(10.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce za přednesenou zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášené dva kolegy, a prvním vystupujícím bude pan poslanec Martin Plíšek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se krátce vyjádřil k předmětnému tisku. Předkládaná novela zákona o ochraně spotřebitele jde podle mého názoru správným směrem, kdy reaguje v některé své části na některé nekalé praktiky některých firem, praktiky takzvaných šmejdů, o kterých jsme v médiích nedávno viděli a slyšeli mnohé. To znamená, například se posiluje kompetence České obchodní inspekce z hlediska pořizování zvukových, obrazových záznamů. Ale na druhou stranu ta novela je poměrně vyvážená, nejde takovým tím ochranářským stylem, že by chtěla spotřebitele, lidově řečeno, vodit na ručičku a že by mu měl stát v každé situaci říkat, co má a nemá dělat, protože ta odpovědnost je samozřejmě na zákazníkovi, na spotřebiteli samotném.

Novela, jak už tady bylo předřečníky řečeno, zavádí také další možnost mimosoudního řešení sporů kromě dnes už existující mediace, rozhodčího řízení a řízení před soudem. Je to tak zvaná konciliace, to znamená dohoda mezi podnikatelem a obchodníkem na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé, že do určité lhůty, tady je to myšleno do 90 dnů, by měli uzavřít spor, který spolu vedou, dohodou. Pakliže do 90 dnů k dohodě nedojde, tak samozřejmě přicházejí v úvahu další možnosti, jak ten spotřebitelský spor řešit. A já tady vidím určité úskalí v této novele, která se po projednání v Legislativní radě vlády potom na vládě změnila. Původní návrh totiž počítal, že konciliaci nebude zajišťovat jenom Česká obchodní inspekce, ale že budou moci být pověřeny další nestátní subjekty na základě, řekněme, návrhů podnikatelských a spotřebitelských svazů a sdružení, že by mohly konciliaci provádět i nestátní subjekty. Proč to říkám? Protože jsem zmínil, ta konciliace má být ukončena do 90 dnů. Na České obchodní inspekci má být údajně vyčleněno na tuto agendu kolem 20 zaměstnanců. Návrhy budou podávány bezplatně, to znamená, spotřebitele to nebude nic stát. A já si nedovedu představit, jak zhruba přes 20 zaměstnanců České obchodní inspekce ve lhůtě 90 dnů, a ta lhůta se nedá prodloužit, zajistí vyřešení sporu ke spokojenosti spotřebitele.

Já jsem pro propuštění tohoto návrhu do druhého čtení do výborů. Myslím si, že by návrh měl projednat i ústavněprávní výbor, protože jde o oblast spotřebitelského práva, takže bychom se měli nad tímto návrhem ještě zamyslet a rozšířit možnosti pro organizaci vedení sporů i na nestátní subjekty, soukromé subjekty, protože pak by mohla být Česká obchodní inspekce kapacitně zahlcena a ty spory by se ani v té lhůtě 90 dnů nestihly vyřešit. A záměr, který jde jistě správným směrem, aby spotřebitel získal kromě mediace, rozhodčího řízení a řízení před soudem další možnost, jak svůj spor vyřešit s obchodníkem a podnikatelem, by se minul účinkem.

Takže já jenom avizuji, že ve druhém čtení určitě bude namístě tento návrh upravit. Jinak jsem pro propuštění do dalšího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Plíškovi. Slova se ujme pan poslanec Petr Kudela, který je druhým přihlášeným do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážený pane ministře, dámy a pánové, máme před sebou návrh zákona o ochraně spotřebitele, který, jak jsem ho pochopil, si klade tři základní cíle: vytvořit nový systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, zpřesnit právní úpravu nekalých obchodních praktik a upravit některé pravomoci dozorových orgánů. Díky za tento návrh. Nicméně musím říci, že mi ten návrh připadá jako málo ambiciózní. Málo ambiciózní. Konciliace je pomocné řešení spotřebitelského sporu radou a názorem. Zde mi chybí, aby Česká obchodní inspekce vydala na ukončení tohoto řešení spotřebitelského sporu nějaké závazné stanovisko, nějaké rozhodnutí. Toto řešení visí podle mě nějakým způsobem ve vzduchu. V této oblasti, která se týká České obchodní inspekce, jsem v textaci tohoto návrhu našel jakési nejednoznačnosti, například zda informace o zahájení řešení sporu se musí obchodníkovi doručit - a nebo zda ji musí obdržet. Takové drobnosti. Česká obchodní inspekce podle tohoto návrhu může sestavit pravidla - a nebo že sestaví pravidla? To jsou věci, které, si myslím, by se měly v rámci druhého čtení vyřešit.

V oblasti nekalých obchodních praktik zase mi tento návrh připadá málo ambiciózní. Česká obchodní inspekce často dává různým předváděcím firmám pokuty, ale Česká obchodní inspekce už není schopná doložit, dohledat, jak tyto pokuty byly vymoženy. Toto přechází na Celní správu a Česká obchodní inspekce už v této věci nemá informace. My vůbec nevíme, jestli pokuty, které Česká obchodní inspekce ukládá, jsou, nebo zda vůbec kdy byly vymoženy. Co takhle se zabývat otázkou kaucí? Pořádáš předváděcí akci, slož kauci. A v případě, že na té předváděcí akci zjistíme nedostatky, které by byly pokutovány, bude pokuta stržena z té zaplacené kauce. A v případě, že kauci nezaplatíš, dopouštíš se porušení zákona. Tyto věci jsou podle mě řešitelné a myslím si, že bychom se jimi měli ve druhém čtení zabývat, a také doporučuji propuštění tohoto návrhu zákona do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Kudelovi a ptám se, kdo dál do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr ano. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Já bych chtěl poděkovat pánům kolegům, kteří vystoupili, za to, že vidí přínosy tohoto zákona a již zahájili debatu, kterou povedeme ve výborech a během druhého čtení, protože vždycky je co zlepšovat. Chtěl bych také sdělit, že i já to občas vidím jako málo ambiciózní, ale já jsem se musel také dopracovat přes to stadium, že mi to schválila vláda a všechny zúčastněné orgány. A věřte, že tam byla nejednoduchá debata o tom, jak to udělat tak, aby nebyla zpochybňována nezávislost Českého telekomunikačního úřadu a ERÚ.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Paní zpravodajka nemá zájem. Nepadl žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat, to znamená o vrácení nebo zamítnutí. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výboru navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jiný výbor jako garanční? Ano, prosím. Pan poslanec Vondráček, prosím.

 

Poslanec Radek Vondráček: Pane předsedající, děkuji za slovo. Já bych plynule navázal na příspěvek kolegy Plíška. Slyšeli jste, že se tam jedná o klamavé obchodní praktiky, agresivní praktiky, ale především jde o mimosoudní řešení spotřebitelských sporů a to je kategorie ryze právní. Takže ačkoliv se jedná o gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, tak bych považoval za vhodné, aby jako garanční výbor byl v tomto případě ústavněprávní výbor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Děkuji. Tedy je jiný návrh. Přistoupíme k hlasování. Já nejdřív zagonguji. A pan ministr chce vystoupit pravděpodobně k tomuto návrhu. Prosím, pane ministře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP