(10.40 hodin)

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji vám. Stejně i v tomto případě je potřeba vyřešit některé legislativně technické úpravy, které Sněmovně předkládám.

Za prvé, v § 64 odst. 8 písm. d) se slova odst. 5 písm. b), c) a f) nebo g) nahrazují slovy odst. 5 písm. b), c), e) nebo g).

Odůvodnění: Nepatří čárka za číslem 5 a dále písm. f) bylo zde uvedeno duplicitně, je již v § 64 odst. 8 písm. c), a zde mělo být správně písmeno e).

Druhým návrhem je v § 66 odst. 1, 2, 3, 5, 6, 7 se za slova "ve znění účinném přede dnem nabytí" doplňuje slovo "účinnosti".

Odůvodnění: V přechodných ustanoveních v odstavcích vypadlo slovo "účinnosti".

V části čtvrté v novelizačním bodu 1 se slova "v části II" nahrazují slovy "v části I".

Odůvodnění: Položka 22 je součástí části I, nikoli II.

Obdobně jako v předešlém tisku i pro sněmovní tisk 385 platí, že bychom nestihli projednat zákon a uvést ho v účinnost k 1. 7. Z tohoto důvodu navrhuji v § 76, kde byla uvedena věta "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2015." zaměnit na větu "Tento zákon nabývá účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení."

Pane místopředsedo, to je vše, děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní v podrobné rozpravě pan poslanec Václav Zemek se svým vystoupením. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych nejprve chtěl stáhnout jeden ze svých pozměňovacích návrhů, a to pod číslem 2286. Pak jsem zaregistroval, že pan zpravodaj tady přednesl pozměňující návrh ve smyslu změny účinnosti, který je totožný s jedním z mých návrhů, tzn. že stahuji i pozměňovací návrh, který máte ve svém systému pod číslem 2397, to je ta účinnost.

A nyní bych se chtěl přihlásit ke dvěma jednoduchým pozměňovacím návrhům. Je to číslo v systému 2395 a 2396. Ten první se týká povolování ohňostrojných prací, kde návrh, který prošel hospodářským výborem, počítá pouze s písemným souhlasem, ale např. občanský zákoník zná i ústní souhlas, takže já tam vlastně vynechávám pouze jedno slovo, to "písemný", a zůstává tam pouze "souhlas". To znamená, dávám možnost i jiného než písemného souhlasu. To je první.

Druhý pozměňovací návrh se týká osvědčení o způsobilosti k vykonávání ohňostrojných prací a pyrotechnických prací, kde se pracuje s tím, že stávající osvědčení by se měla vztahovat na práce, které v minulosti. Ale došlo k překategorizaci typu pyrotechnických výrobků, tzn., že stávající osvědčení, která platila pro nějaký balík prací, pro nějaký balík nakládání s pyrotechnikou, už nejsou v takovém rozsahu, v jakém byla, což si myslím, že je asi chyba. Takže tam doplňuji pouze do § 66 o jeden typ pyrotechnický výrobků navíc. Je to právě v důsledku překategorizace.

Tolik mé pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Václavu Zemkovi a ptám se, kdo je dále do podrobné rozpravy. Pokud nikdo, podrobnou rozpravu končím. Není žádný návrh, který bychom měli hlasovat, a ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr, pan zpravodaj? Není tomu tak, a proto končím druhé čtení tohoto návrhu, bod číslo 5. Děkuji panu zpravodaji.

 

Pan ministr Mládek ještě zůstane, protože po skončení jednání o druhých čteních, resp. mezi druhými čteními, máme zařazen jeden bod v prvém čtení a to je

29.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 445/ - prvé čtení

Požádal bych ještě paní poslankyni Květu Matušovskou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů, a teď už žádám pana ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, aby z pověření vlády tento tisk uvedl. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb. -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, já vás ještě chvilku přeruším. Prosím sněmovnu o klid. Pokud diskutujete jiný text nebo jiný problém, než je ochrana spotřebitele, prosím v předsálí, aby pan ministr mohl tisk uvést. Děkuji vám.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Tedy zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tento návrh představuje především implementaci směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů a vytváří podmínky pro adaptaci nařízení a řešení spotřebitelských sporů online. Dále reaguje na upozornění Evropské komise na nedostatečnou implementaci směrnice o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu. V neposlední řadě obsahuje též právní úpravu, jež reaguje na praktické aplikační zkušenosti České obchodní inspekce se stávající právní úpravou.

Cílem navržené právní úpravy je tedy především vytvoření podmínek pro fungování rychlého, levného a eurokonformního nástroje pro řešení spotřebitelských sporů, který nezatíží obchodní vztahy mezi podnikatelem a spotřebitelem. Navrhovaný způsob řešení spotřebitelských sporů má být přínosem zejména v případě řešení tzv. bagatelních sporů, se kterými se spotřebiteli nevyplatí obracet se na soud, a dále v případě přeshraničních sporů, např. sporů z internetových obchodů. Navržená koncepce v maximální míře využívá již existující systémy řešení spotřebitelských sporů ve specializovaných oblastech, tj. oblasti finančních služeb finančního arbitra, v oblasti pošt a telekomunikací Český telekomunikační úřad a v oblasti energetiky Energetický regulační úřad. Vedle toho zakládá kompetenci České obchodní inspekce jako obecného orgánu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, a to v oblastech nepokrytých uvedenými specializovanými subjekty. Pokud jde o projednání spotřebitelských sporů od České obchodní inspekce, snahou předkladatele bylo dosažení co nejméně formalizovaného přístupu k projednání sporu, který bude v minimální míře zatěžovat vztahy mezi podnikatelem a spotřebitelem.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, žádám o propuštění návrhu zákona do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru průmyslu a obchodu Janu Mládkovi a prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Květa Matušovská, která je již připravena. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych ve své zpravodajské zprávě k tomuto sněmovnímu tisku, kterým je vládní návrh zákona o ochraně spotřebitele, řekla několik slov.

Jak už bylo zmíněno panem ministrem, důvodem předložení zákona o ochraně spotřebitele je zajištění správné transpozice směrnic o nekalých obchodních praktikách, o alternativních řešeních spotřebitelských sporů a adaptace nařízení Evropského parlamentu o řešení spotřebitelských sporů online a posílení kontrolních pravomocí České obchodní inspekce při kontrole organizovaných akcí v zájmu zajištění potřebných důkazů. Předkládaný návrh zákona nabízí novou variantu řešení spotřebitelských sporů, která by měla být pro spotřebitele rychlejší a finančně méně náročná.

Ráda bych tu zmínila dopady na občany. Jak vyplývá z dopadové studie k implementované směrnici, podstatná část spotřebitelů, přibližně každý pátý, se setkává s problémy při nákupu zboží a služeb. Tyto problémy zůstávají často nevyřešeny. Cílem této novely je usnadnit spotřebitelům cestu k vymáhání jejich práv, neboť složitá a finančně náročná soudní řízení spotřebitele odrazují. Nehledě na skutečnost, že spotřebitelé často nejsou dostatečně informováni o svých právech.

Předkládaným návrhem bude dále rozšířena kompetence České obchodní inspekce o možnost pořizování zvukovo-obrazových záznamů za účelem shromažďování důkazů, čímž by měla být posílena ochrana spotřebitelů, a to zejména na hromadných akcích organizovaných podnikatelem za účelem prodeje výrobků nebo služeb.

Pokud se zaměřím na podnikatele a dopady na ně, tak jim návrh ukládá povinnou účast u mimosoudních řešení sporů, pokud je spotřebitel zahájí, a dále novou informační povinnost, která představuje zvýšení nákladů podnikatelů. Na druhou stranu budou na základě informací spotřebitelé upozorněni na alternativní možnost řešení sporů. Dojde ke zvýšení povědomí spotřebitelů o možnosti řešit spotřebitelské spory mimosoudní cestou, která by měla být méně časově náročná a finančně nákladná, a ušetří se tak prostředky oběma stranám sporu. Předkládaný návrh by měl přispět ke kultivaci podnikatelského prostředí.

Organizační výbor doporučil projednání tohoto tisku v hospodářském výboru.

Děkuji za pozornost. (Slabý potlesk zprava.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP