(10.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi průmyslu a obchodu Janu Mládkovi a konstatuji, že dne 23. ledna letošního roku na 25. schůzi Poslanecké sněmovny byl tento tisk přikázán k projednání hospodářskému výboru. V přechodném ustanovení novely našeho jednacího řádu se uvádí, že není-li při projednávání návrhu zákona předloženého Poslanecké sněmovně před účinností novely zřejmé, který výbor je výborem garančním, určí garanční výbor Poslanecká sněmovna. V daném případě byl návrh zákona přikázán pouze hospodářskému výboru jako jedinému výboru, a je proto zřejmé, že tento výbor je výborem garančním. Nemusíme tedy o určení garančního výboru hlasovat a můžeme přejít k projednávání dále.

Usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 380/1 a 380/2. Žádám zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Vlastimila Vozku, aby nás informoval o jednání výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jak jste již uvedl, tak návrhem sněmovního tisku 380 se zabýval hospodářský výbor Poslanecké sněmovny, který po projednání a vyslechnutí úvodního slova doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu projednat a schválit sněmovní tisk 380 ve znění předloženého vládního zákona. V tuto chvíli jen ve svém úvodním slovu ještě avizuji, že legislativci připravili legislativně technické úpravy k tomuto tisku a já je v podrobné rozpravě načtu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Předpokládám, že v tom případě není zájem o závěrečná slova od pana ministra ani od pana zpravodaje.

Otevírám rozpravu podrobnou. Připomínám, že pozměňovací návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Pane zpravodaji, vaši přihlášku registruji a máte slovo v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji, pane místopředsedo. Předkládám návrh legislativně technických úprav k tisku 380, a to v tom smyslu, že v článku 1 se za dosavadní bod 7 vkládá nový novelizační bod, který zní: V § 6 odst. 2 se slova "§ 7 odst. 1 až 3" nahrazují slovy "§ 7 odst. 1 a 2".

Další úprava je v článku 1. Za dosavadní bod 23 se vkládá nový novelizační bod, který zní: V § 15 se na konci textu písmene g) doplňují slova "a 18a".

Třetí úprava. V článku 1 se za dosavadní bod 27 vkládá nový novelizační bod, který zní: V § 17 odst. 1 písm. a) se slova "písmena f)" nahrazují slovy "písmena e)".

Poslední úprava se týká účinnosti tohoto zákona. Vzhledem k odložení projednání uvedeného tisku ve druhém čtení Sněmovny a v kontextu navržené účinnosti, tedy k 1. červenci 2015, doporučuji změnu účinnosti, neboť je pravděpodobné, že vzhledem ke stadiu legislativního procesu nebude reálné původně navrženou účinnost naplnit. Z důvodu implementační lhůty směrnice do 19. července 2015 se navrhuje účinnost zákona dnem jejího vyhlášení. Takže navrhuji: Článek 2 Účinnost zní: Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho návrhy v podrobné rozpravě a ptám se, kdo další do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Není ani žádný návrh, který bychom měli podrobit hlasování, a proto končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Pokračovat budeme bodem číslo 5. Oba aktéři zůstávají na místě, protože bodem číslo 5 je

5.
Vládní návrh zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi
a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)
/sněmovní tisk 385/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi je předkládán z důvodu transpozice směrnice o dodávání pyrotechnických výrobků na trh a prováděcí směrnice, kterou se zřizuje systém pro sledovatelnost pyrotechnických výrobků. Předkládaný zákon tak představuje komplexní úpravu v oblasti pyrotechnických výrobků, který je v současné době upraven různými právními předpisy.

Zákon o pyrotechnice kromě novel souvisejících s pyrotechnickými výrobky obsahuje i technickou novelu zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva. Touto novelou se zákon přizpůsobuje požadavkům bruselské Úmluvy o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní.

S uplatněnými pozměňovacími návrhy souhlasím. Předkládaný zákon byl projednán v hospodářském výboru, který doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu projednat a schválit tento sněmovní tisk ve znění schválených pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi průmyslu a obchodu. Situace je obdobná jako v bodě číslo 4, to znamená, že pouze hospodářský výbor byl výborem, který byl určen k projednání, a proto je výborem garančním. Stejně tak je tomu s hlasováním. Nemusíme o ničem hlasovat.

Usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 385/1 a 385/2. Žádám pana zpravodaje hospodářského výboru poslance Vlastimila Vozku, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případně o pozměňovacích návrzích. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji, pane místopředsedo. Před sebou máme sněmovní tisk 385, který je o něco málo složitější než předešlý tisk. Konstatuji, že tímto tiskem se opakovaně zabýval hospodářský výbor a konečná verze usnesení hospodářského výboru je, jak vás pan místopředseda seznámil, obsažena ve sněmovním tisku 385/2. Vzhledem k tomu, že si vážím času ctěné Poslanecké sněmovny, tak tady nebudu jednotlivé odstavce tohoto usnesení hospodářského výboru předčítat, protože je velmi obsažné a máte je všichni k dispozici ve svých materiálech.

V tuto chvíli avizuji, že v podrobné rozpravě rovněž načtu některé legislativně technické a jiné úpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa do obecné rozpravy. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. V tom případě asi není zájem o závěrečná slova.

Otevírám rozpravou podrobnou. S přednostním právem nejdříve pan zpravodaj a potom řádně přihlášený kolega Zemek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP