(16.10 hodin)
(pokračuje Hamáček)

V tom případě se budeme zabývat návrhem na přikázání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru hospodářskému a já tedy navrhuji, abychom v souvislosti s novelizací zákona o jednacím řádu přikázali návrh zákona k projednání výboru hospodářskému jako garančnímu. Zeptám se, zda je zde jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 99. Přihlášeno je 161, pro 155, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Žádné další návrhy zde nejsou. Nyní je tedy prostor pro jejich přednesení. Prosím, pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já navrhuji výbor sociální a rozpočtový.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to jsou tedy dva návrhy. Dále? (Nikdo se nehlásil.) Budeme tedy hlasovat.

 

Nejprve budeme hlasovat o přikázání výboru sociálnímu.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 100. Přihlášeno je 161, pro 153, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Ještě byl návrh na přikázání rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro rozpočtový výbor, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 101. Přihlášeno je 161, pro 50, proti 58. Tento návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechna hlasování. Pan poslanec Volný? Moment. Já pouze konstatuji, že jsme tento návrh přikázali výboru hospodářskému jako garančnímu a dále sociálnímu. Tím končím projednávání tohoto bodu.

Než otevřu bod 21, dám slovo panu poslanci Volnému.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, kolegové, nyní musím splnit jednu povinnost, musím říci, že je to velice milá povinnost. Sděluji s velkým ulehčením: Chtěl bych požádat tuto Sněmovnu, aby vzala na vědomí, že podle § 86 odst. 6 beru zpět návrh novely zákona 202 o loteriích, tedy sněmovní tisk 437. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Sněmovna byla informována a můžeme tedy pokročit k bodu

21.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních
daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 418/ - druhé čtení

Prosím pana ministra zemědělství, aby se ujal slova.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Dobrý den, vážený pane předsedající, milé dámy, vážení pánové. Dovolte, abych uvedl na dnešním jednání Poslanecké sněmovny ve druhém čtení tisk číslo 418. Jak již jsem zmiňoval, tak tento tisk tady byl projednáván opakovaně, dovolím si přesto mít tu úvodní slovo, které shrne některé nové skutečnosti, které se v průběhu prázdnin odehrály.

Cílem tohoto materiálu je implementovat víceletý program podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období 2015 až 2020, který byl dne 12. 8. 2015 schválen Evropskou komisí. Víceletý program podpory byl vypracován Ministerstvem zemědělství a schválen vládou České republiky dne 6. 8. 2014 usnesením číslo 655. Podpora, která je poskytovaná v současné době podle stále ještě platné nenovelizované legislativy, je založena na předchozím víceletém programu podpory, jehož platnost skončila dne 30. 6. 2015. Od té doby až do okamžiku, kdy nabude účinnosti předložená novela zákona o spotřebních daních, bude v České republice v důsledku významného prodloužení projednání návrhu v Poslanecké sněmovně poskytována překompenzovaná podpora. Ta je nyní nejen nepřiměřeně vysoká, ale je čerpána také ve prospěch biopaliv, která jsou využívána k plnění povinnosti nízkoprocentního přimíchávání.

Evropská komise uložila České republice přijmout nápravná opatření nejpozději do 1. 1. 2016 a zároveň zajistit, aby Česká republika po přechodnou dobu stanovila navýšené sazby spotřební daně tak, aby došlo ke zpětné kompenzaci neoprávněně poskytnuté podpory. V případě, že by nedošlo k zajištění příslušných nápravných opatření, tedy přijetí tisku 418 a souvisejících požadovaných úprav dle rozhodnutí Evropské komise do 1. 1. 2016, vystavuje se Česká republika riziku sankcí ze strany Evropské komise. Od 1. 1. 2016 vstoupí v platnost nové znění evropských pokynů pro státní podpory, jejichž článek 114 jasně deklaruje, že nadále není přípustné započítávat do plnění povinností nízkoprocentního přimíchávání vysokoprocentní biopaliva s podporou. Proto je nutné stoprocentní oddělení povinnosti přimíchávat od podporovaných biopaliv. Tím dojde k značnému poklesu objemu dotovaných biopaliv a k předpokládané úspoře státního rozpočtu.

V souladu s rozhodnutím Evropské komise by dále v období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017 měly být sazby spotřební daně následující: Pro FAME B100 4,59 Kč/litr a pro směsnou motorovou naftu 9,263 Kč/litr. Výše vratky spotřební daně u lihu využitého pro výrobu etanolu E85 by měla činit 10,229 Kč/litr. Po skončení tohoto přechodného období by měly být sazby spotřební daně následující: U FAME B100 2,19 Kč/litr, u směsné motorové nafty 8,515 Kč/litr a vratka u lihu E85 by měla být 10,97 Kč/litr. Úroveň přiměřenosti podpory bude každoročně vyhodnocována a v případě zajištění další překompenzace dojde k příslušné úpravě sazeb spotřební daně.

Kromě daňového zvýhodnění biopaliv obsahuje předložený návrh zákona také zavedení průběžného sledování plnění povinnosti dodavatele pohonných hmot přimíchávat do pohonných hmot, které uvádí na český trh, biosložku. Pokud dodavatel pohonných hmot stanovenou povinnost v průběhu kalendářního roku nesplní, bude povinen poskytnout jistotu z nedodaného objemu biopaliv. Tato jistota se v případě nesplnění roční povinnosti tohoto dodavatele započte na pokutu z nedodaného objemu biopaliv. Zkrácení stanoveného období významným způsobem přispěje k omezení nakládání s biopalivy v rozporu se zákonem o ochraně ovzduší. Zároveň dojde ke snížení výše případného nedoplatku na pokutě z nedodaného objemu biopaliv v případech, kdy dodavatel pohonných hmot dlouhodobě uvádí na českých trh pohonné hmoty, aniž by zákonem stanovenou povinnost ve sledovaném období splnil.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. My jsme v prvém čtení tento tisk přikázali rozpočtovému výboru jako garančnímu a dále ještě zemědělskému a výboru pro životní prostředí. Příslušná usnesení vám byla rozdána jako tisky 418/1 až 5. Prosím tedy nejprve zpravodaje garančního výboru, tedy rozpočtového, pana poslance Kalouska, aby nás informoval o projednání tohoto tisku ve výboru. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, jen připomenu, že tento tisk novelizuje dva zákony: zákon o spotřební dani a zákon na ochranu ovzduší. Rozpočtový výbor tento tisk projednal a doporučuje ho Poslanecké sněmovně schválit ve znění přijatého pozměňovacího návrhu. Podotýkám, že tento pozměňovací návrh, který rozpočtový výbor přijal, je v podstatě reflexí novelizačního schválení, tzn. dodatečně se vlastně dodává to, co bylo dojednáno a notifikováno s Evropskou komisí.

Nad rámec této zpravodajské zprávy si dovoluji podotknout, že já jsem byl v menšině, já s tímto usnesením osobně nesouhlasím, hlásím se proto do obecné i do podrobné rozpravy, abych vyjádřil svůj názor a předložil svůj avizovaný pozměňovací návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP