(12.00 hodin)
(pokračuje Maxová)

Pokud by měla být problematika sociálního dialogu upravována, tak zásadně nesouhlasím s tím, aby to bylo formou začlenění do zákoníku práce. Myslím si, že by měl být tento dialog upraven možná zvláštním zákonem, ale jak říkám, měl by projít klasickým meziresortním připomínkovým řízením. Další věc je, pokud se to zafixuje takto v zákoníku práce, zdali odbory budou nezávislé a budou rozhodovat tak, jak by měly. To je jedna věc.

Druhá věc je, že v mém pozměňovacím návrhu k tomuto zákoníku práce má můj pozměňovací návrh změnu § 322, a to jenom proto, že je potřeba skloubit právo a praxi, kdy stát nehradí veškeré náklady vzniklé výkonem kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci, ale pouze se na úhradě nákladů podílí. Navrhované znění eliminuje riziko sporu mezi státem a odbory při uplatňování požadavku na krytí nákladů na výkon kontroly nad částku určenou k tomuto účelu v příslušném rozpočtu. Stávající znění sice počítá s dohodou mezi státem a odborovou organizací, ale nevyplývá z něho, že stát může dohodu regulovat i výší úhrady, jak se ve skutečnosti děje. Navrhované znění odstraňuje nejistotu ohledně obsahu dohody a dává vztahu mezi účastníky jasný právní rámec. Předložené novelizované ustanovení si klade za cíl jednoznačně určit charakter vztahu mezi státem a odborovými organizacemi vykonávajícími kontrolu nad bezpečností a ochranou zdraví při práci a odstranit právní nejistotu a rizika z ní vyplývající.

A poslední věc, která se týká účinnosti vyhlášky číslo 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů, se předkládala na přechodnou dobu dvou až tří let. Platí však dodnes. Sazba zvýšeného pojistného za pozdní úhradu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, § 12 odst. 9 vyhlášky, od té doby nebyla upravována. Současná penalizace 10 % dlužné částky za každý započatý měsíc je neúměrně vysoká a v mnoha případech až likvidační. Z praxe vyplynula potřeba sazbu penalizace zreálnit a dát do souladu se systémem pojistného na sociální zabezpečení podle zákona číslo 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji paní poslankyni a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím a táži se, zda je zájem o závěrečné slovo, paní ministryně. Není tomu tak. Pan zpravodaj také ne.

Nyní zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Prosím prvního v pořadí a tím je pan poslanec Kasal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji, paní předsedající. V podrobné rozpravě bych se přihlásil ke svému pozměňujícímu návrhu pod sněmovním dokumentem 2292. Své odůvodnění jsem už řekl v obecné rozpravě, tím pádem bych odůvodnění nezdůvodňoval. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím paní poslankyni Maxovou.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, paní předsedající. Tímto bych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu pod číslem 2288.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím pana poslance Karamazova, připraví se pan poslanec Heger. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Simeon Karamazov: Děkuji, paní předsedající. Rád bych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 2355 v systému. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím pana poslance Hegera, připraví se paní poslankyně Nytrová.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji. Tímto se formálně hlásím k pozměňovacímu návrhu č. 2266. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím paní poslankyni Nytrovou.

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Přihlašuji se ke svému pozměňovacímu návrhu, který je veden jako sněmovní dokument číslo 2357, který jsem podrobně zdůvodnila v obecné rozpravě.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a táži se - do podrobné rozpravy se hlásí pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Chci se přihlásit k svému pozměňujícímu návrhu pod číslem 2398. Odůvodnění jsem přednesl v obecné rozpravě.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy? Není tomu tak, tudíž podrobnou rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní přejdeme k projednávání dalšího bodu a tím je

31.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci
práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 462/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova. (V sále je hlučno.)

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Vážená paní předsedající, vážené poslankyně a poslanci, děkuji za slovo. Tento návrh reaguje na zkušenosti uživatelů -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní ministryně, omlouvám se, ale poprosím kolegy, aby se ztišili, zejména v levé části sálu. Děkuji. Můžete pokračovat.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji. Tento návrh reaguje na zkušenosti uživatelů novelizovaných předpisů z uplynulých let a ty změny vycházejí zejména z výsledků kontrol Státního úřadu inspekce práce se sídlem v Opavě, jak už jsme dneska slyšeli, na pracovištích a především na staveništích. Dále vycházejí z výsledků dvou projektů, které Ministerstvo práce a sociálních věcí v této oblasti vyhlásilo a zadalo k řešení. Dále z požadavků dalších institucí, jako např. Českého báňského úřadu, a také z požadavků zástupců odborné veřejnosti, zejména odborně způsobilých osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátorů BOZP na stanovišti. Dále ještě bylo využito poznatků i z vlastních kontrol ministerstva.

Cílem je především precizace již zavedených pojmů, úprava kvalifikačních předpokladů pro získání odborné způsobilosti v oblasti prevence rizik a koordinátora BOZP, zavedení nového druhu zkoušky při snaze o opakované získání kvalifikace odborně způsobilé osoby. Dále se jedná o zavedení evidence odborně způsobilých osob, dále se jedná o dílčí úpravy povinností zadavatele stavby, koordinátora BOZP, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a také dalším cílem je zavedení přestupků a správních deliktů odborně způsobilých osob, především se jedná o onoho koordinátora BOZP.

V reakci na uvedenou změnu zákona potom následně dojde k novelizaci podzákonných předpisů, které provádějí zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kdy také dojde ke sladění upravených pojmů a přizpůsobení prováděcích předpisů.

Takže věřím, že tyto navrhované změny získají podporu Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, paní ministryně, a prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Radka Maxová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, paní předsedající. Kolegyně, kolegové, myslím si, že ve stručnosti to tady shrnula paní ministryně. Já jen dodám, že bych doporučila tento sněmovní tisk propustit do dalšího čtení, neboť změny, které jsou promítnuty v této novele, vycházejí z naléhavých požadavků v praxi, přispějí zásadním způsobem ke zvýšení bezpečnosti práce na pracovišti. Vzhledem k tomu, že nám vlastně tento týden vyšla zpráva, že s ohledem na stavebnictví se nám pracovní úrazy zvyšují a bezpečnost práce není dobře zajištěna a že na úpravě této novely se podílely instituce, jako je Český báňský úřad, Státní úřad inspekce práce nebo i zástupci veřejné odbornosti, doporučuji tento sněmovní tisk propustit do dalšího čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP