(19.40 hodin)

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, čtrnáctý rok fungování Státního fondu rozvoje bydlení opět potvrdil, že fond hraje významnou roli v oblasti podpory rozvoje bydlení v České republice. V roce 2014 do jeho portfolia národních programů revolvingového charakteru přibyl finanční nástroj JESSICA, který je financován ze zdrojů Evropské unie a jehož úspěšná implementace je cenným zdrojem zkušeností pro širší využití evropských fondů formou finančních nástrojů.

Kromě finanční podpory se fond nově zaměřil i na podporu informační. V lednu roku 2014 byl spuštěn webový portál o bydlení, jehož stránky zaznamenaly za necelý rok existence přes 80 tisíc návštěv.

Příjmy a výdaje fondu jsou podrobně rozepsány ve sněmovním tisku 443. Vládou České republiky byla výroční zpráva a účetní závěrka fondu odsouhlasena usnesením č. 225 ze dne 20. března 2015. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny České republiky odsouhlasil materiály usnesením č. 106 ze dne 22. dubna roku 2015.

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, navrhuji proto, aby Poslanecká sněmovna oba materiály schválila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj bylo doručeno jako sněmovní tisk 443/1 a já nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Josef Uhlík a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Uhlík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, odkazuji se na usnesení, které jsme schválili ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj na 22. schůzi ze dne 22. dubna. Je to usnesení číslo 106. Jeho znění v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. V tento moment neeviduji nikoho přihlášeného. Je-li tomu tak, končím všeobecnou rozpravu. Táži se pana ministra a pana zpravodaje, jestli si chcete vzít závěrečné slovo. Pan zpravodaj? Ještě předtím, než otevřu všeobecnou rozpravu, tak chcete závěrečné slovo, pane poslanče? (Ne.) Dobře, takže v tento moment přistoupíme k rozpravě podrobné a já eviduji vaši žádost o slovo, takže vám dávám slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Uhlík: Takže usnesení zní: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj schvaluje předložený návrh a doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 443 projednat a schválit.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji za tento návrh a táži se, zda se ještě někdo další hlásí v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. A táži se i nyní pana ministra a pana zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak, v tom případě bych dal hlasovat o návrhu usnesení, které zde bylo předneseno. Mám jej zopakovat nebo můžu dát rovnou hlasovat? Můžu dát rovnou hlasovat, víme, o čem hlasujeme, dobře.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, tak jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 266, přihlášeno je 144 poslankyň a poslanců, pro návrh 135, proti nikdo. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Tím končím projednávání tohoto bodu, děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji.

 

Otevírám další bod a tím je

154.
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2014
/sněmovní tisk 475/

S přednostním právem se hlásí pan poslanec Laudát. Máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dávám procedurální návrh, aby tento bod byl přerušen do příští schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, dám o něm hlasovat bez rozpravy.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přerušení tohoto bodu, tak jak bylo předneseno, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 267, přihlášených poslankyň a poslanců je 144, pro návrh 115, proti 1. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas, a přerušuji tento bod.

 

Otevírám další bod a tím je

155.
Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2014
pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
/sněmovní tisk 476/

Tento materiál uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, zpracovaný přehled je shrnutím výsledků cenových kontrol prováděných všemi cenovými kontrolními orgány. Výsledky jsou dost různorodé. Lze uvést, že kritika kontrolního výboru parlamentu k výsledkům kontrol Energetického regulačního úřadu v posledních letech se zřejmě projevila ve zvýšení počtu kontrol samotného Energetického regulačního úřadu i Státní energetické inspekce. Kontroly prováděné specializovaným finančním úřadem řízeným Generálním finančním ředitelstvím byly v roce 2014 zaměřeny zejména na kontrolu možného zneužití hospodářského postavení na trhu a dále na pravidla věcného směrování cen vody, komunálního odpadu a dopravy. Zde musím bohužel konstatovat, že cenová kontrolní aktivita zajišťovaná Generálním finančním ředitelstvím má sestupnou tendenci oproti stavu před několika lety, kdy cenové kontroly metodicky přímo řídilo Ministerstvo financí. V posledních dvou letech po převodu cenových kontrol na Finanční správu uložené roční pokuty poklesly. Generální finanční ředitelství bude proto muset uplatnit přísnější dohled nad činností specializovaného finančního úřadu. K tomu poznamenávám, že souhlas s úkoly z usnesení vlády č. 86 z letošního roku ke koncepci vodárenství bude v září tohoto roku vládě předložen návrh, aby cenová kontrola ve vodárenství byla zajišťována přímo Ministerstvem financí prostřednictvím zde vytvořené skupiny kontrolorů.

Závěrem uvádím, že cenovou kontrolu provádějí kraje a obce, které se soustřeďují zejména na kontrolu označování zboží cenami, nedostatečné značení občané velmi kritizují, a v případě magistrátu hl. m. Prahy také na kontrolu dodržování maximálních cen taxislužby, které pražský magistrát stanovuje.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Tento sněmovní tisk projednal kontrolní výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 476/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj kontrolního výboru pan poslanec Jiří Štětina a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Štětina: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, myslím, že pan ministr řekl dostatečně souhrnně a přesně všechno, takže není třeba, abych já to dál rozšiřovat. V rozpravě potom přečtu usnesení č. 133, které přijal kontrolní výbor.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a zahajuji nyní všeobecnou rozpravu. Táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím. Je-li tomu tak, v tom případě končím všeobecnou rozpravu. Táži se, zda si chce vzít pan ministr nebo pan zpravodaj závěrečné slovo před podrobnou rozpravou. Není tomu tak. Nyní tedy přistoupíme k rozpravě podrobné. Eviduji vaši přihlášku, pane zpravodaji, takže prosím.

 

Poslanec Jiří Štětina: Já bych si vás dovolil seznámit s usnesením kontrolního výboru z 21. schůze 4. června 2015 č. 133 k přehledu o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2014 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, sněmovní tisk č. 476:

Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním výkladu pověřeného náměstka ministra financí Jiřího Palána, zpravodajské zprávě poslance Jiřího Štětiny a po rozpravě

1. bere na vědomí přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2014;

2. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna bere na vědomí přehled o činnosti kontrolních orgánů za rok 2014, sněmovní tisk 476;

3. konstatuje, že počet kontrol, počet pracovníků a sankční opatření mají trvale neměnný trend, že i nadále dochází k porušování cenové kázně u sortimentu zboží a služeb a že počet pracovníků všech kontrolních orgánů není dostatečný; ***
Přihlásit/registrovat se do ISP