(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou a po něm pan zpravodaj Schwarz s faktickou poznámkou.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já skutečně vyzývám kolegy z ANO, aby znova zvážili to, že by se projednávání nikoliv v kuloárech, ale tady přímo - rádi tady určitě uvidíme paní primátorku, tak aby se dostavila a případně odpověděla na dotazy apod. Takhle skutečně mně to nepřijde fér - vůči ní, ale i vůči hlavnímu městu Praze. Svým konáním tady fakticky podsouváte, že se bojíte ji sem pozvat. My ne a já bych ji tady rád viděl.

Nicméně domnívám se, a chci s kolegy z hnutí ANO tuto záležitost konzultovat a připravit předem na dotazy, které tady budu klásti, a do té doby vám dávám procedurální návrh, aby teď hned se hlasovalo o návrhu, který tady přednesl ctěný pan místopředseda Filip. Aby se teď hlasovalo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Já jsem nepochopil teď...

 

Poslanec František Laudát: Aby se o tom návrhu hlasovalo teď bezprostředně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Teď. Takže dáváte procedurální návrh?

 

Poslanec František Laudát: To znamená, je to návrh, aby bylo projednávání tohoto bodu přerušeno do doby, než bude zvolen předseda komise 47 a komise začne fungovat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Je to procedurální návrh. Eviduji žádost o vaše odhlášení, takže vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami. Táži se, zda je všem srozumitelné, o čem budeme hlasovat, nebo to mám zopakovat? (Netřeba.)

 

V tom případě dávám hlasovat a táži se, kdo je pro takto přednesený návrh. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 156, přihlášených poslankyň a poslanců je 136, pro návrh 105, proti 28. (Potlesk poslanců zejména ODS a TOP 09.)

Konstatuji, že návrh byl přijat, a já tedy přerušuji projednávání tohoto bodu tak, jak zněl návrh usnesení - do zvolení předsedy vyšetřovací komise k dálnici D47.

 

Budeme pokračovat v dalším bodu, který je na programu, a tím je

134.
Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv
politických stran a politických hnutí za rok 2014
/sněmovní dokument 2361/

Prosím zpravodaje kontrolního výboru pana poslance Vladimíra Koníčka, aby předložený sněmovní dokument uvedl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, kontrolní výbor se opakovaně zabýval kontrolou výročních finančních zpráv a na své poslední schůzi dne 19. května 2015 přijal své usnesení číslo 116, které máte k dispozici jako sněmovní dokument 2361. V tomto usnesení kontrolní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna:

I. konstatuje, že výroční finanční zprávy za rok 2014 předložené následujícími politickými stranami a politickými hnutími podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění jsou úplné. Následuje seznam 129 politických strana hnutí.

II. žádá vládu, aby podle § 14 zákona č. 424/1991 Sb., podala návrh k Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti politických stran a politických hnutí, jejichž činnost je v rozporu s § 17 až § 19 zákona č. 424/1991 Sb., neboť své výroční finanční zprávy za rok 2014:

a) předložily neúplné - a následuje seznam 20 politických stran a hnutí;

b) nepředložily - následuje seznam 69 politických stran a hnutí.

III. žádá vládu, aby podle § 13 odst. 6 zák. č. 424/1991 Sb., podala návrh k Nejvyššímu správnímu soudu na zrušení politických stran a politických hnutí, jejichž činnost již byla pozastavena a politické strany a politická hnutí své výroční finanční zprávy za rok 2014 nepředložily. Následuje seznam 12 politických stran a hnutí.

IV. konstatuje, že následující politické strany a politická hnutí, které jsou navrženy na zrušení (návrh výmazu nebyl dosud předložen) a nebo jsou v likvidaci, v konkursu, v insolvenčním řízení, výroční finanční zprávy za rok 2014:

a) předložily neúplné - 1 politická strana;

b) nepředložily - 19 politických stran a hnutí.

V. žádá vládu, aby nejpozději do 30. 9. 2015 projednala výše uvedené návrhy k Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění předmětných politických stran a politických hnutí;

VI. konstatuje, že údaje uvedené ve výroční finanční zprávě strany a hnutí nejsou doloženy podle § 18 odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb., u těchto politických stran a hnutí - a následuje seznam 7 politických stran a hnutí.

VII. pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny, aby:

1. v souladu s § 19a odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb., seznámil s bodem VI. tohoto usnesení příslušné finanční úřady,

2. v souladu s § 20a odst. 4 zákona č. 424/1991 Sb., do 7. 6. 2015 s tímto usnesením seznámil Ministerstvo financí,

3. s tímto usnesením seznámil Ministerstvo vnitra.

Tolik doporučení Poslanecké sněmovně z kontrolního výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane zpravodaji, a zahajuji všeobecnou rozpravu k tomuto bodu. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, budu mít krátké vystoupení a pak návrhy usnesení pro pana předsedu vlády.

S navrženým usnesením předsedy kontrolního výboru není žádný problém, to si myslím, že je bezproblémové a že to můžeme podpořit. Nicméně při studiu výročních zpráv, a chci říct parlamentních stran, jsem se setkal s novinkou, která zatím tady nebyla. Hnutí ANO ve svých příjmech identifikovalo, když to řeknu takhle, expertní práce pro členy poslaneckého klubu v celkové výši 4 miliony a nějaké drobné. Je to novinka. Myslím si, že je to možné, i když je to nezvyklé. Nicméně pokud politická strana dělá něco mimo svoji hlavní činnost, tak je to tzv. vedlejší činnost a z toho se platí daně. Například když politická strana vlastní dům, pronajímá ho, tak z nájemného platí daň z příjmů právnických osob ve výši 19 %. Já si nejsem jist, že fakturovat poslancům expertní služby je hlavní činnost politické strany. Ale nejsem ten, který by to měl rozhodovat. Pokud by to byla komerční činnost, tak je to třeba zdanit jako vedlejší činnost a v tom případě by hnutí ANO nezaplatilo 19procentní daň právnických osob. Mnozí členové hnutí ANO se zlobí, když říkáme ANO a Agrofert, někdy tomu i rozumím, nicméně účetnictví hnutí ANO podle výroční zprávy vede firma Agrofert a všechny účetní doklady politického hnutí ANO 2011 jsou uloženy v sídle hnutí Agrofert. Pokud by totiž byla pravda a ten postup by odpovídal daňovým zákonům, tak by to mohla být podpora i pro ostatní politické strany, které zatím takový postup nezvolily, protože se oprávněně domnívaly, že by to mohla být komerční činnost, která nesouvisí s hlavní činností politické strany, a musely by z toho platit daň z příjmů.

Takže návrh usnesení je, že Poslanecká sněmovna žádá předsedu vlády, aby požádal Finanční správu o posouzení, zda platba expertného členům Parlamentu ČR, ať už poslancům, či senátorům, je součástí hlavní činnosti politických stran a nepodléhá zákonu o dani z příjmů právnických osob. Věřím, že to podpoříte všichni, protože je to inovátorský postup těch, kteří říkali, jak budou šetřit veřejné prostředky. Přitom to docela pěkně čerpají tou fakturací. Já si myslím, že to možné je, opravdu, i když je to nezvyklé. Ale já si myslím, že to mělo být zdaněno a že hnutí ANO nezaplatilo 600 tisíc korun daň z příjmu právnických osob. Děkuji. (Potlesk z lavic ODS.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP