(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru průmyslu a obchodu Janu Mládkovi a konstatuji, že 23. ledna 2015 na 25. schůzi Poslanecké sněmovny byl tento tisk přikázán k projednání volebnímu výboru. A protože byl přikázán pouze volebnímu výboru, podle novely jednacího řádu se volební výbor stal také výborem garančním, nemusíme tedy o garančním výboru hlasovat podle novely zákona o jednacím řádu. Usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 363/1 a 363/2.

Nyní tedy žádám zpravodaje volebního výboru pana poslance Martina Komárka, aby nás informoval o jednání výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Komárek: Ano, děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já vím, když se koukám na tabuli, že i přes sebevětší stručnost asi přerušení tohoto bodu nezabráním. Odkazuji na sněmovní tisk 363/2, kde jsou pozměňovací návrhy. Ale pokládám za nutné je asi tady přečíst...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane zpravodaji, určitě. Já samozřejmě ve 12.45 musím přerušit projednávání tohoto bodu, ale myslím, že to základní z volebního výboru určitě můžete sdělit.

 

Poslanec Martin Komárek: Ano. Takže volební výbor na své 20. schůzi přijal usnesení, kde doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona ve znění těchto přijatých pozměňovacích návrhů:

1. K bodu 16 v § 5d se na konci textu odst. 2 doplňují slova "a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, které stanoví pravidla pro použití označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů". Poznámka pod čarou č. 40 zní: "Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1151/2012; Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 110/2008; Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)1308/2013.".

2. K bodu 19 v § 7 písm. g) se za slovy "a zdravotních tvrzení" slovo "a" nahrazuje čárkou a za slova "informací o potravinách spotřebitelům" se vkládají slova "a pro údaje použité v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie, které stanoví pravidla pro použití označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů".

3. K bodu 22 v § 7a odst. 4 se slova "bez zbytečného odkladu" nahrazují slovy "ve lhůtě stanovené orgánem dozoru, nejméně však do 5 pracovních dnů" a za slova "údaje o osobě" se vkládají slova "zadavatele a zpracovatele reklamy a údaje o osobě".

4. K bodu 46 v § 8a odst. 2 se na konci textu písmene j) doplňují slova "nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie, který stanoví pravidla pro použití označení původu, zeměpisných označení nebo tradičních výrazů".

5. K bodu 46 v § 8a odst. 2 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní: "zadá reklamu na loterie a jiné podobné hry nepovolené nebo neoznámené podle zvláštního právního předpisu".

6. K bodu 47 v § 8a odst. 3 se na konci textu písmene i) doplňují slova "nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie, který stanoví pravidla pro použití označení původu, zeměpisných označení nebo tradičních výrazů".

7. K bodu 53 v § 8a odst. 6 písm. c) se slova "slovem "b)" nahrazují slovy "slovy "b) nebo k)"".

Teď ke stručnému odůvodnění. Většina z těchto pozměňovacích návrhů jsou legislativně technické návrhy Ministerstva průmyslu a obchodu, které jsme si po debatě ve volebním výboru osvojili. Obsahově jsou tam dvě významné změny, které vyplývají z pozměňovacích návrhů, které jsme na volebním výboru přijali. A sice na požadavek Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, který jsme shledali oprávněným, se mění původní stav, kdy Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, když vyšetřovala reklamu, kterou považovala za reklamu porušující etický kodex nebo jinak závadnou, nebyla schopna dohledat zadavatele. Čili ona mohla stíhat jenom případné médium, které tuto reklamu vysílalo. Nyní v našem pozměňovacím návrhu bude možné tohoto zadavatele dohledat. A druhá významná změna. Mezi reklamy, které považujeme za stíhatelné v režimu správního deliktu, považujeme i reklamy na loterie a jiné podobné hry nepovolené nebo neoznámené podle zvláštního právního předpisu.

A já se obávám, že se k dalšímu povídání o tom, jak jsme jednali, budu muset vrátit až po přerušení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji, to jsem se chtěl zeptat. Budu považovat z pohledu přerušení tohoto bodu za vyřízenou záležitost úvodní slovo ministra průmyslu a obchodu a přerušení bylo v době zpravodajské zprávy pana zpravodaje Martina Komárka s tím, že bude na něm, jestli on při novém zahájení dokončí svoji zpravodajskou zprávu, nebo bude reagovat potom na průběh rozpravy, která ještě nebyla zahájena.

Přerušuji bod číslo 3. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Budeme se zabývat bodem číslo

112.
Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování
člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání - 2. kolo

To je samozřejmě bod volební. Požádám pana poslance a předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola, protože se budeme zabývat návrhem Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji. Přeji vám, kolegyně a kolegové, dobré již odpoledne. V tuto chvíli moje vystoupení bude velmi krátké. Protože, jak před chvílí řekl pan předsedající, se jedná o druhé kolo volby, stačí velmi stručná rekapitulace toho, co v této volbě proběhlo v prvním kole.

V prvním kole první tajné volby jsme zvolili sedm kandidátů na jmenování členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Je to skutečně tak, že Sněmovna navrhuje na jmenování panu premiérovi. Dnes bychom tedy měli zvolit, resp. dovolit posledního jednoho člena. Pokud budeme úspěšní, tak funkční období tomu zvolenému započne jmenováním předsedou vlády nejdříve dnem 27. 7. 2015, tedy až 27. července, protože poslední volné místo v radě bude uvolněno právě den předtím, tedy 26. července 2015, kdy končí mandát současné místopředsedkyni Ireně Ondrové.

A teď k druhému kolu tajné volby, kde budeme rozhodovat. Do druhého kola postoupil pan Miroslav Konvalina, který obdržel 63 hlasů. Byl navržen poslaneckým klubem hnutí ANO. Druhým finalistou je pan Ivan Krejčí, který obdržel 75 hlasů. Byl navržen sociální demokracií.

Vážený pane předsedo, protože se jedná, jak jsem řekl, o druhé kolo tajné volby, tak vás prosím, abyste nyní přerušil projednávání tohoto bodu již bez rozpravy. A já navrhuji, že volební lístky budeme vydávat dvacet minut.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi. Skutečně, rozprava se již nevede. Přerušuji jednání do 14.30, kdy začneme zprávou pana předsedy volební komise. Volební lístky dvacet minut, tzn. do 13.08. Vyhlašuji přerušené jednání na volby a pauzu na oběd do 14.30.

 

(Jednání přerušeno ve 12.49 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP