(10.00 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Česká republika provedla klíčovou výjimku směrnice 2001/83/ES zjevně odlišným způsobem. Zákon o regulaci reklamy neustanovuje výjimku reklamy neboli propagace vakcinačních akcí, ale výjimku reklamy, a tedy umožnění propagace vakcín používaných při vakcinačních akcích. Byl zcela zjevně zaměněn vlastní předmět této výjimky unijního práva. Reklama konkrétních vakcín, tzv. brandová reklama, vůči laické veřejnosti je nepřípustná a je zakázaná v mnoha členských státech Evropské unie, např. v Německu, v Rakousku, Francii, ve Finsku, Spojeném království. Je možné propagovat pouze vakcinační akce jako takové, tedy svým způsobem odborně vymezené a přesně určené státní populační očkovací projekty. V České republice probíhá místo schvalování vakcinačních akcí schvalování akcí na zcela konkrétní vakcíny, to podotýkám, a těmto akcím navíc explicitně nedává Ministerstvo zdravotnictví vůbec žádný odborný obsah, jenom časový interval.

Je dále vysoce významné, že reklama vakcín je ve velkém rozsahu klamavá. Velmi často totiž vyvolává v laických spotřebitelích dojem určitého účinku, který dosud vůbec nebyl vědecky prokázán. V reklamě jsou účelově zaměňovány tzv. dílčí výsledky za vlastní protektivní účinek vakcíny, což je v medicíně něco úplně jiného. Na toto poukázal zejména v roce 2010 vrchní zdravotní rada ve Francii, který označil reklamu na vakcínu Silgard na HPV viry za klamavou prostě proto, že silně naznačuje účinek ochrany před vznikem nádorového onemocnění karcinomu děložního hrdla u očkovaných dívek za dvacet až čtyřicet let, což ale nikdo nikdy zatím vědecky neprokázal, že se dvacet až čtyřicet let v naznačeném rozsahu vůbec stane. Zcela identický problém má veškerá reklama na relativně nové vakcíny podbízející účinnost u očkovaných osob na dlouhé období nebo i celoživotně. Vědecké důkazy takových tvrzení totiž neexistují, protože existovat v principu vůbec nemohou. Proto reklamní propagace vlastností konkrétních vakcín a jejich užitné hodnoty je ještě více kontroverzní a více konfliktní než u obvyklých léčiv na předpis, kde zůstává vůči široké veřejnosti generálně zakázaná.

V České republice jsou akutně podány dvě žaloby směřující proti samotné možnosti provádět reklamu vakcín vůči široké veřejnosti a proti nekonformnímu provedení práva EU ze strany České republiky. Proto upozorňuji na tento problém a předkládám návrh na změnu příslušného ustanovení, kdy původní znění § 5a v odst. 3 zní: Ustanovení odst. 2 se nevztahuje na humánní léčivé přípravky použité v rámci vakcinační akce schválené Ministerstvem zdravotnictví. Ve srovnání s předpisem Evropské unie by toto ustanovení mělo znít: Ustanovení odst. 2 se nevztahuje na vakcinační akce schválené Ministerstvem zdravotnictví. Tedy nejsou tam konkrétní léčivé přípravky, konkrétní vakcíny.

Dále se chci krátce dotknout ještě reklamy na podporu darování lidských tkání a buněk. Tento návrh zákona v § 5c říká, že reklama podporující darování lidských tkání nebo buněk za finanční odměnu nebo jiné srovnatelné výhody se zakazuje. Dále reklama týkající se potřeby nebo dostupnosti lidských tkání a buněk určených pro použití u člověka, která může sloužit k získání finančního zisku nebo jiných srovnatelných výhod, se zakazuje. Odstavcem 1 nebo 2 není dotčeno zajišťování informovanosti a zákaz inzerování a reklamy podle zákona upravujícího provádění transplantací. K tomu chci jenom dodat, že tento odstavec je obcházen tím, že je všude na veřejnosti reklama, akorát se pouze slovíčko darování za odměnu nahrazuje finanční kompenzací za darování. To si myslím, že to je naprosté obcházení tohoto paragrafu a že je nutná úprava i tohoto konkrétního paragrafu, kterou je nutno zpracovat a připravit tak, aby byl naplněn zřejmě záměr zákona, a nikoliv aby to vedlo k obcházení tohoto zákona.

To jsou moje připomínky a současně se hlásím i do podrobné rozpravy, kde se přihlásím k pozměňovacím návrhům. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Další přihlášenou je paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, jsem ráda, že předložený vládní návrh se věnuje i problematice volebních kampaní. Podle mého názoru ale nedostatečně. Neřeší totiž problém, který ve volebních kampaních představují velkoplošné reklamy, tedy především billboardy. Po diskusích s řadou kolegů jsem dospěla k závěru, že politické billboardy jsou přežitkem, se kterým bychom se mohli rozloučit. Ve svém pozměňovacím návrhu proto navrhuji zákaz jejich šíření v době od vyhlášení voleb do ukončení hlasování. Proč? Jednak mám za to, že dojde ke značné úspoře prostředků politických stran a hnutí, které pak bude možné vynaložit smysluplnějším způsobem, např. jejich směřováním na přípravu kvalitnějších koncepčních materiálů, na rozsáhlejší a hlubší spolupráci s experty či na jiné žádoucí aktivity. Dále jsem přesvědčena o tom, že zákaz politických billboardů se pozitivně projeví v charakteru veřejného prostoru, který v současnosti billboardy doslova hyzdí, a to často nejen před volbami, ale i řadu měsíců po volbách. V neposlední řadě schválení tohoto pozměňovacího návrhu přispěje k bezpečnosti silničního provozu.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, předložený návrh je výrazem mého přesvědčení, že rozhodující roli v politické soutěži by měla sehrávat zejména kvalita myšlenek a propracovanost programových dokumentů než to, jak milý a přesvědčivý úsměv na jak velkém počtu billboardů jsou kandidáti schopni vykouzlit. Ke svému pozměňovacímu návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Kovářové. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych chtěl poprosit pana ministra, jestli by mi mohl odpovědět na otázku, kterou jsem vznesl ještě v obecné rozpravě, abych případně mohl zareagovat v té podrobné: Jakým způsobem si navrhovatel představuje, že šiřitelé reklamy budou zkoumat otázku povolení a legálnosti reklamy na loterie, jak jsem o tom mluvil v § 6. Protože já se opravdu domnívám, že není v jejich možnostech tohle opravdu zodpovědně prozkoumat. Možná nemám dostatek informací. Tak bych prosil pana ministra, jestli by mohl na tu otázku odpovědět, jak si představuje stát, že tuhle zodpovědnost - protože to jsou úkoly, které šiřitelé reklamy musí plnit a jsou pod sankcí - jakými nástroji a z jakých zdrojů oni mohou vycházet, aby tu případně nelegální reklamu - a já s tím souhlasím, že nelegální reklamy se mají potírat - mohli zjistit, aby nebyli sankcionováni za něco, co nebyli schopni dohledat či ovlivnit. Děkuji, pane ministře.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan ministr. Prosím, pane ministře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP