(10.30 hodin)
(pokračuje Lank)

Podle studie EURISLAM, což je projekt na měření začleňování muslimů do evropské společnosti, považuje tradiční právo šaría, které považuje bití žen a perzekuci všech jinověrců za normu, za důležitější než zákony evropské země, kam imigrovali. (Hluk v sále.) Stejný výzkum také konstatuje, že tři čtvrtiny evropských muslimů jsou přesvědčeny, že existuje pouze jediná správná interpretace koránu, která by měla platit pro všechny muslimy. A konečně průzkum uvádí, že 60 % evropských muslimů preferuje návrat k islámským kořenům. Já se vás těmito čísly snažím přesvědčit, i když asi v některých případech je to marné, že maximálně obezřetný přístup je na místě. Imigrantům, kteří nerespektují naše zákony, azyl prostě dávat nesmíme.

Závěrem mi dovolte konstatovat, že k předloženému pozměňovacímu návrhu v podrobné rozpravě doplním krátkou legislativně technickou úpravu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím dalšího přihlášeného a tím je pan poslanec Opálka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi jenom krátkou poznámku. Protože jestliže v Německu zpřísňují azylový zákon, my ho zmírňujeme, rozumím, že je to velice aktuální záležitost. Ale půl roku na to, aby se člověk naučil česky, pokud přichází z destinace, která nám není nikterak kulturně příbuzná, je problém. A ten problém se může projevit velmi vážně i v pracovním procesu.

O co se mi jedná. Jedná se především o upozornění na problémy s ochranou a bezpečností práce, kdy člověk musí podepsat proškolení, že rozumí, a pak pracuje v kolektivu třeba někde na stavbě, kde si podávají či zvedají břemena a je třeba reagovat okamžitě na signály. A v této situaci může dojít k řadě úrazů, příp. i smrtelných nehod. Čili není to jenom o uznávání odborných způsobilostí a o tom, jestli lékař cizinec dokáže komunikovat s pacientem, ale je to taky o nekvalifikovaných silách. A já nechci zpochybňovat, že náš pracovní trh není schopný je nasát, protože máme 105 tis. volných pracovních míst. Dnes na prace.cz najdete 50 tis. volných pracovních míst. Ale upozorňuji, že jenom takhle technokraticky zkracovat lhůty je svým způsobem i nebezpečné, protože si zkuste sami promítnout v hlavě, jestli budete vy schopni se za půl roku naučit nějakou cizí řeč, která není slovanská. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Opálkovi. Nyní pan poslanec Ondráček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych ve smyslu § 95 odst. 2 jednacího řádu předložil souvislosti s mým pozměňovacím návrhem, který je uvedený pod písmenem G4, pro případ jeho přijetí následující legislativně technickou úpravu, a to po dohodě s legislativně technickým odborem zde ve Sněmovně.

Takže z bodu G4 navrhuji vypustit slovo "opakovaně" z důvodu sjednocení formulace s bodem G2 mého pozměňovacího návrhu, protože přestupkem má být nedostavení se žadatele o udělení mezinárodní ochrany k pohovoru. Zároveň navrhuji číslo 25 nahradit číslem 23. V tomto případě se jedná bohužel o písařskou chybu, protože v tomto bodě má být správně uveden odkaz na § 23 a ne na § 25, protože bod G2 mého pozměňovacího návrhu mění právě § 23 odst. 4 zákona. Děkuji za pochopení a za hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňkovi Ondráčkovi. Nyní paní poslankyně Válková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, ještě k návrhu změny trestního zákoníku. Je to pozměňovací návrh číslovaný jako E8. Navrhuji jeho samostatné projednání i hlasování, a to z důvodů legislativně technických, protože aniž bych teď věcně polemizovala se záměrem, který Ministerstvo vnitra sledovalo změnou, tak to, co je naprosto v rozporu jak s dikcí ostatních analogických ustanovení trestního zákoníku, tak neodpovídá judikatuře, jsou některé termíny zde používané, konkrétně - soud uloží trest cizinci, čili obligatorní závazek soudu uložit trest by byl první průlom do systému trestního práva. Ochranná opatření samozřejmě soud v určitých případech, kdy jde o bezpečnost veřejnosti, musí uložit - nikoliv tresty - tam je vždycky může opakovaně. Není zde terminologicky vyjádřeno, jestli jde o opakování za deset let, dvacet let, o jaký trestný čin jde, protože je tady spáchání závažné trestné činnosti jako termín relativně vágní, který nemá oporu v judikatuře. A tak bych mohla pokračovat i v odst. 4, kde je třeba termín aktuální funkční rodinné vazby, které nezná trestní zákoník. Čili z těch legislativně věcně technických důvodů navrhuji samostatné projednání E8 a samozřejmě navrhuji také v tomto případě projevit nesouhlas, protože bychom vnášeli do systému trestního práva nekonzistentní změnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Lank a připraví se pan poslanec Okamura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Lank: Ještě jednou děkuji za slovo. Trošku jsem si to popletl, tak se omlouvám, že se na mě musíte dívat ještě jednou. Ale já jsem tady s vámi rád a předpokládám, že i vy se mnou. Takže mi dovolte, abych tady přednesl, co musím.

Podle § 95 odst. 2 jednacího řádu předkládám v souvislosti s mým pozměňovacím návrhem uvedeným pod písmenem D1 v případě jeho přijetí legislativně technickou úpravu, která spočívá v tom, že před slovo "nejsou-li" se vkládá čárka. Tím bude formulace v bodě D1 stejná, jako je tomu v bodě D3 mého pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Lankovi. Nyní se připraví pan poslanec Okamura. Ještě dovolte, pane poslanče, budu konstatovat, že předsedovi Poslanecké sněmovny došla omluva z dnešního jednání od ministra Roberta Pelikána. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, dovolte mi krátce sdělit stanovisko našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD.

My zásadně nesouhlasíme se zjednodušováním azylové politiky České republiky. My naopak prosazujeme zpřísnění a prosazujeme to, aby naopak vláda tlačila na země Evropské unie, aby došlo k zásadnímu zpřísnění azylové politiky. Mně to tady připadá na základě stávajících zákonů, že Česká republika je takový autobus, kde prostě bez dokladů někdo nastoupí, potom, když se rozhodne, tak vystoupí a odejde někam do volného prostoru. Tak to funguje i v rámci těch imigračních zařízení, které jsem samozřejmě osobně navštívil.

A jenom připomenu krátce tři jednoduché údaje z aktuální statistiky. Jsou to údaje z projevu holandského poslance Geerta Wilderse, které přednesl na základě průzkumu amsterdamské univerzity, kdy 80 % tureckých mladíků žijících v Holandsku soudí, že násilí Islámského státu vůči nevěřícím není nic špatného, dále 11 % holandských muslimů v průzkumu sdělilo, že jsou připraveni kvůli islámu přikročit k násilí. Jenom upozorňuji, že v přepočtu na počet obyvatel v Holandsku a počet muslimů je to 100 tis. lidí jenom v Holandsku. A 73 % holandských muslimů zvažuje, že by odcestovalo do Sýrie a zúčastnilo se džihádu, a považují něco takového za důkaz hrdinství. To je samozřejmě děsivé, a to mluvím jenom o malém Holandsku. To znamená, my v žádném případě nemůžeme za naše hnutí SPD podpořit návrhy, které zjednodušují azylovou politiku v České republice. My naopak chceme maximální zpřísnění a nulovou toleranci ilegální imigrace do České republiky, zvláště když všechno probíhá na úkor sociálního zabezpečení potřebných českých občanů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomiu Okamurovi. To byl poslední přihlášený v rozpravě, pokud se nikdo nehlásí z místa... Ano, vidím dvě přihlášky. První přihláška bude z klubu TOP 09, poté z KDU-ČSL. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já vás chci pouze upozornit na pozměňovací návrh uvedený pod písmenem A2, kde se navrhuje slova "řízení uvedená" nahradit slovem "uvedená". Já vás upozorňuji, jestliže schválíme tento návrh, schválíme logický jazykový a gramatický nesmysl, neboť toto adjektivum pak není k čemu vztáhnout. Čili jinými slovy, bude to přívlastek shodný, který se nemá s čím shodovat. Tak to prosím zvažte. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP