(12.40 hodin)
(pokračuje Chovanec)

Cizinci tak tvoří přes 4 % populace České republiky. Rád bych vám tu řekl, že průměrné číslo v rámci Evropské unie je 4,1 % cizinců na území jednotlivých členských států a Česká republika i z tohoto hlediska je zemí, která je plně v trendech Evropy. Nejsme zemí xenofobní - 4 % populace oproti 4,1 %, která jsou dnes v Evropě. Dlouhodobým trendem zaznamenaným v souvislosti s cizineckou populací je zájem o trvalé usídlení v České republice. Stejně jako v předchozím roce, tedy v roce 2013, jsme zaznamenali vyšší počet osob, které mají v České republice povolen trvalý pobyt, oproti osobám, které mají pobyt přechodný.

I když to není předmětem zprávy, dovolte mi nyní pár aktuálních dat i k roku letošnímu. K 30. září 2015 bylo evidováno 461 880 cizinců s povoleným přechodným či trvalým pobytem na území České republiky. Jedná se tedy opět o nárůst o 9 957 osob oproti roku 2014. Při nelegální migraci na území České republiky bylo v roce 2014 zadrženo 4 822 osob. ve srovnání s rokem 2013 došlo tedy k nárůstu o 669 osob. Pro letošek, tedy letošní číslo jsem tady již říkal, to bylo číslo 7 000 bez posledního čtvrtletí letošního roku.

Cizinci byli zajišťováni především pro nelegální pobyt na území České republiky, to je 96,2 % z celkového počtu, který souvisí s nelegální migrací na území České republiky; 96,2 %, tedy drtivá většina, bylo zajišťováno právě z důvodu nelegálního pobytu. Takto bylo nejvíce zajištěno občanů Ukrajiny, kterých bylo 1 000, občanů Kuvajtu 450, občanů Libye 406. Pořád jsme, dámy a pánové, v roce 2014. Z hlediska tranzitní nelegální migrace Česká republika nebyla součástí hlavních migračních tras a není ani v letošním roce.

Rád bych vám ještě řekl k tomu, jak česká vláda byla nebo nebyla připravena na migrační krizi. Já bych vám chtěl říct jedno číslo, že průměrně v našich detenčních zařízeních v roce 2014 bylo v České republice 60 osob - 60 osob v roce 2014. Tam byl strmý nárůst. Dramaticky strmý nárůst byl v letošním roce, kdy jsme krátkodobě v těchto zařízeních měli více než 1 200 osob, také krátkodobě 1 500. Dnes jsme na čísle 500 s tím, že počítáme, že 40 osob bude velmi brzo tedy převezeno, takže jsme zhruba na čísle 450 lidí oproti průměru 60 v roce 2014.

Děkuji za pozornost a těším se na debatu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi vnitra Milanu Chovancovi a konstatuji, že usnesení výboru pro bezpečnost bylo doručeno jako sněmovní tisk 562/1. Požádám tedy zpravodaje výboru pana Zdeňka Bezecného, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Bezecný: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, páni ministři, kolegyně a kolegové, výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny jednal o tomto materiálu na své 19. schůzi uskutečněné 2. září roku 2015 a přijal následující usnesení.

Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova prvního náměstka ministra vnitra dr. Jiřího Nováčka, po zpravodajské zprávě zpravodajky výboru Jany Černochové a po obecné a podrobné rozpravě za prvé bere na vědomí Zprávu o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2014, za druhé pověřuje předsedu výboru pro bezpečnost, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a za třetí ukládá zpravodajce výboru, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Neb zpravodajka výboru je řádně omluvena, tak tento úkol tedy připadl mně a splnil jsem tedy to, co mi výbor uložil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňku Bezecnému za zpravodajskou zprávu. Zahajuji všeobecnou rozpravu, mám do ní přihlášku pana poslance Tomia Okamury. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, děkuji za slovo. A já bych se chtěl zeptat, tady vidím v té zprávě pod bodem II, 2.3 na straně 19 - právě tady zmiňujete ten zákon o zaměstnanosti s ohledem na migraci. To je to, pane ministře, na co jsem vás upozorňoval v podstatě už loni na jaře, sešli jsme se na to tady v Poslanecké sněmovně, a já bych se rád zeptal, co jste v tomto ohledu udělali nebo jestli máte v plánu něco udělat. Současný stav je totiž takový, že když někdo má někde volné pracovní místo, tak to nejprve nahlásí na úřad práce a čeká, tuším měsíc, jestli se na toto volné pracovní místo přihlásí nějaký český státní občan. A pakliže se nepřihlásí, tak v podstatě může na toto pracovní místo nabrat cizince, cizího státního příslušníka, který nemá povolení k pobytu v České republice v té dané chvíli. Nicméně problém, na který jsem upozorňoval, a to je taková právní skulinka, na základě které ovšem do České republiky přiteklo minimálně desetitisíce, možná i statisíce cizích státních příslušníků a legalizovaly se jim ty pobyty, je, že si ten zaměstnavatel může uvést do počítače, respektive do té žádosti takové podmínky, které a) nejsou vůbec relevantní pro tu danou pozici a b) vlastně neumožní zaměstnat českého státního občana. Vidíme to právě u těch různých večerek. Vidíme to i jinde, protože oni do těch podmínek napíší například, že na žadateli žádají maturitu ve vietnamštině, nebo žádají vietnamštinu rodilého mluvčího. Přitom je to prodavač v obchodu v centru Prahy se suvenýry nebo prodavač ve večerce nebo možná i třeba číšník. To znamená, že přestože obsluhujete vlastně české klienty, možná i nějaké jiné, tak dneska zákon umožňuje, je to taková skulinka tam, která je hojně využívána, a už jsem na to upozorňoval vloni, proto se na to chci zeptat, že v podstatě ti zaměstnavatelé, to jsou ty různé cizí firmy těch lidí, co tady mají ty pobyty a co tady mají legálně firmy, ať jsou to arabské firmy, ruské firmy, vietnamské firmy, čínské firmy, tak si tam dají tyto pro českého občana, pro českého nezaměstnaného občana nereálné podmínky. Paní pracovnice úřadu práce nemá jinou možnost než to do toho počítače vložit, takže se logicky nemůže český státní občan přihlásit na to místo, přestože by prodavače dělat mohl, zvláště třeba když se ve večerce prodává českým státním občanům, takže by měl umět hlavně česky nikoliv vietnamsky, a v podstatě i na základě tohoto dochází tady k nabírání cizích státních příslušníků, ovšem v tomto případě na úkor volných pracovních míst pro české občany. A vzniká tady v podstatě souběžně takový dublovaný systém, kdy mi vlastně český stát platí podporu v nezaměstnanosti a různé sociální podpory českým státním občanům, z nichž mnozí z nich by mohli bez problémů třeba tu funkci prodavače dělat, ale v podstatě souběžně s tím my tady nabíráme cizí státní příslušníky na volná pracovní místa, která mohou vykonávat čeští státní občané.

Takže já se vás chci, pane ministře, zeptat, protože už je to asi rok a půl, co jsme o tom hovořili, zdali tedy v tomto ohledu vláda hodlá něco podniknout, protože tento systém je tedy velmi drahý pro Českou republiku, když souběžně platíme českým občanům, kteří by mohli pracovat, chtějí pracovat, ale jsou na sociálních podporách a souběžně s tím tedy na ta místa se tady nabírají cizí státní příslušníci pod nějakými pseudopodmínkami, které vůbec už úplně z logiky věci nejsou pro tu danou pozici potřeba, protože na prodavače v centru Prahy nebo ve večerce logicky potřebujete hlavně češtinu, asi ne rodilou vietnamštinu a podobně. Takže jestli v tomto ohledu hodláte nějak upřesnit ten zákon nebo v tomto ohledu co tedy vlastně hodláte dělat. A zmiňuji to v tom smyslu, že to tady je v té zprávě zmíněno, protože já už jsem na to upozorňoval vloni, i tady pana ministra, že to má souvislost s problematikou té migrace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomio Okamurovi. Další přihlášenou do rozpravy je paní poslankyně Ivana Dobešová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Dobešová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, byť diskuse k migraci proběhla v podstatě už v minulém bodu, já bych si dovolila zhodnotit zprávu za rok 2014, která se migrace skutečně týká. Já jsem si podrobně prostudovala údaje, které byly uvedeny v této zprávě, a jednoznačně, byť už v té době můžeme mluvit o migrační vlně, vyplývá z této zprávy, že nejčastějšími žadateli o azyl v České republice nebyli syrští uprchlíky, ale byli to Ukrajinci. To znamená, myslím si, že to přesně koresponduje s tím, co naše republika zastává, a to je: musíme vycházet z geopolitického hlediska naší republiky. To znamená musíme počítat s migrací z východu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP