(9.30 hodin)
(pokračuje Vilímec)

Je pravda, že k úplně preciznímu návrhu bylo namístě ještě odstranit první bod článku 1, což samozřejmě může být při dobré vůli v legislativním procesu jistě odstraněno a napraveno.

Ale chtěl bych se vrátit k té debatě o počtech účastníků ve druhém důchodovém pilíři. Já jsem se ptal na rozpočtovém výboru, protože jsem byl přítomen, pan kolega Stanjura už přítomen nebyl, ale ptal jsem se, tak tam na rozdíl od pana ministra financí, který mluvil o 907 účastnících, zaznělo číslo zhruba 1 200. Jinak také zaznělo, že aktuální stav je zhruba necelých 85 tis. účastníků druhého pilíře. Tady vidíte, když jsem srovnal ještě články z prosince, kdy vláda začínala projednávat tento zákon a kdy se signalizoval prudký zájem nových klientů, tak žádný zájem se nekonal. Já sice nevím, co si představit pod pojmem spekulativní vstup do druhého pilíře, protože vstupovat do zákonem schváleného systému a mít snahu si více spořit na důchody já nepovažuji za spekulativní, ale budiž. Spíše se ukazuje něco jiného. Když pominu to slovo spekulativní, tak je vidět, že se lidé spíše bojí s ohledem na počínání této vlády vstupovat do druhého pilíře a žádný boom nových účastníků se nekoná. To jen na doplnění debaty, která zde byla započata. I z tohoto důvodu, a navážu na pana poslance Stanjuru, považuji zastavení vstupu nových účastníků bez toho, že vláda přišla s nějakou koncepcí, udržitelnou a pro občany výhodnou důchodovou koncepcí, považuji za zcela zbytečné a za zcela předčasné.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se, kdo dál se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, tak rozpravu končím. Zeptám se, zda pan navrhovatel či pan zpravodaj si přejí závěrečná slova. Není tomu tak. V tom případě budeme hlasovat. Já prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou, která bude relativně jednoduchá, a aby poté přednesl pozměňovací návrh a samozřejmě před hlasováním nás informoval o stanovisku. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Zdeněk Syblík: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já bych vás chtěl seznámit s usnesením rozpočtového výboru z 21. schůze z 15. dubna k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 426 o důchodovém spoření, při jednání ve třetím čtení.

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu jako garanční výbor po projednání zákona po druhém čtení

1. doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrhu podaném k návrhu zákona podle sněmovního tisku 382/2, a to o pozměňovacím návrhu pana poslance Vladislava Vilímce;

2. rozpočtový výbor zaujímá následující stanovisko k předloženému návrhu, a to že pozměňovací návrh pana poslance Vladislava Vilímce nedoporučuje ke schválení;

3. pověřuje zpravodaje, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovně popřípadě navrhl nezbytné úpravy podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny;

4. pověřuje zpravodaje, aby na schůzi Poslanecké sněmovny ve třetím čtení návrh zákona přednesl stanovisko výboru;

5. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, takže já si myslím, že postup je jasný. Nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Vilímce a poté bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku. Takže nyní tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu. Stanovisko garančního výboru již zaznělo, to znamená, stanovisko je nedoporučuje. Pan ministr? (Nesouhlas.) Nesouhlas.

V tom případě zahajuji hlasování. (Poznámka z pléna.) Já se omlouvám, to hlasování prohlašuji za zmatečné, protože mi tady naskočily faktické poznámky, odmažu pana poslance Velebného a budeme hlasování opakovat.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 22, přihlášeno je 179, pro 37, proti 124. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 382."

Je zde žádost o odhlášení, takže já prosím o novou registraci. Ještě zazvoním, aby i kolegové v předsálí viděli co se děje.

Můžeme hlasovat. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 23, přihlášeno je 180, pro 138, proti 39. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji i panu navrhovateli.

Ještě vás chci informovat, že paní poslankyně Zelienková stahuje svou dnešní omluvu, neboť je přítomna.

 

Budeme pokračovat bodem 89, což je

89.
Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Jaroslava Foldyny, Michala Haška
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 181/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan poslanec Tejc, stejně tak jako zpravodaj garančního výboru, kterým je pan poslanec Grospič. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 181/4, byly doručeny 9. dubna a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 181/5.

Zeptám se pana navrhovatele, zda chce vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Chce. Prosím, máte na to právo a máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. O tématu exekucí a jejich přiměřenosti už jsme se nahovořili hodně, takže nebudu donucen k reakci na některá vystoupení, tak bych své vystoupení radikálně zkrátil a mohli bychom tedy pracovat, to je hlasovat o pozměňovacích návrzích. Upozorním na jeden jediný bod, u kterého bych byl rád, abychom jej nepodpořili. Ten se týká pozměňovacího návrhu B2 a B4. My jsme na ústavněprávním výboru v tom komplexním pozměňovacím návrhu stanovili, že nebude možné, pokud projde ten náš návrh, aby byly pro dluhy menší než 30 tis. Kč prodávány nemovitosti, ve kterých dlužník bydlí. Tedy aby platila ochrana pro případ, že někdo má dluh 5 - 10 tis. Kč, má nemovitost, byt nebo dům, a ten by tedy nemohl být pro takto malý dluh prodán. Samozřejmě pokud by se dluhy nasčítaly nebo by to byl dluh způsobený trestným činem, byť menší než 30 tis. Kč, nebo by to byl dluh na výživném, tak by ta ochrana byla prolomena a byt nebo dům by prodán být mohl. Nicméně ten pozměňovací návrhu B2 a B4, který nedoporučuji, hovoří o tom, že by ochrana byla poskytnuta pouze na jeden rok. Já se obávám, že by to nebylo funkční, a myslím si, že není správné, aby ať už kdykoli byly pro tyto malé dluhy prodávány nemovitosti a střecha nad hlavou dlužníka, pokud v ní bydlí. Ne tedy pokud má dvě nebo tři, tam samozřejmě to neplatí.

Takže to je jediná má poznámka. Jinak jsme se pokusili tímto tiskem sloučit i další tisk 372. Akceptovali jsme řadu návrhů Ministerstva spravedlnosti, kterému děkuji za spolupráci, a myslím si, že tím bychom mohli mít vyřešenu otázku exekucí do doby, než bude předložen vládní návrh zákona, který bude řešit tu problematiku komplexněji. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane navrhovateli. Otevírám rozpravu. Mám zatím dvě přihlášky - pana poslance Blažka a pana poslance Chvojky. Takže slovo má pan poslanec Blažek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP