(17.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Kubíček.

 

Poslanec Roman Kubíček: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já budu méně dramatický v současné chvíli. Chtěl bych vás seznámit s legislativně technickým pozměňovacím návrhem k sněmovnímu tisku 414.

Za prvé v článku I bod 294 zní: 294. V §123 odst. 6 se slova "To platí" nahrazují slovy "To se použije".

Odůvodnění: Tímto bodem se má v § 123 odst. 6 zrušit věta druhá, která zní, že se ustanovení ukládající pojišťovnám povinnost v případě jejich likvidace splnit své závazky stejným způsobem bez ohledu na to, zda byly převzaty na základě pojistných smluv uzavřených klasickým způsobem nebo prostřednictvím pobočky nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby, platí tuzemské pojišťovny obdobně. To však nelze s ohledem na článek 161 směrnice SII, proto se navrhuje tuto legislativně technickou chybu napravit a současně nahradit stávající znění jinou v zákoně používající formou.

Za druhé. V článku 2 bodu 13 se na konci textu písm. a) bodu 2 a písm. b) bodu 1 slovo "nebo" nahrazuje slovem "a".

Odůvodnění: Jedná se o zpřesnění textu i podmínky pro zařazení položek primárního kapitálu třídy 1 a 2 musí být splněny kumulativně.

V podrobné rozpravě se k tomuto pozměňovacímu návrhu přihlásím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Přesně tak, pane poslanče. Já vám děkuji. Eviduji s faktickou poznámkou přihlášku pana poslance Laudáta. Máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Dobré odpoledne dámy a pánové. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Dávám procedurální návrh, abychom vrátili zpátky tento zákon k projednání rozpočtovému výboru. Já už jsem trochu zmaten z toho a není možné, aby přišel náměstek a jednou říkal, za finance kladné stanovisko, pak se to tady na místě změní. Já se přiznám, že teď už nevím, co je, a zjevně to stanovisko, které existovalo, tady existuje nyní, z Ministerstva financí je rozdílné. Pan Šincl si zatím sklidí případné pole, aby mu ho někdo nepostříkal roundupem, a myslím, že to zklidní čas v koalici, na které potom může dojít k nějakému divokému hlasování. A nemyslím si, že tuto novelu vyřešíme v kuloárech. Takže já dávám návrh, aby se to vrátilo zpátky k novému projednání rozpočtovému výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já váš návrh eviduji. Hlasovat o návrhu na vrácení garančnímu výboru budeme poté, co ukončím obecnou rozpravu.

Táži se, zda ještě někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže tomu tak není, v tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Pan ministr financí Andrej Babiš? (Nikoli.) A zpravodaj také ne. V tom případě budeme hlasovat nejprve o návrhu vrácení. Eviduji žádost o to, abych vás všechny odhlásil, takže vás odhlásím a zavolám kolegy z předsálí, aby přišli.

 

Ještě zopakuji, o čem budeme hlasovat. Dám hlasovat, kdo je pro vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání podle § 93 odst. 2 jednacího řádu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 34, přítomných poslankyň a poslanců je 137, pro návrh 35, proti 65. Návrh byl zamítnut.

 

Vzhledem k tomu, že návrh byl zamítnut, zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. První je přihlášen pan poslanec Šincl. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych se v rámci podrobné rozpravy, jak jsem avizoval, přihlásil k svému pozměňovacímu návrhu, který byl vložen do systému pod označením 2505. Děkuji všem přítomným a na shledanou. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Druhý v pořadí je do rozpravy přihlášen pan poslanec Kubíček. Máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který je uveden jako sněmovní dokument 2437. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Neeviduji nikoho dalšího, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. V tom případě končím podrobnou rozpravu. Vzhledem k tomu, že nepadly žádné jiné návrhy ať už vrácení, nebo zkrácení lhůty, končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní přikročíme k projednávání dalšího bodu a tím je

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb.,
o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech
pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon
o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí),
ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
/sněmovní tisk 415/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí pan Andrej Babiš. (Ministr financí námitky mimo mikrofon.) Pane místopředsedo, já vás požádám, abyste se ujal slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Pane předsedající, pokud já vím, tak ten zákon se nemá projednávat a měl byl stažen z pořadu dnešní schůze.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Máte pravdu, pane vicepremiére, protože výbory byly přerušeny v projednávání tohoto bodu. Každopádně než udělím slovo k tomu, aby padl návrh k přerušení tohoto bodu, tak musíme postupovat podle jednacího řádu a tam se hovoří, že nejdříve dostane slovo ten, kdo je předkladatelem, potom zpravodajem a pak dáme hlasovat o přerušení.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu, usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 415/1 a 2 a zde říkám to, co jsem říkal předtím, ve výboru bylo přerušeno projednávání tohoto bodu. A teď dám slovo panu zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Já vám usnadním život, protože vám chybí meritum vašeho rozhodnutí, tedy návrh na přerušení, tak já to činím s odůvodněním, které jste také před chvilkou slyšeli, to znamená, rozpočtový výbor skutečně rozpravu přerušil a nedoprojednal. Tedy bohužel nemůžeme postupovat dál.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji za tento procedurální návrh, protože jste mi skutečně usnadnil situaci.

V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přerušení tohoto bodu, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Do doručení usnesení výboru. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování 35, přihlášených poslankyň a poslanců je 144, pro návrh 131, proti 1. Návrh byl přijat. Přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Budeme pokračovat dalším bodem. S přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, dneska už podruhé. Já se chci zeptat. Když jsme dorazili k bodu finanční ústava, tak já nevím, jestli vy nebo pan místopředseda Gazdík konstatoval, že bylo doručeno a není lhůta a nemůžeme projednávat a šli jsme od toho pryč. Tomu rozumím. Myslím, že úplně stejně jsme mohli postupovat v tomto bodě, nemuseli jsme o tom hlasovat. Já jsem byl pro přerušení. Nenapadám ten samotný fakt toho přerušení, ale ať se sjednotí postup. Podle mne se to vůbec na program schůze nemělo dostat, ale když se to dostalo, tak jsme o tom nemuseli hlasovat a mohli jsme jenom konstatovat, že ten zákon dneska nemůžeme projednávat. Spíš propříště, aby bylo jasné, v jaké procedurální pozici se nacházíme. Říkám, neprotestuji proti tomu výsledku, protože to není logické, i já jsem byl pro přerušení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP