(10.00 hodin)
(pokračuje Babiš)

Další úpravy dotčených zákonů jsou vyvolány výkladovými nejasnostmi a potřebou reagovat na vývoj trhu a odrážejí se v nich poznatky z praxe. Navrhované změny sledují zatraktivnění fondového podnikání, zjednodušení procesních otázek v oblasti kapitálového trhu, jakož i harmonizaci správních poplatků na úseku finančního trhu. Návrh zákona byl konzultován a vytvářen ve spolupráci s ČNB a odbornou veřejností ze soukromé akademické sféry.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho úvodní slovo. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Roman Kubíček.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, máme před sebou vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Cílem úpravy dosažení souladu právních předpisů České republiky a Evropské unie, implementace evropských předpisů do českého právního řádu a harmonizace právní úpravy správních poplatků. Novela zákona přispěje k vyšší atraktivitě fondového podnikání a českého kapitálového trhu a zajistí jeho lepší fungování při současném zvýšení ochrany spotřebitele.

Navrhovaná novela řeší harmonizaci správních poplatků v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Jak plyne například ze správní praxe České národní banky, je třeba především sjednotit výši správních poplatků týkajících se řízení o žádostech, některá řízení zpoplatnit nově a některé poplatky vzhledem k jejich irelevanci aktuálním zněním zákonů zrušit. Výsledkem bude odstranění nejasnosti, zvýšení právní jistoty a zajištění souladu právních norem s potřebami praxe. Hlavními přínosy navrhované úpravy, jak jsem řekl, je lepší fungování kapitálového trhu.

Návrh zákona byl konzultován s Českou národní bankou a zástupci trhu, zejména s Asociací pro kapitálový trh.

Doporučuji postoupit do dalšího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji za jeho úvodní slovo a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy obecnou rozpravu. Neeviduji návrh na vrácení ani zamítnutí. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl předložený návrh přikázat k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Já tedy přivolám naše kolegy z předsálí. Odhlašuji vás, prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu na přikázání rozpočtovému výboru jako garančního výboru tohoto návrhu zákona.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro přikázat rozpočtovému výboru jako garančnímu, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 48, přihlášeno 144 poslankyň a poslanců, pro 144, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán rozpočtovému výboru jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Není tomu tak. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu, a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

75.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším
kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 610/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh má uvést... A už je tady. (Ministr Dienstbier přibíhá do sálu.) Ministr Jiří Dienstbier. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, návrh zákona je předkládán v souvislosti s poslaneckým návrhem na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Pardon... (Ministr se potřebuje vydýchat. V sále je velký hluk.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: V pohodě, pane ministře, klidně vydechněte.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Doběhl jsem na poslední chvíli. Omlouvám se. Kterým má být rozšířena kontrolní působnost Nejvyššího kontrolního úřadu. Poslanecká sněmovna schválila tento návrh ve znění přijatých pozměňovacích návrhů dne 14. května 2014 a 26. května 2014 postoupila Senátu. Podle tohoto Poslaneckou sněmovnou schváleného návrhu má NKÚ nově kontrolovat hospodaření s veřejnými prostředky a s prostředky poskytnutými z veřejných rozpočtů a hospodaření právnických osob s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku. Do kontrolní působnosti NKÚ by tak nově spadaly všechny subjekty hospodařící s veřejnými prostředky, to znamená včetně územních samosprávných celků a právnických osob s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku, nikoliv jen ty, které hospodaří s prostředky ze státního rozpočtu jako je tomu nyní.

V Senátu se uvedeným návrhem ústavního zákona zabývaly výbory. Ústavněprávní výbor doporučil Senátu návrh ústavního zákona zamítnout. Dále návrh projednal výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, který projednávání návrhu ústavního zákona přerušil s tím, že se jím bude zabývat až spolu s návrhem zákona, který promítne tuto ústavní změnu ze zákona upravujícího působnost NKÚ taky do zákona, jehož novela je právě předložena.

V návaznosti na to, zejména v zájmu zajistit pro nanejvýš potřebnou kontrolu ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu zaměřenou na hospodárné nakládání s veřejnými prostředky úplný právní rámec, předložila vláda Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, jejichž existence je nezbytným předpokladem pro dokončení projednávání výše uvedené novely Ústavy jako zákona tuto ústavní změnu provádějícího.

K dosažení výše uvedeného účelu je zejména navrženo vymezit pojmy, které návrh novely Ústavy v souvislosti s rozšíření kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu do Ústavy zavádí, a to konkrétně pojmy "veřejné prostředky", kde hospodaření s nimi má podléhat kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu, a to taxativním výčtem konkrétních subjektů, jejichž hospodaření bude pro účely kontrolní působnosti NKÚ považováno za takové hospodaření. Dále pojem "prostředky poskytnuté z veřejných rozpočtů", které se pro účely kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu pokládají za veřejné. Dále pojem "právnická osoba s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku" stanovením hranice této majetkové účasti na více než 50 %. Současně se navrhuje stanovit obsahem kontroly prováděné u územních samosprávných celků a jimi založených nebo zřízených právnických osob, jakož i u dalších právnických osob, které kromě veřejných prostředků hospodaří rovněž se svými vlastními finančními zdroji, soulad tohoto hospodaření s právními prostředky.

Jak vyplývá z uvedeného, je předložený návrh zákona prováděcím zákonem k již existujícímu návrhu novely Ústavy, pokud jde o rozsah kontrolní působnosti NKÚ. Vyplňuje tak mezeru, která vznikla při legislativní proceduře schvalování sněmovního tisku 43 tak, aby mohl být legislativní proces rozšíření působnosti dokončen. Schválením rozšíření kontrolní působnosti NKÚ bude dán prostor pro nanejvýš potřebné prověřování hospodaření s veřejnými prostředky na všech úrovních touto nezávislou nejvyšší kontrolní institucí v naší republice.

Chtěl bych vás proto požádat o podporu tohoto návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho úvodní slovo a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Štěpán Stupčuk. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP