(9.40 hodin)

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych přednesla svou zpravodajskou zprávu ke sněmovnímu tisku 404 k novele zákona o veřejných dražbách. Účel předkládané právní úpravy, jak už zmínil pan předkladatel, je ten, že dne 1. 12. 2014 vstoupil v účinnost zákon, který mění některé zákony v oblasti finančního trhu, a v druhé části tohoto zákona došlo ke změně zákona o omezení plateb v hotovosti a o správě daní a poplatků. Od tohoto data se nesmí platby vyšší než 270 tisíc korun provádět bezhotovostně, což způsobuje problém se zákonem o veřejných dražbách. Jak už zmínil pan předkladatel, zákon o veřejných dražbách říká, že přijímání hotovosti nemůže být omezeno. Novela zákona o veřejných dražbách jednoduchým způsobem sjednocuje výši hotovostního limitu a zároveň jej nastavuje tak, že se vždy bude pružně podřizovat zákonu o omezení plateb v hotovosti.

Jak už zmínil pan předsedající, vláda návrh novely projednala a vyslovila s návrhem zákona souhlas. K předložené novele z pohledu zpravodaje nemám zásadní připomínky a ztotožňuji se s navrhovateli vyslovit souhlas s navrhovanou právní úpravou již v prvním čtení v souladu s ustanovením § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně a požádám vás, abyste zaujala místo u stolku zpravodajů. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho neeviduji. Jestli je tomu tak, v tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda pan navrhovatel nebo paní zpravodajka chce mít závěrečné slovo. Není tomu tak, dobře.

Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 404 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.

Je to hlasování s pořadovým číslem 172, přihlášeno 162 poslanců, pro návrh 128, proti 3. Konstatuji, že jsme vyslovili s návrhem souhlas již v prvém čtení.

 

Tím projednávání tohoto bodu končí. Já vám děkuji, jak panu předkladateli, tak paní zpravodajce. Přistoupíme k dalšímu bodu. Ještě přečtu jednu omluvenku. Dnes se omlouvá z jednání pan poslanec Karel Černý ze zdravotních důvodů.

 

Zahajuji další bod a tím je bod číslo 22. Jedná se o

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné
tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
/sněmovní tisk 444/ - prvé čtení

Tento bod byl přerušen 29. 4. v obecné rozpravě a padl zde návrh na zamítnutí od pana poslance Laudáta. Vracíme se tedy do obecné rozpravy.

Otevírám obecnou rozpravu a vidím, že jsou dvě přihlášky. První je tedy pan poslanec Herbert Pavera, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. S přednostním právem se hlásí, omlouvám se, pan předseda Stanjura. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Toto vystoupení bude velmi krátké, určitě, kolegové, kteří jsou přihlášeni. Pan premiér se nemohl zúčastnit části projednávání v prvém čtení, my jsme to respektovali, nicméně já jsem tam položil několik otázek, tak jsem se pana premiéra chtěl zeptat, jestli k němu doputoval záznam té debaty a zda na ty otázky bude odpovídat, nebo je mám dneska pokládat znova. Což není žádný problém, protože to přece jen už je asi tři týdny nebo možná déle než tři týdny, kdy se vedla ta debata. Nejsem si jist. Takže pokud už jsou připraveny ty otázky, tak je nebudu opakovat, jinak se přihlásím potom někdy v pořadí a položím je znova. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Ještě eviduji, že při zařazení tohoto bodu bylo nahlášeno několik faktických poznámek, tak se chci zeptat, zda žádost o tyto faktické poznámky k tomuto projednávání platí, protože v době přerušení byly položeny. První faktickou poznámku měl přihlášenou pan Miroslav Kalousek z předchozího jednání, když byl bod přerušen. Táži se, jestli si ji vezmete. A po něm pan poslanec Kučera. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, já se omlouvám, ale já už se vážně nepamatuji, kdo mluvil přede mnou, takže mi nezbývá nic jiného, než svoji připomínku stáhnout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další je pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou - ten ji stahuje. Pan poslanec Zbyněk Stanjura s faktickou - také ji stahujete. A pan poslanec Ivan Pilný - také ji stahuje. V tom případě s přednostním právem vystoupí pan předseda Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, my jsme v tom minulém bodu zřejmě nedocílili toho, co jsme docílit chtěli. My jsme si odhlasovali, že souhlasíme s projednáváním bodu v režimu § 90, a pak jsme měli v tom projednávání pokračovat. My jsme přešli k dalšímu bodu, čili fakticky jsme ve stavu, kdy ten předchozí návrh kolegy Volného a dalších nebyl schválen. Tak já to tady konstatuji a bude na Sněmovně, jestli se vrátíme do toho bodu a budeme pokračovat v projednávání a odsouhlasíme ho, anebo ne, ale potom tedy konstatuji, že jsme ho neschválili. Takže můj návrh je, pokud by Sněmovna souhlasila, že bychom se k tomu bodu vrátili, tento bod přerušili a potom pokračovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za upozornění. Jedná se o procedurální návrh. To znamená dávám návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do doby schválení bodu č. 59.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl přednesen. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 173, přihlášeno 163 poslankyň a poslanců, pro návrh 130, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji projednávání tohoto bodu vracím se zpátky k bodu číslo 59, přičemž musíme odsouhlasit... Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, já se omlouvám, ale takhle jednoduché to není. Vy jste ten bod ukončil. Ano, přerušili jsme bod významná tržní síla, ale pokud chcete pokračovat v bodě, který navrhovali kolegové a který byl poměrně konfliktní, tak podle mě musí Sněmovna zařadit nový bod. Nejprve konstatovat, že nastaly mimořádné okolnosti, což zřejmě nastaly, já v tom nevidím problém díky tomu, že došlo k nedorozumění, a pak se musí hlasovat o zařazení nového bodu a pak můžete otevřít znova rozpravu. Takhle jednoduše to prostě nejde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano. Pan předseda Sklenák ještě s přednostním právem.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já si myslím, že nejjednodušší a nejefektivnější bude, pokud se sejdou předsedové klubů a poradí se o dalším postupu, a za tímto účelem si dovoluji vzít deset minut přestávku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. Přerušuji jednání do 9.58 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 9.48 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP