(20.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane ministře. S přednostním právem pan poslanec Laudát. Pan zpravodaj přijde po vás, máte přednostní právo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Jménem dvou poslaneckých klubů TOP 09 a ODS dávám veto na projednávání v režimu § 90 odst. 2. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, eviduji vaše veto. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Šrámek.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, cílem úpravy je výhradně plnění legislativních závazků plynoucích pro Českou republiku z členství v Evropské unie. Splnění harmonizovaných technických požadavků je podmínkou pro volný pohyb výrobků na jednotném evropském trhu. Zajištění kvalitního regulatorního rámce na národní úrovni má tudíž zásadní význam pro konkurenceschopnost domácích výrobců v rámci tohoto trhu. To platí obdobně rovněž pro dovozce ze třetích zemí a v omezené míře pro distributory výrobků z jiných členských států. Nepřijetím této právní úpravy by vzniklo riziko, že Česká republika může být vystavena možnosti zahájení řízení pro neplnění povinností na základě článku 260 Smlouvy o fungování Evropské unie. S tím by současně vznikalo nebezpečí, že ostatní členské státy Evropské unie budou u stanovených výrobků uváděných na trh podle nedůsledně implementovaných směrnic EU oprávněně bránit v jejich pohybu po vnitřním trhu Unie.

Protože bylo vysloveno veto na doporučení souhlasu hned v prvém čtení... Důvodem snahy pro zrychlení tohoto procesu je to, že tato směrnice by měla platit od dubna příštího roku. Pokud se tento zákon nebo návrh zákona nezprocesuje, tak je riziko, že naše zkušební ústavy nebudou moci pro české výrobce tyto výrobky certifikovat a čeští výrobci budou muset tuto certifikaci provádět v certifikovaných zařízeních v zahraničí. Proto tedy doporučuji, aby projednávání zákona bylo zkráceno alespoň o 30 dnů. To je můj návrh. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a váš návrh eviduji a budeme o něm hlasovat až na konci prvého čtení. Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Obecnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Nemá. Pan zpravodaj? Pan zpravodaj chce závěrečné slovo? Není tomu tak.

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Táži se, zda někdo navrhuje přikázání jinému výboru jako garančnímu. Není tomu tak.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 118, do kterého je přihlášeno 125 přítomných, pro 116. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Ptám se, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání. Není tomu tak.

 

Tudíž se budeme zabývat návrhem pana zpravodaje na zkrácení lhůty k projednávání ve výborech o 30 dní, tzn. na 30 dnů.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 119, do kterého je přihlášeno 125 přítomných, pro 113, proti 3. Konstatuji, že návrh byl přijat. Končím prvé čtení tohoto zákona.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod číslo

53.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 566/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaný návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, byl zpracován v souvislosti s novým zákonem o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh. Předkládaným zákonem dochází kromě zpřesnění některých ustanovení taktéž k odstranění ustanovení, která souvisí s tímto novým zákonem, aby nedocházelo k jejich duplikaci.

A protože mám mandát, pokusím se o návrh, aby byl schválen již v prvním čtení podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S přednostním právem pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, paní místopředsedkyně. Jménem dvou poslaneckých klubů TOP 09 a ODS dávám veto na projednávání v režimu § 90 odst. 2. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Šrámek.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, tento návrh se předkládá v návaznosti na návrh zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh na základě nového legislativního rámce. Současně s přijetím zákona o posuzování shody je třeba zákon č. 22 upravit tak, aby neduplikoval ustanovení o oznámených subjektech, ale odkazoval na zákon o posuzování shody, který komplexně upraví problematiku subjektů pověřených k výkonu činností posuzování shody, takzvaných oznámení subjektů.

Implementace předpisů EU prosperujících s institutem oznámených subjektů nebude zajištěna prostřednictvím zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády vydaného k jeho provedení, ale zákonem o posuzování shody. Vzhledem ke skutečnosti, že je nutné co nejdříve zajistit provedení notifikace subjektů Evropské komise dle zákona o posuzování shody, a není tedy možné na základě veta to odsouhlasit v prvém čtení, navrhuji opět zkrácení o 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Obecnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také ne.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Táži se, zda navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování (pořadové číslo 120) končím a konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Není tomu tak.

 

Tudíž se budeme zabývat hlasováním o návrhu pana zpravodaje na zkrácení lhůty k projednávání ve výborech na 30 dní.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 121, do kterého je přihlášeno 128 přítomných, pro 116, proti nikdo. Končím prvé čtení tohoto zákona a konstatuji, že návrh na zkrácení lhůty k projednání byl přijat.

 

Na základě dohody předsedů klubů přerušuji dnešní jednání do zítřejšího rána 9 hodin, kdy budeme pokračovat jednáním dle schváleného programu.

Děkuji vám za spolupráci a přeji hezký večer. (K mikrofonu ještě přistupuje poslankyně Černochová.)

 

Poslankyně Jana Černochová: Dovolila bych si jenom pro záznam. (Předsedající: Ano.) Paní poslankyně Němcová hlasovala proti. Vy jste řekla, že nikdo nebyl proti. Teď jsem si to ověřila na sjetině. Nezpochybňujeme hlasování, jenom procedurálně pro to, aby to bylo v zápise. Děkuji. (Předsedající: Ano, určitě.)

 

(Jednání skončilo ve 20.20 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP