(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Teď nemohu dát nikomu jinému slovo, než těm, kteří mají přednostní právo. Já jsem tolerance sama, pane místopředsedo poslaneckého klubu sociální demokracie. Prosím, Antonín Seďa, když odešel pan kolega Sklenák. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo, nebudu zdržovat. Jenom jsem chtěl podat informaci, že byl pan premiér pozván na sněm Svazu měst a obcí ČR. Děkuji. (Hlasy vpravo: To jsme byli všichni!)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, informace asi dobře známá všem, kteří tady sedí a měli stejnou pozvánku. Pan předseda klubu ODS. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já tedy nevím, kdo koupil tu zebru do olomoucké ZOO, jestli Svaz měst a obcí, nebo někdo jiný. Ale pan premiér se podle vládního webu dneska v 16.45 účastní křtu zebry v ZOO Olomouc. (Smích, potlesk vpravo.) Nechte si ty výmluvy pro někoho jiného. Podívejte se na web. My čteme web vlády. Vy asi ne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Doufám, že jsme vyčerpali mezi body všechny ty, kteří s přednostním právem chtěli hovořit. Nyní se dostaneme k bodu 74. To je vynikající, protože jde o

74.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech,
která byla podepsána v Monaku dne 31. července 2014
/sněmovní tisk 318/ - prvé čtení

Místo ministra financí a místopředsedy vlády Andreje Babiše tradičně paní kolegyně Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj, to uvede z pověření vlády. Požádal bych kolegu Pavla Šrámka, který je zpravodajem pro první čtení a nemůžu ho jen tak nahradit jako ve druhém čtení, aby se připravil.

Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych tímto odůvodnila vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech. Za Českou republiku ji podepsala velvyslankyně ČR paní Marie Chatardová, za vládu Monackého knížectví ministr zahraničních věcí pan José Badia.

Ministerstvo financí od roku 2010 sjednává ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím s jurisdikcemi s preferenčním daňovým režimem dohody o výměně informací pro daňové účely. Prozatím tato jednání vyústila v 15 konečných návrhů textů, které následně procházejí legislativním procesem vedoucím k ratifikaci panem prezidentem. V platnost vstoupilo již 8 dohod, které jsou vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv.

Sjednání této dohody probíhá na základě vzorového návrhu směrnice pro expertní jednání o dohodách o výměně informací. Navrhovaná dohoda plně vyhovuje standardům OECD pro mezinárodní výměnu daňových informací. Předmětem dohody jsou vybrané daně, na kterých se smluvní strany dohodly při expertním vyjednávání. Informace poskytnuté na základě této dohody podléhají daňové mlčenlivosti.

Uzavřením této dohody získá ČR možnost dožádání příslušného orgánu smluvního státu o informace, které jsou významné pro zjištění stanovení a zabezpečení úhrady daní, popř. k vyšetřování nebo trestnímu stíhání daňových trestných činů. Nicméně vzhledem k právním omezením daným tuzemským právním řádem nezahrnuje spolupráci při získávání důkazů, která je v trestních věcech vyhrazena justičním orgánům.

Od uplatňování dohody lze očekávat možnost českých daňových správců doměřit daň, který by českými daňovými rezidenty nebyla odvedena, a také zvýšení daňové disciplíny tuzemských rezidentů do budoucna.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni Karle Šlechtové za úvodní slovo k této ratifikaci a požádal bych Pavla Šrámka, zpravodaje pro prvé čtení k tomuto tisku, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Nebudu opakovat slova paní ministryně, která bravurně zastoupila pana ministra financí. Dodám jen, že uzavření dohody je v zájmu České republiky, a to vzhledem k významnému přínosu spočívajícím v získání dalšího účinného nástroje pro daňovou správu. Jedná se zejména o možnost prověřit, zda příjem nebo majetek českých daňových subjektů byl řádně zdaněn. Informace získané na základě této dohody mohou být také využity v rámci odhalování daňové trestné činnosti.

Navrhuji tento tisk postoupit do druhého čtení k projednání zahraničnímu výboru Sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Protože nepadl žádný návrh do obecné rozpravy, budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

O přikázání tedy rozhodneme v hlasování 165, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání tisku 318 zahraničnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 165 z přítomných 137 pro 121, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu a lhůta k projednání je podle zákona o jednacím řádu.

 

Končím bod 74, a protože mám jak předkladatele, tak zpravodaje na svých místech, mohu zahájit bod 75 a pokusím se ho projednat do polední přestávky. Tím je

75.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o převádění a sdílení příspěvků
do jednotného fondu pro řešení krizí, podepsaná v Bruselu dne 21. května 2014
/sněmovní tisk 324/ - prvé čtení

Z pověření vlády namísto ministra financí a místopředsedy vlády Andreje Babiše předloží tento návrh paní kolegyně Karla Šlechtová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, ráda bych vám stručně představila -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, přeruším vás. prosím sněmovnu o klid. Nejde úplně o běžnou záležitost, jde o krizovou záležitost, tak prosím, abyste tomu věnovali pozornost. Pokračujte, paní ministryně.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Děkuji. Ráda bych vám stručně představila mezivládní dohodu označovanou jako IGA, která doplňuje nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí, označovaném jako SRM. Jde o jednu z klíčových součástí vznikající bankovní unie. Tato dohoda doplňuje text nařízení a řeší některé otázky související zejména s ustavením jednotného fondu pro řešení krizí.

Co se týče obsahu této dohody, jde především o to, jakým způsobem se budou postupně slučovat národní fondy pro řešení krizí ve státech patřících do bankovní unie. Dále je zajištěno, aby státy stojící mimo bankovní unii nemusely prostřednictvím rozpočtu Evropské unie hradit případné náklady rozhodnutí, na kterých se nebudou podílet.

Na základě pověření ministerského předsedy a prezidenta republiky tuto dohodu za Českou republiku podepsal velvyslanec a stálý představitel ČR při EU pan Martin Povejšil, a to s procedurální výhradou ratifikace. Dohodu podepsaly všechny členské státy EU kromě Spojeného království a Švédska.

Česká republika se účastnila mezivládní konference k této dohodě na základě usnesení výboru pro Evropskou unii ze dne 2. ledna 2014 v pozici vyjednávací strany, tzn. členského státu EU, který zvažuje, zda se stane smluvní stranou. Česká delegace na konferenci vyjednala pro Českou republiku rovnocenné podmínky a doporučila ke smlouvě přistoupit. Pro ČR jako členský stát mimo eurozónu z podpisu, resp. uzavření této dohody, nevyplývají v tuto chvíli žádné povinnosti, neboť její účinnost je odložena, dokud se ČR nestane členem bankovní unie.

Signatáři této dohody se ve svém prohlášení zavázali, že budou usilovat o včasné dokončení procesu ratifikace této dohody v souladu s požadavky svých příslušných vnitrostátních právních předpisů, aby se umožnilo plné fungování k 1. lednu 2016. Tato dohoda již byla v listopadu loňského roku projednána rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny, a dále byl v prosinci loňského roku udělen souhlas s ratifikací Senátem. S ohledem na takto pokročilý stav projednávání žádáme o zkrácení lhůty k projednání ve výborech na 30 dnů.

Vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, žádám vás jménem vlády o podporu této dohody tak, aby po jejím schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR mohla být ratifikace dokončena. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni a ještě nechám přednést zpravodajskou zprávu. Vzhledem k tomu, že mám přihlášené do rozpravy pana poslance Zbyňka Stanjuru, paní kolegyni Fischerovou atd., přeruším tento bod před zahájením obecné rozpravy vzhledem k tomu, že jsem upozorněn na to, že v průběhu polední přestávky ostatní mají už sjednaná nějaká jednání.

Takže pane zpravodaji, prosím, předneste zpravodajskou zprávu, abychom měli alespoň tuto část projednávání ukončenou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP