(15.00 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, kdo dál se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Není zájem. Tudíž se budeme zabývat návrhem na přikázání.

Organizační výbor navrhl přikázat tento tisk výboru pro sociální politiku a pan zpravodaj navrhl přikázání hospodářskému výboru. To znamená, máme tady dva návrhy na přikázání. Zeptám se, zda ještě někdo má další návrh. Není tomu tak.

 

Budeme hlasovat o přikázání výboru pro sociální politiku. Ještě zazvoním na kolegy v předsálí a budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 131. Přihlášeno je 146, pro 121, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Budeme hlasovat o přikázání hospodářskému výboru.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 132. Přihlášeno je 147, pro 116, proti 5. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme přikázali tento tisk výboru pro sociální politiku a hospodářskému výboru. Tím končím projednávání bodu 29.

 

Budeme pokračovat bodem

31.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových,
podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 386/ - prvé čtení

Z pověření vlády tento tisk uvede pan ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. (Někteří poslanci se shlukují a debatují, ostatní se baví mezi sebou v lavicích.)

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych v krátkosti uvedl předkládaný návrh zákona novelizujícího zákon o veřejném zdravotním pojištění a další související zákony.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane ministře, já se velmi omlouvám a prosím hloučky v Poslanecké sněmovně, aby se buď usadily, nebo svou diskusi přenesly do předsálí. Platí to i pro předsedy poslaneckých klubů. A předsedu výboru pro sociální politiku taktéž. (Po chvíli se debatující poslanci rozešli na svá místa.) Děkuji.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Hlavním cílem předloženého návrhu zákona je posílení státního dozoru nad finančními toky zdravotního pojištění a nad fungováním zdravotních pojišťoven, jak o tom hovoří programové prohlášení vlády České republiky. Na základě této skutečnosti se navrhuje změna právní úpravy v zákonech upravujících systém veřejného zdravotního pojištění a činnost zdravotních pojišťoven spočívající zejména v otázkách zveřejňování smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb zdravotními pojišťovnami, poskytování informací zdravotních pojišťoven Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí nebo specifikace právní úpravy překážek pro výkon ředitele a členů orgánů zdravotních pojišťoven. Zveřejňování zmíněných smluv přinese zvýšení transparentnosti vynakládání veřejných prostředků v oblasti veřejného zdravotního pojištění. Jde o komplexní úpravu, o níž jsem zde před Vánocemi v rámci projednávání návrhu zákona týkajícího se lázeňské péče hovořil.

Tento návrh ukládá zdravotním pojišťovnám zveřejňovat základní smlouvy, a to včetně úhradových dodatků a všech změn, a to nejpozději do 60 dnů ode dne uzavření těchto smluv. Navíc spolu s těmito smlouvami budou zdravotní pojišťovny zveřejňovat také skutečnost, zda se v daném případě řídí úhradovou vyhláškou, nebo nikoliv, což zvýší přehlednost zveřejňovaných smluv. Jedná se o návrh, který prošel řádným legislativním procesem a v jehož rámci jsou samozřejmě řešeny také související otázky ochrany osobních údajů nebo úprava příslušných sankcí.

Co se týče úpravy poskytování informací zdravotních pojišťoven Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí, je předloženým návrhem odstraňován dlouhodobě nevyhovující stav, kdy dotčená ministerstva mnohdy nedisponují podrobnými informacemi, které jsou nezbytné pro výkon jejich působnosti. Jedná se především o data a informace nezbytné k tvorbě úhradových mechanismů, sledování místní a časové dostupnosti zdravotních služeb nebo rozvoj systému přerozdělování. Tyto informace mají k dispozici zdravotní pojišťovny, kterým ovšem není stanovena zákonná povinnost je ministerstvu poskytovat. Například při tvorbě úhradových vyhlášek vychází Ministerstvo zdravotnictví často ze zevšeobecněných dat a údajů, které nemají dostatečnou relevanci, a proto je žádoucí rozšířit oprávnění Ministerstva zdravotnictví získávat potřebné informace, které pomohou zajistit efektivní vynakládání veřejných prostředků systému veřejného zdravotního pojištění.

Vymezení překážek pro výkon funkce u osob, které mají vliv na rozhodování zdravotní pojišťovny, tak aby nedocházelo ke střetům zájmů těchto osob, představuje opatření zajišťující nestranné rozhodování vrcholných orgánů zdravotních pojišťoven, což má pozitivní vliv na řádné hospodaření pojišťoven.

V souvislosti s efektivním využíváním financování systému veřejného zdravotního pojištění obsahuje návrh také další ustanovení, týkající se například zákazu náboru pojištěnců prostřednictvím třetích osob, snížení povinného přídělu do rezervního fondu nebo zrušení zajišťovacího fondu, který již neplní svou funkci a jeho provoz je ztrátový. V návrhu pak nechybí ani příslušná úprava správních deliktů. Dále jsou v materiálu obsaženy úpravy dílčích problémů vyplývajících z aplikační praxe a vývoje v medicíně a některá legislativně technická zpřesnění.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně a páni poslanci, předložený návrh je jedním z opatření, která mají za cíl zvýšit efektivitu a transparentnost systému veřejného zdravotního pojištění, a proto věřím, že jej podpoříte. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Prosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Rostislav Vyzula.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, v podstatě to gros bylo řečeno. Já bych jenom doplnil pár informací, aby se nám tato novela, na kterou jsme dlouho čekali, více přiblížila.

Předně návrh, který zde je, je to záležitost naplnění úkolů, které na něj vyplývají z usnesení vlády č. 308 ze dne 28. dubna 2014. Týká se potom bodů, které zde byly rozvedeny. A možná bych jenom krátce doplnil některé údaje.

Pokud se týká zveřejňování smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb zdravotními pojišťovnami, to je to, co jsme tady obšírně diskutovali těsně před Vánocemi. Jedná se o veřejné peníze, a proto veřejnost má právo vidět, zda jsou v této oblasti nějaké nesrovnalosti. V současné době totiž je možno získat takovéto informace, ale jenom na základě žádosti prostřednictvím zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

K dalšímu bodu. Pokud se týká poskytování informací zdravotních pojišťoven Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí, tam myslím, že bylo všechno řečeno.

K dalšímu bodu. Zákaz náboru pojištěnců zdravotními pojišťovnami prostřednictvím třetích osob. Tady bych chtěl poukázat na jeden fakt, že dle dostupných dat Ministerstva zdravotnictví došlo například k 1. 1. 2012 k nestandardnímu přechodu cca 24 tisíc pojištěnců ze Všeobecné zdravotní pojišťovny do Vojenské zdravotní pojišťovny, což pro VZP znamenalo pokles příjmů o půl milionu za rok. Nehledě k tomu, že ty třetí osoby používají velmi nekalé metody, a tím přivádějí v omyl dané klienty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP