(15.20 hodin)
(pokračuje Benda)

Já si myslím, že samozřejmě nejsprávnější pokračování, když už chceme něco takového zřizovat, by bylo novelizovat i trestní zákoník a připustit, že opakovaný přestupek v těchto oblastech se stává trestným činem a je za něj příslušná sankce. Jinak je to opravdu jenom registr pro registr a z hlediska vlády vyhozených 30 milionů za zřízení takového registru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Já eviduji váš návrh s tím, že pokud dovolíte, jenom opravím ten paragraf. Je to § 94 odst. 3 - vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k projednání.

Mám zde faktické poznámky pana poslance Kalouska a potom paní poslankyně Válkové. (Poslanec Benda chce ještě promluvit.) Dobře, omlouvám se.

 

Poslanec Marek Benda: Paní místopředsedkyně, máte samozřejmě pravdu, že garančnímu výboru. Ale § 93 odst. 2 mluví o tom, že to je vrácení po obecné rozpravě. Ten odstavec, který jste citovala vy, mluví po podrobné rozpravě. Já jsem doporučoval, abychom vrátili návrh zákona po obecné rozpravě, takže si dovoluji tvrdit, že mám pravdu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Takže po obecné rozpravě, dobře. V pořádku, nic se neděje. Děkuji.

Prosím, pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych rád podpořil slova svého předřečníka k návrhu návratu k přepracování. Tady je asi férové přiznat, že mám konflikt zájmů. Sem tam někomu nafackuju, což je přestupek proti občanskému soužití, a jsem-li udán či usvědčen, pak bez protestů platím pořádkovou pokutu na příslušném městském úřadě. Bude-li tento návrh uzákoněn, při opakovaném přestupku tohoto typu budu platit jako recidivista daleko větší pokutu a budu výrazně diskriminován proti svým kolegům, kteří neplatí ani napoprvé a nikdo to z nich nevymůže. Zatímco já jako slušný a spořádaný občan zaplatím, tak oni, když nezaplatili 2 tisíce, nezaplatí ani 10 tisíc. Proč by měli platit? Postihne to pouze ty, kteří, byť udělali nějaký přešlap, mají k právu respekt a jsou potom připraveni za to také zaplatit. Ty, kteří k právu žádný respekt nemají a nejsou připraveni zaplatit, ty to vůbec nepostihne, ti se tomu budou smát.

Jinými slovy, pokud s tím opravdu nebude doprovázena novela trestního zákoníku, že opakovaný přestupek se může stát za těch a oněch okolností trestným činem, pak je to norma, která trestá ty odpovědnější. Ty neodpovědné netrestá vůbec. A především má zájem kontrolovat úplně všechny pro všechno, aniž by příslušný úřad vlastně tušil proč. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou paní poslankyni Válkovou, připraví se s přednostním právem pan poslanec Schwarz.

 

Poslankyně Helena Válková: Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové, milé kolegyně, jenom fakticky upozorňuji na novelizované znění § 205 odst. 2 trestního zákoníku - krádež, které samozřejmě potřebuje znalost předchozích přestupků, protože tam je potrestán nebo odsouzen třikrát (s důrazem). To znamená, když se podíváte na toto znění, tak minimálně drobná majetková kriminalita, o které tady hovořil pan zpravodaj a potažmo pan ministr, si také vyžaduje to, aby tyto přestupky byly evidovány, jinak se v podstatě tento novelizovaný - je to základní skutková podstata, tam jsou dvě v tom paragrafu - trestní zákoník míjí svým účinkem právě z nedostatku evidence těch nejdrobnějších deliktů, kterými jsou přestupky. Takže přinejmenším proto ty přestupky, resp. majetkové trestné činy drobné, tvoří u některých věkových kategorií až 80 % veškeré kriminality, obecné kriminality, kterou policie vyšetřuje. Právě proto si myslím, že je nad jakoukoli pochybnost žádoucí, abychom předložený návrh zákona schválili. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. A nyní prosím s přednostním právem pana zpravodaje, poté se připraví pan poslanec Tejc.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré odpoledne ještě jednou, paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové. Já nechci mluvit za pana ministra. I když se to nemá, využiji toho, že jsem zpravodaj, a chtěl bych trošičku z praxe.

Paní dr. Válková mi kus vzala, co jsem vám chtěl říct ohledně trestných činů.

A teď ke kolegovi Bendovi. Vůbec není pravdou, že registr přestupků vznikl jenom kvůli tomu, abychom mohli ty, co dělají přestupky, potrestat trestněprávně. Mě spíš mrzí ta věc na panu kolegovi, že je dávala dohromady jeho kolegyně a hodně se o to zasadila - paní bývalá poslankyně Řápková, starostka Chomutova, protože ji trápilo úplně něco jiného. A já vám zkusím teď naznačit - pro ty, co jsou slušní, jak říká pan kolega Kalousek, co nemají přestupky. A řeknu to na sebe.

Víte, v minulosti jsme všichni jezdili, občas jsme překročili rychlost, a pokud jsme neměli evidované přestupky v dopravě, tak by nás nikdo, třeba konkrétně mě, z té rychlosti nevyléčil. Já bych jezdil stále velice rychle. Ale dneska ten registr máme. Takže když mě dnes zastaví dopravní policie litoměřická, pražská nebo jihlavská, tak mám právě ty body. Těch bodů nasbírám šest a už jsem trošku klidnější řidič, protože se to o mně ví. V minulosti mně dala dopravka jihlavská, litoměřická, nic o mně nevěděli a já jsem mohl tvrdit na místě, že mě poprvé zastavila policie, a přitom bych platil každý den za rychlost.

Něco podobného je právě ten registr přestupků. Víte, smutné je to, když policista nebo strážník v Chomutově, v Mostě, v Praze, v Jihlavě v jednom týdnu trestá člověka, pokaždé mu dá za krádež jedné vodky někde v nějakém hypermarketu pokutu a on vůbec neví, že to je přestupek několikanásobný, protože se tím dokonce živí. Z toho důvodu vznikl - nebo vzniká, doufám, že vznikne - registr přestupků.

Pan Kalousek to teď tady řekl přesně. To je věc, která mrzela celou dobu mě. Lidé nadávali, dokonce i policisté v minulosti, že cikáni - vy tomu říkáte nepřizpůsobiví - nezaplatí, protože na to nemají, a že jenom zaplatí ten slušný. Víte, ono totiž záleží na tom policistovi, strážníkovi, jak to uchopí. Pokud dodržuje všechny platné zákony a pravidla, tak se vymůže ta pokuta. Musí do detailů využít platných zákonů a směrnic a nemůže chtít vybírat jenom v uvozovkách na těch slušných. I pokud přestupek páchá jak v dopravě nebo v majetku i ten, co na to údajně nemá, tak prostě musím využít opravdu do detailů věci, které mohu. To záleží na obci a na místně příslušném odboru policie, jak se k tomu staví nadřízení. Pokud samozřejmě ale je milejší vybrat přestupek jak majetkový, tak i v dopravě na člověku movitém, tomu rozumím. Ale jde to i na tom nemovitém, pokud ubližuje těm slušným tím, že je okrádá apod. Tak z toho důvodu.

Závěrem bych ještě požádal jednou. Opravdu registr přestupků do praxe nevzniká jenom kvůli tomu, abychom za každou cenu zavřeli ty, kteří páchají přestupky, ale vzniká právě i kvůli tomu, abychom věděli, že páchají po celé republice. A bylo to důležité, právě kdyby náhodou chtěli zbrojní průkaz, abychom věděli, že narušují občanské soužití nebo kradou ve městech. Nebo v případě, že budou chtít jiná vyjádření.

Chtěl bych se vyjádřit k celníkům, tady to taky padlo, předpokládám, že to řekne i sám pan ministr. Všechno to je věc, kterou jsem prošel praxí. Víte, já si myslím, pokud celní správa dnes pracuje spjatě s policií, což je konečně dobře - v minulosti také pracovala, neříkám, že ne, nebyl to výmysl jenom současné vlády, ale ta praxe byla. Ale pokud se takový celník podívá do přestupků, tak mnohdy orgány činné v trestním řízení některé trestné činy nebo označené věci házely do přestupků. Myslím, že zrovna při prodeji falešných známek nebo falešného zboží plno trestných věcí přepadlo do přestupků. Tak si myslím, že je čas, aby to věděly zrovna ty orgány celní správy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Nyní s přednostním právem pan ministr Chovanec. Prosím, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vaším prostřednictvím teď nejprve k panu kolegovi Bendovi. Já jsem tady říkal, že ústavněprávní výbor vznesl k návrhu zákona pozměňovací návrhy a že s řadou těchto návrhů souhlasím. Ty, s nimiž nesouhlasím, jsem pregnantně vyjmenoval - byly tři.

Co se týká otázky Celní správy - pro pana poslance Komárka prostřednictvím paní předsedající, byť tu není. Tak to, že se tam dostaly orgány Celní správy a Finančního ředitelství, bylo na základě zásadní připomínky Ministerstva financí, které to zdůvodňovalo primárně tím, že Finanční a Celní správa ověřuje věrohodnost osob při daňovém řízení. Já nemám důvod pochybovat o tom, že tyto orgány by měly tyto informace zneužít nebo nadužívat. Nevím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP