, ale hlavně i to, že podobných skupin postižených bývalým režimem by se v naší společnosti našlo mnoho. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Eviduji přihlášku s přednostním právem pana předsedy Sklenáka. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Já si dovolím přijít s procedurálním návrhem. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v čase, který je vymezen pro třetí čtení, a vzhledem k tomu, že se dá očekávat, že rozprava k projednávanému bodu nebude úplně jednoduchá, navrhuji, abychom tento bod přerušili do příští schůze.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, tak o něm dám hlasovat bez rozpravy.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro předložený návrh, tzn. přerušení tohoto bodu do příští schůze. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 146, přihlášeno 164 poslankyň a poslanců, pro návrh 112, proti 6. Konstatuji, že tento návrh byl přijat. Přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Budeme pokračovat v projednávání podle programu. Otevírám

148.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení
výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům
(zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 416/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj garančního výboru a současně rozpočtového výboru poslanec Jan Volný. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 416/3, který byl doručen dne 7. října 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 416/4.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, předmětem dnešního projednávání je vládní návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní, sněmovní tisk č. 416. Jak jste již všichni obeznámeni, předmětem návrhu je zvýšení procentuálního podílu, kterým se kraje podílejí na výnosu daně z přidané hodnoty, ze 7,86 % na 8,92 %, a to s účinností od 1. ledna 2016. Nezměněná zůstává příloha č. 1, podle níž se na vymezené části výnosu podílí jednotlivé kraje České republiky.

Kraje dlouhodobě požadují navýšení podílu na DPH na 8,92 %, jinými slovy požadují zrušit korekce, které měly zajistit, aby dodatečný výnos daňových opatření přijatých v letech 2011 a 2012 náležel výhradně státnímu rozpočtu. V reakci na tyto požadavky se navrhuje novela zákona o rozpočtovém určení daní, která zvýší podíl krajů na výnosu DPH na 8,92 % s účinností od 1. ledna 2016. Kraje návrhem získají v rámci rozpočtového určení daní prostředky, o jejichž použití budou moci rozhodovat samostatně. V absolutním vyjádření se jedná o navýšení daňových příjmů krajů o cca 3,5 mld. korun. Finanční efekty v dalších letech budou záviset na výši inkasa daně z přidané hodnoty.

Návrh prošel dne 6. října druhým čtením. K návrhu byly podány dva pozměňovací návrhy, které navrhují navýšení podílu obcí na celostátním hrubém výnosu DPH pouze s rozdílnou účinností. První pozměňovací návrh podal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který navrhuje s účinností od roku 2016 navýšit podíl obcí na DPH na 23,58 %, objemově cca o 2 mld. korun, a to na úkor státního rozpočtu. Druhý pozměňovací návrh poslanců Vladislava Vilímce, Zbyňka Stanjury a Adolfa Beznosky navrhuje postupné navýšení podílu obcí na DPH, a to od roku 2017 na 21,83 % v objemu cca 3,71 mld. korun a od roku 2018 na 23,58 % v objemu 6,76 mld. korun. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP