(11.50 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Nebude-li notifikován a schválen dle notifikace nový zákon, ocitá se Česká republika k 1. 7. 2015 ve velmi nekomfortním režimu nepovolené veřejné podpory, čímž se jednak chová jako nespolehlivý partner s nerespektem k právu EU, za druhé tím riskuje poměrně značné následky jako každá země, která svým právním řádem připouští nepovolenou veřejnou podporu na svém území. Bylo by tedy tristní, kdyby zejména ti, kteří se v otázce biopaliv odvolávají stále na směrnice a právo EU, teď odmítali sladit český právní řád s pravidly EU a nechtěli ukončit daňovou podporu čistých biopaliv k 30. 6., neboť to je termín, dokdy je program notifikován a dokdy je nám veřejná podpora povolena. Respektuji, že s tím někdo nebude chtít souhlasit, ale pak přebírá plnou odpovědnost za to, že od 1. 7. ČR nebude plnit své smluvní závazky s EU.

Druhá část návrhu, který se týká biopaliv, je... Pardon, na tuto problematiku sladění českého právního řádu s pravidly EU reaguje jeden text předložený dvakrát, dvěma poslanci - poslancem Raisem a poslancem Kalouskem, který k rozhodnému datu 30. 6. ukončuje daňovou podporu čistých biopaliv.

Pak je tam ještě jeden pozměňovací návrh, podle mého názoru velmi důležitý, méně důležitý, když návrh poslance Raise/Kalouska projde, více důležitý, když neprojde, a to je odpověď na otázku, jakému biopalivu tady chceme poskytnout veřejnou podporu. Vedli jsme mnoho sofistikovaných diskusí, jestli paliva druhé či třetí generace jsou, nebo nejsou dostupná, jak moc jsou dostupná, jestli to jsou chiméry, lži nebo něco jiného, ale upřímně řečeno to může rozhodnout jenom trh. A trh to může rozhodnout jedině tehdy, pokud tomu jednomu jedinému biopalivu nebude poskytována exkluzivní veřejná podpora a těm ostatním ne. V našem právním řádu totiž veřejná podpora daňové úlevy je poskytována pouze metylesteru řepkového oleje, čímž logicky jsou demotivováni všichni, ať už reální, nebo potenciální producenti jiných biopaliv, protože nemají šanci konkurovat. Jenom řepka má veřejnou podporu, všechno ostatní nic jiného. A můj návrh pod písmenem B neříká nic jiného, nechť mají srovnatelnou veřejnou podporu všichni, pak je to férová soutěž. Je-li řepka v konkurenci nejlepší, tak to bude dál ta řepka, ale když to řepka nebude, tak to bude něco jiného.

Má to samozřejmě význam, že se dominantní výrobce produktů z řepky dostává pod konkurenční tlak, a tím, že se dostává pod konkurenční tlak, tak si také nemůže diktovat ceny tak svobodně, jak si diktuje. To je jeden důvod. Druhý důvod... (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane zpravodaji, já požádám kolegy a kolegyně o ztišení, protože skutečně není slyšet, co zde přednášíte. Opakovaně vás tedy žádám, abyste se ztišili, aby zde byl klid na projednávané téma. Děkuji vám.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já to chápu, jde jenom o devět miliard. Kdyby šlo o dva miliony někam na chodník, tak je ticho jako v hrobě, ale devět miliard si většina z nás ani neumí představit a někteří z nás nechtějí slyšet, že pět z těchto devíti miliard jde ku prospěchu odbytu výrobků prvního místopředsedy vlády, což je naprosto bezprecedentní situace kdekoliv v civilizovaném světě. Takže prostě ten hluk tady logicky být musí. Nicméně i hluk se dá někdy překřičet v tom obrovském bezčasí.

Myslím si, že jsem tedy okomentoval důvody. Jsou nejenom ekonomické, jsou nejenom etické, ale především s ohledem na datum 30. 6. jsou také nezbytné pro případ, že by vládní koalice chtěla svou příslušnost k EU hlásit nejenom verbálně, ale také faktickými skutky. Pro ten případ není možné ocitnout se k 1. 7. 2015 v režimu nepovolené veřejné podpory. Pro ten případ není možné po 30. 6. prodlužovat daňovou úlevu čistých biopaliv.

Děkuji. (Potlesk poslanců klubu TOP 09 a Starostové.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se, zda ještě někdo další se hlásí do rozpravy. Zatím nikoho neeviduji. Skutečně není tomu tak, v tom případě rozpravu končím. Táži se, zda si chce vzít závěrečné slovo pan navrhovatel. Ne. Pan zpravodaj? Také ne. V tom případě pokročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích a poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte, abych vám navrhl proceduru, a omlouvám se kolegům z rozpočtového výboru, že se dopustím jisté odchylky oproti proceduře, kterou schválil rozpočtový výbor. Jsme totiž v situaci, a byli jsme v té situaci i na rozpočtovém výboru, kde ono ukončení daňové podpory biopaliv navrhli dva poslanci, poslanec Rais a poslanec Kalousek, a to naprosto stejným textem včetně uvozovek a interpunkce. Nejedná se tedy fakticky o dva pozměňovací návrhy, jedná se o jeden. Podepsali ho dva různí poslanci. Přesto vznikla na rozpočtovém výboru poměrně emotivní diskuse, který pozměňovací návrh by měl mít přednost. Já jsem jaksi hájil právo priority, že jsem ho předložil podstatně dříve, a poslanci ANO měli pocit, že prioritu by měl mít vládní poslanec. Rozpočtový výbor nakonec rozhodl, že se má hlasovat nejprve o mém pozměňovacím návrhu, mě to pak večer a následující dny bylo velmi líto. Já jsem se prostě nechal strhnout ve víru diskuse a hájil jsem něco jako prioritu. Neuvědomil jsem si, že běžnou slušností zpravodaje by mělo být dát přednost staršímu kolegovi a nabídnout mu to. A proto s omluvou za tento krátký výpadek nezdvořilosti si vám dovoluji navrhnout, abychom nejprve hlasovali o pozměňovacích návrzích pod písmenem C pana poslance Raise, odděleně o pozměňovacím návrhu C1 arabská 7, protože ten s těmi biopalivy nemá nic společného, a to je také jediný pozměňovací návrh, který rozpočtový výbor doporučil, zbytek textu je zcela totožný s textem, který jsem napsal já. To znamená, ať už bude, nebo nebude přijat návrh pana poslance Raise, můj návrh pod písmenem A bude nehlasovatelný, protože Sněmovna nemůže hlasovat o stejné věci dvakrát.

Poté bychom hlasovali o mém návrhu pod písmenem B, to je ta otázka, jestli si přejeme, nebo nepřejeme jednomu oligarchovi s monotematickou linkou ponechat exkluzivitu veřejné podpory, anebo zda do soutěže chceme pustit i někoho jiného. A poté co bychom odsouhlasili nebo neodsouhlasili tento návrh, bychom postupně hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem D pana poslance Adama, E pana poslance Pavery - omlouvám se, pouze za předpokladu, že by nebyly přijaty pozměňovací návrhy pana poslance Raise, protože jinak je to nehlasovatelné - a pana poslance Karla Fiedlera. Tím bychom zatroubili závěrečné fanfáry a hlasovali o zákonu jako o celku. Dovoluji si proto navrhnout tuto proceduru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Každopádně v předchozí navržené proceduře je ještě pozměňovací návrh pod písmenem F, který jste nezmínil.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, omlouvám se. Ten jsem přeskočil. Ne - pod písmenem F pana poslance Fiedlera.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan poslanec Fiedler pod písmenem F. Ano. Tedy nejprve bychom hlasovali o...?

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nejprve bychom hlasovali - já to zopakuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, zopakujte to ještě jednou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP