(12.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Podle schváleného pořadu schůze po vyčerpání možných třetích čtení dnešního jednacího dne máme před sebou druhá čtení, tak jak bylo rozhodnuto. Ve druhém čtení je na pořadí

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 358/ - druhé čtení

Z pověření vlády uvede návrh zákona ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Ještě předtím, než se ujme slova, bych chtěl konstatovat, že dne 23. ledna letošního roku na 25. schůzi Poslanecké sněmovny byl tento tisk přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru. V přechodném ustanovení novely našeho jednacího řádu se uvádí, že není-li při projednávání návrhu zákona předloženého Poslanecké sněmovně před účinností novely zřejmé, který výbor je garančním výborem, určí garanční výbor Poslanecká sněmovna. V daném případě byl návrh zákona přikázán pouze ústavněprávnímu výboru jako jedinému výboru, a proto je zřejmé, že tento výbor je také výborem garančním. Nemusíme tedy o určení garančního výboru hlasovat podle novely zákona o jednacím řádu, zákon číslo 265/2004 Sb.

Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 358/1, a požádal bych proto, aby u stolku zpravodajů také zaujal své místo zpravodaj ústavněprávního výboru poslanec Zdeněk Ondráček.

Jakmile se sněmovna uklidní, udělím panu ministrovi slovo. Žádám diskutující o jiných tématech, než je novela trestního zákona, aby diskusi přenesli do předsálí. Ještě počkejte, pane ministře. Silniční zákon je nějak rozdováděl... Děkuji. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh byl představen již při prvním čtení, takže budu velmi stručný. Předkládaná novela sleduje tři základní cíle. Jedná se o implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40 o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady atd., implementaci evropské směrnice 2008/99 a dále přizpůsobení některým požadavkům tzv. skupiny států proti korupci, neboli GRECO a některým požadavkům výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu, tzv. Moneyval.

Ve své podstatě se jedná o poměrně drobné změny posilující zejména boj proti korupci a praní špinavých peněz, ke kterým jsme zavázáni mezinárodními smlouvami, tudíž podle mě něco, o čem není třeba vést nějakou rozsáhlou debatu, a z tohoto důvodu žádám Sněmovnu, aby návrh podpořila ve druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi za jeho úvodní slovo a žádám zpravodaje ústavněprávního výboru pana poslance Zdeňka Ondráčka, aby nás informoval o jednání výboru a návrhu výboru, případně pozměňovací návrhy odůvodnil podle § 93 odst. 1 zákona o jednacím řádu. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, ústavněprávní výbor se danou novelou zákona, trestního zákoníku, zabýval opakovaně. Na své 27. schůzi 25. února tohoto roku přijal usnesení číslo 103, kterým doporučil Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila v předloženém znění. Zároveň výbor pověřil předsedu výboru, aby usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu, což se také stalo, a mě zmocnil, abych na této schůzi podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto zákona na schůzi ústavněprávního výboru.

Nemám o čem informovat, protože žádný z pozměňovacích návrhů přijat nebyl, ovšem sám za sebe se přihlašuji do podrobné rozpravy k pozměňovacím návrhům, které jsem vložil do systému. Vyjádřím se později. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku, ale vidím přihlášku z místa. Ne? Dobře. Do obecné rozpravy se ptám ještě jednou, jestli se někdo hlásí. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. Asi nebude v tom případě zájem o žádné závěrečné slovo v obecné rozpravě.

Zahajuji rozpravu podrobnou a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny minimálně odkazem na písemný dokument sněmovní. S přednostním právem zpravodaj, který se přihlásil do podrobné rozpravy, poté pan kolega Blažek. Nenuťte mě porušovat jednací řád. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Ještě jednou, pane předsedající, děkuji. Kolegyně, kolegové, k pozměňovacím návrhům, které jsem vložil do systému.

Ve zprávě ze čtvrté hodnotitelské návštěvy hodnotitelů výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu vyplynul požadavek upravit u trestných činů podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti trestnost přípravy takových jednání. V oblasti nazvané právní úprava a související institucionální opatření doporučili hodnotitelé zajistit kriminalizaci účastenství ve spáchání všech typů praní špinavých peněz, a to nejlépe výslovným ustanovením v trestním zákoníku, že příprava takového trestného činu je trestná. Ministerstvo spravedlnosti se s tímto požadavkem vypořádalo tak, že do uvedených skutkových podstat § 214 a 216 vložilo novou alineu, která zní "kdo se ke spáchání takového činu spolčí". Toto však vnímám jako nedostatečné a plně nevystihující požadavek hodnotitelů. Za spolčení jako jednu z forem přípravy se totiž považuje dohoda dvou nebo více osob ke spáchání konkrétního, byť detailně neurčeného zvláště závažného zločinu, ať již výslovná, nebo konkludentní, tedy mlčky uzavřená. Spolčení je obdobné jako vzájemný návod, a může být proto posuzováno někdy jako příprava ve formě návodu. Opakuji, že spolčení je pouze jednou z forem přípravy trestného činu, přičemž dalšími formami jsou organizování, návod, pomoc, srocení, ale také opatřování nebo přizpůsobování prostředků nebo nástrojů ke spáchání zvlášť závažného zločinu.

Domnívám se, že vhodnější způsob úpravy, který by splňoval požadavek výboru expertů, by bylo vložení nové aliney, která by zněla "kdo pro spáchání takového činu vytváří podmínky" - což je v podstatě obsahem pozměňovacího návrhu, který je uložen v systému jako sněmovní dokument číslo 2283.

Zajistit doslovnou trestnost přípravy vyžaduje zařazení nového odstavce u každé ze skutkových podstat, v těchto konkrétních případech odstavce pátého, který by zněl: "Příprava je trestná." Tak jako je tomu u jiných skutkových podstat, což by postihovalo všechny formy přípravy, neboť podle ustanovení § 20 odst. 1, tedy příprava k trestnému činu, umožňuje postihnout přípravu pouze u zvlášť závažných zločinů, tedy takových trestných činů, kde je horní hranice trestní sazby nejméně 10 let. Toto je obsahem pozměňovacích návrhů uvedených v systému jako sněmovní dokument číslo 2200.

Dovolte mi také připomenout, že tato vláda má ve svém programovém prohlášení nesmlouvavý boj proti všem formám korupce, závažné hospodářské kriminalitě, lichvě, zneužívání exekucí a neférovým insolvencím. Úprava výše uvedených skutkových podstat, a tím zavedení trestnosti přípravy k těmto trestným činům je tak zcela v souladu s programovým prohlášením vlády. Domnívám se, že právě zavedení trestnosti přípravy může generálně působit i na potenciální pachatele těchto trestných činů tak, aby od svého jednání případně upustili. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP