(17.50 hodin)

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji. Účelem navrhované novelizace jsou zejména tři okruhy otázek, a to za prvé právní úprava takzvaně územních anomálií, za druhé novelizace v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a za třetí úprava činnosti výboru pro národnostní menšiny a označování ulic v jazyce národnostních menšin.

Důvodem předložení návrhu je především řešení problematicky sporných hranic obcí souhrnně označovaných jako územní anomálie. Cílem návrhu je vytvoření právního nástroje k vyřešení územních anomálií, který bude využit tam, kde dohoda obcí dlouhodobě není možná. Navrhuje se tedy stanovit pravomoc Ministerstvu vnitra, aby v tomto omezeném okruhu případů mohlo rozhodnout ve správním řízení takzvaně z moci úřední.

Předložený návrh dále odstraňuje aplikační problémy, které vznikají v souvislosti s vazbou zákonů o územních samosprávných celcích na nový občanský zákoník, který nelze uspokojivě vyřešit výkladem tohoto zákona.

Třetí okruh se vztahuje k úpravě činnosti výboru pro národnostní menšiny a označování ulic v jazyce národnostní menšiny. Navrhovaná právní úprava vychází ze závěrů Zprávy o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2013. Podle navrhované novely by měly mít obce povinnost výbor zřídit pouze za podmínky, že o to požádá spolek zastupující zájmy dané národnostní menšiny.

Na základě požadavků obcí návrh novely také výslovně stanoví oprávnění obcí a krajů čerpat údaje z evidence obyvatel za účelem ocenění významných životních jubileí nebo vítání občánků.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi a nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Jiřího Petrů, aby se ujal slova a přednesl nám také on tento návrh. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Petrů: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jak zaznělo, důvodem předložení návrhu je řešení problematiky sporných hranic obcí, které vznikly nesouladem území obce s katastrálním členěním či absencí vlastního katastrálního území obce. Tyto nesrovnalosti v současnosti výrazně komplikují výkon nejen územní samosprávy, ale i státní správy. Platné právní předpisy umožňují tento stav řešit pouze dohodou dotčených obcí. V praxi se však ukazuje, že dosažení takové dohody je reálně nedosažitelné. Cílem návrhu je vytvoření právního nástroje k vyřešení všech identifikovaných územních anomálií, které lze aplikovat tam, kde dohoda obcí dlouhodobě není možná.

Problematika sporných hranic se dotýká celkem třiceti obcí, nejvíce ve Středočeském kraji - šest, v Jihočeském kraji dvě a v kraji Vysočina také dvě. V Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském, Jihomoravském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji se vyskytuje jediný případ. Celkově se jedná o třicet případů územních anomálií, na sporném území se vyskytuje 289 stavebních objektů. Tento návrh předpokládá, že anomálie budou odstraněny do konce roku 2017, a je předkládán ve variantním řešení.

Kromě nového zákona o obcích, krajských zřízeních, hlavním městě Praze a katastrálního zákona dochází touto novelou i k novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích, a to v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. Mimoto je materie rovněž předkladatelem užita k naplnění usnesení vlády č. 455 ze dne 16. června 2014, a to k úpravě činnosti výboru pro národnostní menšiny a označování ulic v jazyce národnostních menšin. Ostatní změny jsou spíše technického rázu.

Na závěr konstatuji, že projednávaná předloha je řádně vybavena závěrečnou zprávou hodnocení dopadu regulace RIA, návrh zákona není v rozporu s ústavním pořádkem ČR, není v rozporu s mezinárodními smluvními závazky ČR, nebude mít dopad na ostatní veřejné rozpočty. V návrhu zákona není identifikováno korupční riziko. Tyto skutečnosti mě jako zpravodaje opravňují k závěru, že vám mohu sněmovní tisk 454 doporučit k přikázání k projednání příslušným výborům.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova - od pana ministra ani od pana zpravodaje není zájem. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázat tento návrh jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru? Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 65. Přihlášeno 177 poslankyň a poslanců, pro 138, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo prosím návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Pokud tomu tak není, konstatuji, že návrh byl přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji.

 

Bodem číslo 27, který budeme dále projednávat, je

27.
Vládní návrh zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky
a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)
/sněmovní tisk 459/ - prvé čtení

Znovu poprosím pana ministra vnitra Milana Chovance o uvedení předloženého návrhu zákona. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.

Dosavadní vládní úprava postavení a organizace Hasičského záchranného sboru je obsažena především v současném zákoně č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, a prováděcích právních předpisech. V období od jeho účinnosti nastaly různé změny, které mají vliv na fungování Hasičského záchranného sboru, a to v oblasti právní i věcné. Jedná se např. o vývoj v oblasti technologií, v oblasti komunikační, v oblasti informačních systémů. Proto byl vypracován návrh nového zákona, který zohledňuje všechny proběhlé změny.

V samotném vládním návrhu je upravena působnost Hasičského záchranného sboru včetně jeho organizačních složek a členění, postavení a povinností jeho příslušníků a zaměstnanců, ale i spolupráce s jinými orgány a osobami. Upravena je i práce s informacemi včetně ochrany osobních údajů. Pro ilustraci je možné zmínit, že budou ponovu a jasně vymezena opatření ve vztahu k věci, místu zásahu či osobě, která bude nutné aplikovat v souvislosti se zásahem Hasičského záchranném sboru. Dalším příkladem je zkvalitnění práce Hasičského záchranného sboru, kdy budou vedeny seznamy osob se zdravotním postižením, protože tyto osoby používají zvláštní způsob tísňového volání nebo je při jejich záchraně nutné uplatit zvláštní pravidla či postupy. Bude tak zvýšena efektivita celého zásahu.

Na závěr mi dovolte říci, že usilujeme o vytvoření právního zakotvení postavení a působnosti Hasičského záchranného sboru tak, aby odpovídalo praxi v dnešní době. Cílem je dosažení stavu, kdy jeho působení a postavení bude upraveno přehledně a systematicky včetně institutů, které v současné době zatím upraveny nejsou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan Václav Klučka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji. Pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovoluji si vás jako zpravodaj sněmovního tisku číslo 459 velmi stručně seznámit i já s pohledem na návrh zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů. Jedná se o návrh zákona, který je Hasičský záchranný sbor dlouhodobě připravován, jak dokládá i zdůvodnění v podrobné důvodové zprávě.

Předložený návrh nové právní úpravy sleduje tyto základní cíle: Tato nová právní úprava má nahradit dnešním potřebám Hasičského záchranného sboru již dnes zcela neodpovídající právní úpravu, kterou je zákon č. 238/2000 Sb. Má zakotvit nová právní řešení, která dnes v aplikační praxi velmi Hasičský záchranný sbor postrádá. Jako příklad bych mohl uvést konkrétně práci s informacemi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP