(11.20 hodin)

 

Poslankyně Jana Fischerová: Paní místopředsedkyně, děkuji vám za slovo a přeji vám, vážené dámy, vážení pánové, příjemné dopoledne.

K této smlouvě, která opravdu byla již v obecné rozpravě přerušena, se stručně vyjádřím. Protože jsme naskočili v tomto bodě do rozjetého vlaku, tak navážu na to, co už bylo řečeno minule. Chci jenom říci, že sice tak jak je napsáno v důvodové zprávě, že soulad této smlouvy je s právním řádem ČR, právem EU a také mezinárodními závazky ČR a obecně závaznými uznávanými zásadami mezinárodního práva - a teď řeknu to ale. S ohledem na to, že ČR se neúčastní v současné době ještě bankovní unie, nepovede ratifikace IGA sice k přímým rozpočtovým dopadům, ale vzhledem k silné hospodářské provázanosti zejména ČR s eurozónou a zejména faktu, že asi 70 % bilančních aktiv českého bankovního sektoru je pod kontrolou vlastníků ze zemí eurozóny, je pravděpodobné, že IGA bude mít také dopad na hospodářství ČR, i když se nebude sama účastnit, a to vše se prolíná vlastně v této smlouvě.

Já jsem řekla jenom ve stručnosti konkrétní dopad do současné doby, že tímto chci vyjádřit: nedoporučuji postoupit tuto smlouvu do druhého čtení, ale doporučuji ji zamítnout. Takto stručně mé vyjádření. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji a prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já podporuji návrh na zamítnutí a zkusím to zdůvodnit. Včera, když jsme vedli dlouhou rozpravu k EET, tak v jednom ze svých vystoupení pan ministr financí k mé radosti se přidal k našim programovým principům a říká, a to trošku parafrázuji, pokud do toho bude hnutí ANO mít co mluvit, euro nepřijmeme. A já myslím, že je to dobře. My to říkáme dlouhodobě. A tento návrh smlouvy je zase kousek skládačky v té salámové metodě, abychom nakonec neměli vyhnutí, a se zdůvodněním, že například v roce 2015 už český Parlament schválil tuhle dohodu o převádění a sdílení příspěvků do fondu pro řešení krizí, pak už naši nástupci nebudou mít žádný prostor, jestli ano, nebo ne. V důvodové zprávě je správně popsáno, že se to týká zemí eurozóny. My to samozřejmě můžeme ratifikovat, nemusíme. My důrazně doporučujeme, abychom to neratifikovali, protože si myslíme, když se podíváme - archaický jazyk je fakt zajímavý - když si přečtete, že smluvní strany, teď je všechny nebudu číst, jsou odhodlány dosáhnout vytvoření integrovaného finančního rámce v EU, jehož je bankovní unie základní součástí. To není triviální věc, to není standardní smlouva, kterých tady řešíme desítky. To znamená, že pokud bychom to ratifikovali a přijali euro, tak se naše banky budou podílet na ztrátách bank v jiných státech. Nic menšího to není. A já se chci zeptat, zda jsme opravdu připraveni hlasovat pro to, aby ztráty bank v jiných zemích eurozóny, a můžeme sledovat už roky problémy jižního křídla eurozóny, kdy se neúspěšně snaží EU řešit problémy v Řecku, a částka, která do té doby byla do Řecka investována, je mnohonásobně vyšší než tolikrát chválené evropské fondy, mnohonásobně vyšší, tak opravdu vy, kteří byste chtěli hlasovat pro, jste odhodláni dosáhnout vytvoření integrovaného finančního rámce? Zase by došlo ke snížení suverenity ČR. Škoda, že tu není pan ministr. Chápu, že je omluven.

Já dám nejdřív procedurální návrh na přerušení do doby přítomnosti pana ministra a není to žádný truc, protože po tom včerejším vyjádření předpokládám, že také patří k odpůrcům ratifikace této smlouvy, že nemůžu jeden den říkat jsem proti přijetí eura a druhý den dělat nějaký krok, který se týká bankovní unie a zemí, které jsou v eurozóně, což jsou ty, které mají euro. A protože to nejsme schopni náležitě ověřit v diskusi, zda tato má logická úvaha je správná, tak navrhuji přerušení tohoto bodu do příští schůze Poslanecké sněmovny, protože pan ministr je řádně omluven, takže nebudu navrhovat do jeho příchodu, protože bezesporu kdyby nebyl řádně omluven, tak je tady a mohl by se vyjádřit. Pokud to Sněmovna neodsouhlasí, tak samozřejmě trváme na svém procedurálním návrhu na zamítnutí tohoto tisku již v prvém čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, já zde eviduji přihlášku pana poslance Votavy, ale tohle je procedurální návrh, tak já o něm musím dát hlasovat bez rozpravy. Všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se přihlásili svými kartami. Pane poslanče Stanjuro, já se jenom zeptám, je to návrh na přerušení projednávání tohoto bodu. Není tam žádná podmínka? (Souhlasí.)

 

Dobrá. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 73, do kterého je přihlášeno 131 přítomných, pro 128, proti 2. Konstatuji, že návrh byl přijat, a já v tomto bodě přerušuji jednání.

 

Dalším bodem je

135.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
a z majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Praze dne 25. září 2014
/sněmovní tisk 343/ - prvé čtení

Poprosím někoho z vlády, zda by se ujal role pana ministra, který zde není přítomen. (Krátká pauza.) Táži se pana ministra kultury, zda se ujme této úlohy. Ano, takže předložený návrh uvede ministr kultury Daniel Herman. Prosím, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, dne 25. září 2014 byla v Praze podepsána smlouva mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní. Vláda České republiky vyslovila souhlas se sjednáním těchto dokumentů usnesením č. 718 ze dne 3. září 2014.

Rozvoj všestranných a vzájemně výhodných hospodářských vztahů je jedním z cílů české zahraniční politiky. Možné dvojí zdanění je nežádoucí, neboť snižuje příjmy, které fyzickým a právnickým osobám jednoho státu plynou ze státu druhého. Může se jednat zejména o příjmy z provádění stavebních, montážních, výzkumných a jiných činností, z využívání patentů a jiných průmyslových práv, technických znalostí a zkušeností, výrobně-technických poznatků, z úroků, majetkových účastí, výrobní a technické kooperace a z jiných zdrojů. Dvojí zdanění postihuje také například příjmy z využívání autorských práv k dílům literárním, uměleckým a vědeckým, penze, příjmy ze zaměstnání a příjmy výkonných umělců a sportovců. Rovněž tak vlastnictví majetku rezidentem jednoho státu na území státu druhého může dávat vzniknout mezinárodnímu dvojímu zdanění tohoto majetku.

Protože příčinou vzniku mezinárodního dvojího zdanění je kolize daňových zákonů dvou suverénních států, může být takovéto zdanění účinně vyloučeno jen takovým opatřením těchto států, které je vzájemně koordinováno mezinárodní daňovou smlouvou. Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím existuje v současné době bezesmluvní vztah. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP