(17.00 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Zahajuji hlasování o protinávrhu paní poslankyně Chalánkové, aby se o jejím návrhu hlasovalo jako o celku, o zbývajících návrzích po jednotlivých bodech. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 3. Přihlášeno je 143 poslankyň a poslanců, pro 88, proti 46. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Ano. Budeme tedy hlasovat, vážený pane místopředsedo, o návrhu usnesení jako celku. Já jsem povinna, se domnívám, z titulu zpravodaje toto usnesení přečíst, protože vzhledem k tomu, kdy nám bylo rozdáno a jaké okolnosti k tomu vedly, tak mám pochybnost o tom, že by všichni věděli, o čem přesně hlasují.

Tento návrh usnesení zní takto: Poslanecká sněmovna přijímá toto usnesení k aktuální situaci v oblasti migrace a k jejímu řešení v rámci Evropské unie.

Poslanecká sněmovna, znepokojena současnou vlnou migrantů do států Evropské unie, přejíc si pomoci uprchlíkům, zejména z oblastí, kde probíhá válka nebo kterým hrozí smrt nebo pronásledování z rasových, náboženských či národnostních důvodů nebo pro zastávání určitých politických názorů či pro příslušnost k určité sociální skupině, vnímajíc obavy části české veřejnosti, že značná část migrantů se za uprchlíky pouze vydává, a tudíž nesplňuje podmínky pro udělení azylu ani doplňkové ochrany a že masivní migrace může v dlouhodobějším výhledu podstatně změnit celkový charakter české společnosti, připomínajíc, že mezi migranty je i vysoké procento běženců ze zemí západního Balkánu, vycházejíc z toho, že ve společenství zemí, mezi kterými existuje svoboda usazování a volný pohyb osob bez hraniční kontroly, je třeba problematiku uprchlíků řešit společně a jednotně, přejíc si, aby byla zachována dosažená míra evropské integrace

I. konstatuje

a) že klíčová rozhodnutí, která mohou mít zásadní dopad na jednotlivé státy Evropské unie nebo kterými by se mohly jednotlivé státy cítit existenčně ohroženy, mají být přijímána jednomyslně a

b) že rozhodnutí týkající se řízení masivních migračních toků jsou takovými klíčovými rozhodnutími.

II. Vyjadřuje nesouhlas se zaváděním trvalých mechanismů k přemisťování uprchlíků do Evropské unie a v jejím rámci na základě povinného redistribučního klíče (tzv. kvóty).

III. Vyjadřuje podporu takovému přístupu vlády České republiky a komplexním řešením, která povedou

a) ke snížení celkového migračního tlaku na Evropskou unii,

b) k zachování spolupráce v rámci tzv. schengenského prostoru,

c) k zachování volného pohybu osob v jeho rámci.

Rozhodnutí států Evropské unie týkající se migrace se nyní musí zaměřit zejména na systémové příčiny selhávání Evropské unie při odhalování a eliminaci nelegální migrace. Orgány Evropské unie musejí mít ve výhledu promyšlenou dlouhodobě platnou koncepci, která bude vycházet z příčin migrace a bude se snažit jí předcházet a ji minimalizovat.

IV. Vyjadřuje podporu takovému přístupu vlády České republiky a obecně takovým opatřením, která bez zbytečného odkladu povedou k odstranění procedurálních nedostatků v místech prvního vstupu migrantů na území států Evropské unie, resp. tzv. schengenského prostoru. Tato opatření mají vést zejména

a) k efektivní ochraně vnější hranice států Evropské unie a lepší kontrole nelegálních migračních toků směřujících do států Evropské unie,

b) k zavedení záchytných zařízení pro migranty v tranzitních zemích, koncept tzv. hotspotů sloužících k včasné identifikaci a rozlišení osob, které by mohly získat mezinárodní ochranu v souladu s mezinárodním právem, a osob, které na takovou ochranu zjevně nemají nárok, a to ještě před jejich vstupem na území některého ze států Evropské unie,

c) k ustavení efektivního způsobu navracení osob, které se nekvalifikují k udělení mezinárodní ochrany. Tyto nelegální migranty je třeba navracet co nejrychleji, pokud možno z míst prvního vstupu do schengenského prostoru.

V. Vyzývá vládu,

a) aby prosazovala takovou politiku, která by se důkladně zaměřila na objektivní příčiny migrace a zejména prostřednictvím zahraniční a rozvojové politiky a humanitární pomoci, a to jak v rámci opatření na národní úrovni, tak při prosazování společných postupů v rámci Evropské unie. V tomto smyslu by měla Česká republika usilovat o účelně prováděnou politiku evropského sousedství, která povede ke stabilizaci migračně relevantních regionů v těsné blízkosti Evropské unie,

b) aby dále omezovala nezákonné průvodní jevy migrace, jako je zejména pašování migrantů. Potlačování tohoto jevu musí být účinně posíleno, a to jak v rovině operativních opatření na národní úrovni, tak účelnými opatřeními na úrovni Evropské unie, která postihnou přeshraniční charakter tohoto organizovaného zločinu.

VI. Zdůrazňuje právo každé země zvolit si způsob a parametry pro tzv. ekonomickou, státem kontrolovanou a řízenou migraci a konstatuje, že ekonomická migrace nemůže být prostředkem k dorovnání demografického deficitu v České republice, a za hlavní nástroj pro udržení velikosti české populace považuje komplexní a aktivní prorodinnou politiku.

VII. Žádá vládu, aby postupovala v souladu s tímto usnesením.

Toto je návrh usnesení, který zcela jistě vám byl naprosto zřetelný, jasný, a proto o něm můžeme nechat hlasovat, pane místopředsedo. Prosím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Děkuji paní poslankyni za přednesení toho usnesení. Prosím o vaše stanovisko.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Mé stanovisko je negativní, protože nevymezuje vládě jasné mantinely k tomu, aby ve všech aspektech současného problému mohla být její aktivita kontrolována.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Pozitivní.) Je tu znovu žádost o odhlášení vás všech, takže vás všechny odhlašuji a budeme hlasovat o usnesení, tak jak jej navrhla paní poslankyně Chalánková pod body 1 až 6 jako celku.

Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 4. Přihlášeno je 141 poslankyň a poslanců, pro 91, proti 20. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Můžeme tedy hlasovat o druhém usnesení. Toto usnesení předložila Občanská demokratická strana, má deset bodů a budeme hlasovat po jednotlivých bodech. (V sále je silný hluk.)

První bod: Poslanecká sněmovna trvá na odmítavém postoji k povinným kvótám pro rozdělení uprchlíků v jednotlivých -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, paní poslankyně. Já vás opravdu žádám o klid. Děkuji.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Mě též? (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vás ne, vy prosím pokračujte.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Takže bod jedna: "Poslanecká sněmovna trvá na odmítavém postoji k povinným kvótám pro rozdělení uprchlíků v jednotlivých členských zemích Evropské unie. Protože byla Česká republika v této otázce přehlasována na zasedání ministrů vnitra, žádá Poslanecká sněmovna vládu, aby se připojila k podání žaloby k soudu Evropské unie."

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko prosím?

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Souhlasné. U všech deseti stanovisek bude dávat souhlas. (Neutrální.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 5. Přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro 55, proti 4. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP