(10.20 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Ráda bych reagovala na námitku pana poslance Komárka ohledně snížení či nesnížení bezpečnosti silničního provozu v případě zákazu politické reklamy. Na českém a moravském venkově, pokud máte tu možnost po něm jezdit, vidíte řadu neobsazených billboardů a zadávání politické reklamy pak vytváří umělou poptávku. Tím chci říci, že pokud by tato poptávka nebyla, bylo by rozhodně těchto billboardů méně. Pokud je to jediná výhrada pana poslance Komárka vůči mému pozměňovacímu návrhu, tak jsem ráda a myslím, že ho snad dokážu přesvědčit pro to, aby hlasoval pro můj pozměňovací návrh.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Kovářové. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není tomu tak.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací i jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Jako první se do podrobné rozpravy přihlásil pan poslanec Chvojka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Jak jsem avizoval v obecné rozpravě, že budu podávat pozměňovací návrh, že se k němu přihlásím, tak tímto se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je v systému zaregistrován pod číslem 2250. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Chvojkovi. Dalším do podrobné rozpravy přihlášeným je pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládám pozměňovací návrhy k sněmovnímu tisku 363 o regulaci reklamy. Za prvé. V návrhu zákona se novelizační body 4, 6 a 15 vypouštějí. Za druhé. V § 5a odst. 3 nově zní: "Odst. 3. Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na vakcinační akce schválené Ministerstvem zdravotnictví."

Jenom k tomu zdůvodnění, podrobně jsem ho tady předčítal. Jenom zdůvodňuji, že se z toho zákona vypouštějí konkrétní léčivé přípravky. Čili zůstane tam výjimka na vakcinační akce schválené Ministerstvem zdravotnictví, ale nikoliv na konkrétní léčivé přípravky, tedy na konkrétní vakcíny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Dalším do podrobné rozpravy přihlášeným je pan poslanec Rostislav Vyzula. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který je v systému zaveden pod číslem 2267.

Krátce bych zdůvodnil jeho podání. V obecné rozpravě, která se týkala poslaneckého návrhu kolegů Plíška a Hegera, který se týkal také zákona o reklamě, a to hlavně vztahu mezi lékařem a farmaceutickou firmou, jsem zdůvodňoval tento pozměňovací návrh týkající se klamavé reklamy u neregistrovaných přípravků, tzv. potravinových doplňků, které vedou k tomu, že manipulují s lidmi, kteří se vyskytují v životně těžké situaci, v těžkém stresu, kdy například jsou diagnostikováni rakovinou, a dostává se jim do rukou návrh nebo reklama typu, že tento přípravek dokáže jejich rakovinu vyléčit nebo povzbudit imunitní systém atd. Vzhledem k tomu, že je to opravdu velmi zavádějící reklama, manipulující s lidmi, ohlupující je, tak jsem navrhl tento pozměňovací návrh, který upravuje stanoviska reklamy, která může být jen realizována. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vyzulovi. Dalším přihlášeným je pan poslanec Daniel Korte. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedající. Můj pozměňovací návrh ruší novelizační bod číslo 4, tj. vypuštění zákazu reklamy založené na podprahovém vnímání, a novelizační bod 6, týkající se zákazu reklamy skryté. Ačkoliv jsou to pouze tyto dva body, vynutila si tato změna další návaznosti a v odkazech další a další změny, takže celkem těch bodů v mém pozměňovacím návrhu je 34. Ale týkají se opravdu pouze těchto dvou. Nicméně až budeme hlasovat o třetím čtení, poukazuji na to, že se musí o mém návrhu hlasovat jako o celku.

Odůvodnění jsem podal v obecné rozpravě a hlásím se k tomuto pozměňovacímu návrhu, který je zanesen v systému pod číslem 2119. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kortemu. Poslední zatím přihlášenou v podrobné rozpravě je paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Ráda bych se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který je zanesen v systému pod číslem 2394.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Mám pozměňovací návrh ještě přímo v rozpravě, abychom měli možnost debatovat ve výboru o tom, co slíbil pan ministr. Takže přednesu pozměňovací návrh, který se bude týkat dvou novelizačních bodů. Jedná se o problematiku, o které jsme debatovali v obecné rozpravě, kterou jsem odůvodnil.

Za prvé, že bychom vypustili novelizační bod 18, který se týká povinnosti šiřitelů reklamy prověřovat legálnost podnikání těch, kteří si to zadávají v oblasti loterií. Návrh zní - původní novelizační bod 18 zní: V § 6b odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova "a za šíření reklamy na loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny, podle zvláštního právního předpisu". Takže navrhuji tento novelizační bod vypustit.

V souvislosti s tímto návrhem pak navrhuji upravit novelizační bod 45, který v této chvíli zní, že se doplňují dvě písmena o) a p). Písmeno o) zní: "šířit reklamu na loterie a jiné podobné hry nepovolené nebo neoznámené podle zvláštního předpisu nebo" a pak je to p). Takže v novém znění novelizačního bodu 45 bez písmene o) by znělo: "V § 8a odst. 1 se doplňuje písm. o), které zní: v rozporu s § 7a odst. 4 na výzvu orgánu dozoru a ve lhůtě jím stanovené nesdělí údaje o osobě, která u něj šíření reklamy objednala."

Na vysvětlení: Písmeno p) jsem jenom ocitoval ve stejném znění jako ve vládním návrhu, jenom jsem ho správně v abecedním pořádku přiřadil písmeno o), které navrhuji vyrušit. Považuji to i za nějaký návrh kompromisu do té rozpravy, která se povede ať už na garančním výboru, nebo v rámci třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Pokud se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. (Neměli zájem.)

Jestliže neeviduji žádný návrh na vrácení zákona ani zkrácení lhůty, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi. Předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní a pánové. Budeme pokračovat podle upraveného pořadu schůze, a to bodem číslo čtyři. Děkuji panu ministrovi Mládkovi, že je připraven.

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání,
průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí
států a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 380/ - druhé čtení

Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych plénu Poslanecké sněmovny předložil do druhého čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodem tohoto předložení je to, že v roce 2010 došlo k havárii ropné plošiny firmy British Petroleum v Mexickém zálivu. Jako reakci vytvořila Evropská komise směrnici, která sjednocuje v rámci Evropské unie bezpečnostní podmínky pro činnosti při těžbě ropy a zemního plynu v moři. Všechny členské státy mají povinnost implementovat tuto směrnici do svých národních legislativ. Pro Českou republiku jako vnitrozemský stát vyplývá ze směrnice jediná povinnost. V případě, že u společnosti registrované v České republice dojde při činnostech spojených s průzkumem a těžbou ropy a zemního plynu v moři k závažné havárii mimo teritorium členských zemí EU, bude tato společnost povinna na požádání Evropské komise zaslat prostřednictvím MPO o této závažné havárii informace. Ty budou následně ministerstvem odeslány do Bruselu.

V rámci novelizace původního zákona z roku 2000 byly provedeny některé technické úpravy jeho znění, aby byl uveden do souladu se současnou legislativou, zejména s novým správním řádem a občanským zákoníkem.

Děkuji za pozornost a prosím o podporu a propuštění návrhu zákona do třetího čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP