(12.30 hodin)

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážené dámy a pánové, vážený pane předsedající, omlouváme se trošku za zpoždění. Museli jsme nahradit kolegu Pletichu.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na 20. schůzi dne 26. února 2015 přijal toto usnesení, a sice doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Úmluvy o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni ze dne 5. února 1992, podepsané za Českou republiku dne 7. června 2000, s tím, že při uložení ratifikační listiny bude učiněno následující prohlášení: Česká republika si vyhrazuje podle článku 1 odstavec 1 Úmluvy o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni ze dne 5. února 1992 právo neaplikovat ustanovení kapitol B a C uvedené úmluvy.

Za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, a pověřil předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny.

Tolik usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Petrů za jeho zpravodajskou zprávu. Nyní žádám pana poslance Martina Plíška za výbor ústavněprávní, aby nás seznámil s jednáním výboru. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, také ústavněprávní výbor projednal ratifikaci této úmluvy a na své 28. schůzi 18. března tohoto roku přijal usnesení, ve kterém ústavněprávní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Úmluvy o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni ze dne 5. února 1992, podepsané za Českou republiku dne 7. června 2000, s tím, že při uložení ratifikační listiny bude učiněno následující prohlášení:

Česká republika si vyhrazuje podle článku 1 odstavce 1 Úmluvy o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni ze dne 5. února 1992 právo neaplikovat ustanovení kapitol B a C uvedené úmluvy.

Za druhé ústavněprávní výbor pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny.

Za třetí ústavněprávní výbor zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi ústavněprávního výboru.

Takže tolik usnesení ústavněprávního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. To byly zpravodajské zprávy. Otevírám rozpravu ve druhém čtení. Do ní se hlásí pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás požádal o to, abychom, tak jak ten návrh zní, jej podpořili právě tak, jak byl už přednesen zpravodajem ústavněprávního výboru, a abychom v rámci schválení ratifikace této úmluvy neaplikovali ustanovení kapitol B a C, a to přesto, že řada z vás - možná všichni, možná jen členové příslušných výborů - byla oslovena mimo jiné veřejnou ochránkyní práv, která se zasazovala o to, abychom úmluvu schválili jako celek, abychom si žádnou výhradu v této věci nestanovili.

Chtěl bych říct, že pokud bychom úmluvu schválili bez výhrad, tedy bez té výhrady ke kapitole B a C, a schválili všechny tři části, pak by to znamenalo především to, že by každý cizinec, tedy ne občan České republiky, člověk bez státní příslušnosti České republiky, měl právo v komunálních volbách nejen kandidovat, ale i hlasovat. Myslím si, že to není správné. Jsem přesvědčen, že ti lidé, kteří tady trvale žijí a chtějí se podílet na formování místního zastupitelstva, na tom, kdo je starosta, případně chtějí kandidovat nebo volit, by měli být občany České republiky, měli by se ucházet o občanství České republiky.

Myslím, že postačí úprava, která už dnes pramení z našich mezinárodních závazků, že toto právo kandidovat a volit mají ti, kteří nemají občanství České republiky, mají tady trvalý pobyt a jsou občany Evropské unie. Myslím si, že neobčané Evropské unie by toto právo získat neměli, a proto je potřeba, abychom tedy schválili výhradu ke zmíněným dvěma bodům, tedy B a C.

To je stručně obsah toho, o čem hlasujeme a proč si ústavněprávní výbor dovolil vám doporučit, abychom neaplikovali tyto dvě části úmluvy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji předsedovi ústavněprávního výboru Jeronýmu Tejcovi. Další je přihlášen pan kolega Šarapatka. Prosím, pane poslanče, máte slovo v rozpravě.

 

Poslanec Milan Šarapatka: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, vážení kolegové, chtěl jsem se k tomu jenom krátce vyjádřit. Domnívám se, že volební právo, právo účastnit se politického života, je jedním ze základních politických práv a jako takové by mělo patřit občanům. A nelze zcela srovnávat občany Evropské unie, kde už to kvazi, když prostě to není federace, ale to občanství začíná být nějakým způsobem spojené, tak pro ostatní občany by to podle mého názoru nemělo platit a ta politická práva by měla patřit občanům. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Šarapatkovi. V rozpravě tedy pan kolega předseda výboru pro evropské záležitosti, pan kolega Benešík. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Já už jsem tady na tohle téma jednou vystupoval. Chtěl bych velmi silně zdůraznit, že tato záležitost se netýká Evropské unie, že Rada Evropy není organizací nebo institucí Evropské unie. A pokud jde o pasivní či aktivní volební právo občanů Evropské unie v jiných než domovských státech, tak se to týká pouze a jenom komunálních voleb a voleb do Evropského parlamentu. Samozřejmě naši občané mají tu samou možnost. Takže pokud je tady někdo, kdo by se chtěl stát například starostou Londýna nebo Paříže, máme tu možnost. Nicméně v Národní radě Francouzské republiky rozhodně bez občanství neusednete. A takhle to platí všude. To jenom na vysvětlení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní kolega Koubek - ne, odhlásil se. Vidím pana poslance Zahradníka a potom pana poslance Okamuru. Pan poslanec Jan Zahradník. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, chtěl bych se vyjádřit k tomu, co říkal pan kolega Tejc, a podpořit výhradu vůči kapitolám B a C, ale zároveň bych chtěl upozornit i na určitá úskalí, která v sobě možná skrývá kapitola A dávající možnost cizincům vstupovat do všech možných sdružení.

Sněmovna schválila zákon o posuzování vlivu na životní prostředí, který dává obrovské právo všem možným sdružením, která disponují buďto historií, nebo disponují podpisy. A tady prostě je možné, že by ta jejich síla mohla být zvýšena ještě tím, že by se do těch procesů mohli zapojit tady v Čechách usídlení cizinci, byť třeba jenom formálně, byť třeba jenom proto, aby tu kohortu dvou set podpisů mohli aktivisté snáze dosáhnout. Čili je třeba se zamyslet i nad určitými ustanoveními, která v sobě skrývá i ta kapitola A. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Tomio Okamura v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi také krátce se vyjádřit k tomu návrhu. Mluvím tady o tom už od loňského roku. Je potřeba skutečně absolutně a definitivně odmítnout to, aby cizí státní občané ze třetích zemí mimo Evropskou unii měli u nás volební právo. Tyto trendy je potřeba okamžitě zastavit. To znamená, je potřeba podpořit samozřejmě výhradu k návrhu úmluvy o účasti cizinců na veřejném životě, ale i do budoucna i vzhledem k tomu, že vládní poslanci v Evropském parlamentu, byli to europoslanci ČSSD Poc, Poche, Sehnalová a Keller, byli to europoslanci KDU-ČSL Zdechovský, Šojdrová a Svoboda, hlasovali pro ustanovení kvót pro imigranty do České republiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP