(11.10 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Otevírám další bod a tím je

90.
Návrh poslanců Kristýny Zelienkové, Jany Pastuchové, Margity Balaštíkové,
Jeronýma Tejce, Miloslava Janulíka, Radima Fialy, Miloslavy Vostré,
Jitky Chalánkové, Jaroslava Zavadila, Jaroslava Krákory, Jaroslava Faltýnka,
Martina Stropnického, Igora Nykla, Karla Raise, Bronislava Schwarze,
Antonína Sedi, Josefa Vondráška, Pavla Čiháka, Heleny Langšádlové,
Milana Brázdila, Jiřího Petrů, Jiřího Holečka, Romana Procházky
a Bohuslava Chalupy na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 219/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele poslankyně Kristýna Zelienková a zpravodaj garančního výboru poslanec Jiří Zemánek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 219/5, byly doručeny dne 9. dubna 2015 a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 219/6.

Nyní se táži navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Dobře, děkuji. Otevírám rozpravu. Zatím neeviduji žádnou přihlášku.

Přečtu tedy omluvenky, které dorazily. Dnes od 16.30 se z pracovních důvodů do konce jednacího dne omlouvá paní poslankyně Helena Langšádlová. Dnes do 11.30 z důvodu přijetí chorvatské delegace se omlouvá Jaroslav Klaška. Dále z jednání Poslanecké sněmovny se dnes mezi 16. a 19. hodinou z pracovních důvodů omlouvá paní Nina Nováková, od 16 hodin z pracovních důvodů zde mám ještě jednou paní poslankyni Ninu Novákovou. A dnes mezi 16. a 19. hodinou se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Martin Kolovratník. (V sále je rušno.)

Eviduji přihlášku do rozpravy - paní poslankyně Fischerová. Máte slovo.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, paní poslankyně, ale požádám kolegyně a kolegy o ztišení. Jestli máte něco důležitého, co si potřebujete říct, tak vás poprosím, jděte do předsálí, aby zde byl klid. Já vám děkuji. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Já vám také děkuji.

Takže jsme ve třetím čtení. Jsem si toho plně vědoma. Přesto podle § 95 jednacího řádu mám na srdci doplněk k tomuto třetímu jednání. Je to poslanecký návrh tohoto zákona. Vycházelo se z pozměňovacího návrhu, který prošel garančním výborem, rozpočtovým výborem, četla jsem si k tomu i všechny pozměňovací návrhy. A tam je také vyjádření k pozměňovacímu návrhu, který padl při druhém čtení, který jsem načetla i jménem svého kolegy pana poslance Vilímce.

Možná se zdá, že to je detail, ale já to beru tak, že s tím mám praktické zkušenosti právě ze samosprávy a i z přenesené působnosti obce, takže to chci tady ještě před vlastním schvalováním třetího čtení zmínit. Týká se to § 16, který původně byl ještě do roku 2010 v zákoně o místních poplatcích, a bylo tam uvedeno: Obec, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. Ale protože v § 15 byl stejný text jako nyní, působnost stanovená obecnímu úřadu podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti, což znamená, že automaticky toto neřešilo zastupitelstvo nebo samosprávní orgán obce, ale vždy úřad takzvaně neboli obec, většinou to býval ekonomický odbor. Proto mnozí ze starostů, možná i zde přítomných, o tom ani nevěděli, protože to šlo mimo ně.

Nyní v té novele, jak je to navrženo, je § 16a a § 16b a právě v tom § 16a chci zdůraznit ještě jednou a zcela zřetelně: Jestliže se jedná o to, že by se rozhodovalo o individuální žádosti poplatníka, právě odpuštění poplatků, tak tam jde o to, když to přijde zastupitelstvu, tak s přihlédnutím k okolnostem daného případu, jak říká návrh zákona, rozhodnout o individuální žádosti poplatníka o prominutí poplatku. Pokud bude od příslušného úředníka, tzn. toho správce daně, potřebovat podklady pro rozhodování, ale ten mu je nemůže poskytnout, protože je vázán mlčenlivostí - to je dáno do souladu s tím vším, co zde probíráme, v tom případě by zastupitelstvo muselo rozhodovat buď bez příslušných podkladů jenom podle toho, co poplatník uvede sám v žádosti, což nemusí být pravda, nebo žádost bude obsahovat osobní a citlivé údaje. Tím znovu se dostáváme k té mlčenlivosti. A nebo za b) ještě chci říci, jak by zastupitelstvo města pokračovalo, požádat poplatníka o zproštění mlčenlivosti, což ale zase nemusí poplatník dovolit, neboť často se jedná o velmi citlivé údaje související např. s rozvody, neplacením poplatků za děti bývalým manželem či manželkou, předání dětí do pěstounské péče atd.

Můj pozměňovací návrh a kolegy Vilímce spočíval v tom, že se tam opravdu jenom prohodí to slůvko. Je to, prosím vás, vážené kolegyně, kolegové, pod písm. D, až budeme o tom jednat. Chci na to znovu upozornit, protože mám k dispozici dokonce vyjádření a stanovisko Ministerstva financí k poskytování údajů o poplatnících místních poplatků ve vztahu k finanční kontrole, ale i stanovisko k mlčenlivosti ve věci řízení o místních poplatcích. A takto s tím opravdu jednotlivé obce nakládají. A pracovníci státní správy jsou zváni na školení, kdy je na to kladen velký důraz. Tak proto jsem chtěla ještě jednou ve třetím čtení toto zdůraznit. Bod D, pozměňovací návrh, až budeme hlasovat ve třetím čtení.

Děkuji vám velice za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. Další řádnou přihlášku má pan poslanec Adamec. Máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já už jsem tady vystupoval ve druhém čtení. Budu velmi krátký.

Já jsem víceméně ze solidárnosti nenavrhl ve druhém čtení zamítnout návrh tohoto zákona tak, jak nám byl předložen. Samozřejmě chápu pozměňovací návrhy, které přišly dneska na třetí čtení, a podpořím případně kolegyni Fischerovou, protože to je vážný faktický problém. Nicméně já tento návrh zákona vzhledem k své dlouhodobé, dvacetileté praxi v samosprávě považuji za nadbytečný. Je to přesně ten typ zákona, který dle mého soudu vůbec nepotřebujeme. Hovořil jsem tady o zdravém rozumu zastupitelstev, vedení měst. Já si myslím, že je to přesně ten problém řešitelný v tomto duchu. Vzpomínám si na dobu, kdy k nám chodili různí prezidenti a říkali, že zaplevelujeme právní řád zbytečnými a nadbytečnými zákony. Také si vzpomínám, že nejvíc jim tleskali ti, kteří to právě nejvíc dělali. A já si myslím, že tento návrh zákona je přesně v tomto duchu. A i když cítím s kolegy, kteří ho navrhli, tak já doporučuji svým kolegům a všem, kteří to cítí stejně jako já, aby tento návrh zákona nepodpořili v žádném znění.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se, zda se ještě někdo další hlásí do rozpravy. V tento moment nikoho neeviduji. Je tomu tak, ano. Takže pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím a táži se, zda si chce vzít paní navrhovatelka nebo pan zpravodaj závěrečné slovo. Není tomu tak. Děkuji.

V tom případě, jestliže tomu tak není, přistoupíme k hlasování o pozměňujících návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim zmínil stanovisko. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Zemánek: Dobrý den, pane předsedající. Vážené dámy, pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru z jeho 21. schůze ze dne 15. dubna 2015 právě k návrhu poslanců Kristýny Zelienkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 219, jednání ve třetím čtení.

Za prvé. Rozpočtový výbor určuje zpravodajem pro třetí čtení v Poslanecké sněmovně poslance Jiřího Zemánka.

Za druhé. Doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 219/5 v následujícím pořadí: Za prvé bychom měli hlasovat o komplexním návrhu A. Je to tzv. komplexní pozměňovací návrh garančního rozpočtového výboru, který je identický s komplexním pozměňovacím návrhem ústavněprávního výboru pod bodem B. A k tomuto návrhu se přihlásil ještě pan poslanec Šincl pod písmenem E. Tím, že rozhodneme o návrhu A, je zároveň rozhodnuto i o návrzích B a E. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP